HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
3 April 1841.
   Undertegnede tillader sig herved at forespørge sig om hvor-
ledes man fra Rigsarkivets Kontor har at forholde sig naar be-
kræftede Afskrivter af Arkivalier forlanges af Private. Da nemlig
det sædvanlige Arbeide udkræver Personalets Tid, bør saadant
leveres ved Afskrivning udenfor Arbeidstiden. Da Kontoret
imidlertid har knappere Arbeidstid, og Almeenheden bør have
saamegen Nytte af Regjeringskontorernes paa fast Gage satte
Personale, som uden Ubillighed mod dette kan tilstedes, vilde
det vel, efter Undertegnedes Mening være rettest, om saadant
Arbeide paalagdes præsteret af Kontoret udenfor Arbeidstiden
gratis, som Tilfælde har været i Bureauchef Jürgensens Besty-
relsestid, naar saadant Arbeide enkelte Gange forlangtes. Men
da saadanne Reqvisitioner, hvor sjeldent de end i Regelen ville
indløbe, dog kunne gaae ud paa saa vidløftige Afskrivter, at
Billigheden igjen vilde blive forrykket, om ingen Godtgjørelse
derfor tilstodes, troer jeg at burde udbede mig det kongl. De-
partements Bestemmelse, om Afskrivter til Private skulle kunne
udfærdiges i den til Gjennemgaaelsen af Arkivet bestemte og
nødvendige Tid, eller om hvorvidt og med hvilke Hensyn Sportel-
loven maatte være anvendelig for Rigsarkivets Kontors Vedkom-
mende, naar deslige Afskrivter udfærdiges udenfor hiin Tid, der
saameget som muligt bør tilhøre Arkivet selv.

TIL OPMAALINGS-DIREKTIONEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE