HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
18 Marts 1841.
   Idet Kontoret tjenstligst oversender det Svar paa Jarlsbergs
og Laurvigs Amts Forlangende i Skrivelse af 15de d. at Under-
søgelsen efter de reqvirerede Pante- og Skjødeprotokoller, Laur-
vigs Sorenskriverembede vedkommende, har været forgjeves, til-
lader Undertegnede sig at henlede Departementets Opmærksomhed
paa at Bestemmelsen i Kongl. Resolution af 10 Juni 1837, --
hvorefter samtlige Autoriteter og Embedsmænd af de forskjellige
Etater have at indlevere til Rigsarkivet "alle saadanne forefin-
dende Papir-Documenter samt Protocoller, hvis Ælde gjør, at de
ikke længer er til nogen Nytte for Embedernes eller Ombudenes
Bestyrelse, og som i antiquarisk, statistisk eller historisk Hen-
seende maatte ansees at være af nogen Interesse, -- kun mis-
ligen efterleves.

d.V,b.2,s.4   TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE