HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL P. WIESELGREN
29 Mai 1841.
   I, saavidt erindres, 4de Bind af det af Hr. Provsten udgivne
Delagardiska Arkiv findes anmærket, at endeel vigtige, Foreningen
mellem Rigerne angaaende, Dokumenter ere skjænkede bemeldte
Arkiv af Hr. Kancelliraad Wallmark. Det vil være af Interesse
for det norske Rigsarkiv at erholde nærmere Oplysninger om
disse Dokumenters Indhold, Antal og Erhvervelse, og forsaavidt
saadanne uden for stor Uleilighed for Deres høiædle Velærvær-
dighed lade sig forskaffe, vil Undertegnede paa Embeds og egne
Vegne være Hrr. Provsten særdeles forbunden.

TIL D. W. F. PECKEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE