HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL OPMAALINGS-DIREKTIONEN
Christiania 23 April 1841.
Fra den Kgl. norske Regjerings
Finants- Handels- og Told-Departement.
   Idet Departementet maa erklære sig enig i at de i Rigsarkivet
beroende Karter, som oplyse Landets Geografi, hensigtsmæssigere
opbevaredes i Opmaalingens Arkiv, bemærkes, at Massen af disse
forskjellige Karter og den Omstændighed, at flere, navnlig Fæst-
ningskarterne maaskee havde sin bedre Plads i Ingeniørbrigadens
Archiv, til hvem ogsaa en betydelig Deel af de i Aarene 1818 -- 20
fra Sverige udlaante Karter af dette Slags i sin Tid ere udlaante,
gjør det ønskeligt, at der fra Opmaalingsdirektionens Side commit-
d.V,b.2,s.5   teredes En til i Rigsarkivets Lokale paa Agershuus at udsondre
og modtage Karterne. Den beleiligste Tid vilde, for Arkivlokalets
Skyld, og da dette Arbeide sandssynligviis vil medtage en ikke
saa kort Tid, være om man udsatte dermed til Begyndelsen af
næste Maaned, da det større og dertil beqvemmere Sommerar-
beidsværelse tages i Brug.
TIL P. WIESELGREN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE