HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845KAST AF HVOR BAKKEN ER FOR BRAT!           Kneiken brat,
           Hesten mat,
           Lasset svært,
           Hjulet tvært,
           Hesten staaer,
           kan ei længer,
           Øret hænger
           Svangen gaaer.           Kast da af
           under Bakken!
           Gud, som gav
           Liv til Blakken,
           Dig udstyred,
           stolte Mand,
           med Forstand
           til at maale
           hvad vel Dyret
           mægter taale,
           samt et Hjerte
           til at dele
           Dyrets Smerte
           uden Mæle.
           Mangler dette,
           bør man sette
           Dyrets Herre,
           ei hans Hest,
           for en Kjærre
           som et Best.           Lad sa trække
           Kneipen op!
           Svøben dække
           til hans Krop!
           Han, som Hjerte
           eller Tanke
           ikke har
           for den Smerte
           Dyret bar,
           bør man banke
           ubeskaaret
           med Gevalt,
           op i Saaret
           sprænge Salt.
           Da kanhænde
           Han erkjende
          
d.IV,b.7,s.58              vil sin Uret,
           saa han troer,
           at det dumme
           Kreaturet
           er hans stumme
           Halvebro'r.


           Dumme Knegt!
           tør kanskee
           endda lee,
           som om Sligt
           kun var Digt
           uden Vægt?
           Veed du vist
           da, om hist
           ikke Resten,
           du mishandled
           ugudfrygtig
           saa af Hesten,
           pludselig
           viser sig
           omforvandlet
           til en dygtig
           Kjørekarl,
           mens det Sind
           som du har
           og Gemyttet
           ind er flyttet
           i hans Skind?           Magten holder
           strengen Dom.
           Begges Roller
           skifte om:
           Du i Skakkel,
           mens din Stakkel
           af en Hest
           ifra Bukken
           gjør din Mukken,
           Stønnen, Trampen,
           Sveden, Dampen
           kun til Blæst.           Fort afsted!
           Pidsken smelder.
           Gudbevares!
           Nei, der spares
           ei dermed,
           ikke fares
           varligt ved.
           Just, hvor hvide
           Skyers Skraaning
           steilest hælder,
           maa du slide
           just som Blakken,
           Stakkels, sled
           her i Bakken,
           ved min Vaaning,
           som du veed.

   Ovenstaaende Vers have Hentydning til de jevnlige Mishand-
linger af overlæssede Heste ved en liden, men særdeles brat
Bakke eller Kneik i Nærheden af denne By, som Forfatteren
har havt Anledning at lægge Mærke til. I Almindelighed læsses
paa hvad Hestene kunne trække i Skridt paa slet Vei; men
Hensyn til, at Tyngden i et ganske overordentligt Forhold tiltager
som Modskraaningen er steil, tages der ikke. Skulde man nu
have Uleiligheden med at kaste af og gjøre to Vendinger? Nei,
d.IV,b.7,s.59   Pokker! er Svaret, som Kjøreren giver sig -- almindeligviis Drenge,
der kjøre Andres Heste. Og naar de nu give sig ifærd med
Bakken, og de mærke, at det sterter med at komme frem, an-
strenges naturligviis Dyret først til det Yderste, og først naar de
maa erkjende Umuligheden deraf, eller Redskab gaaer istykker,
bekvemme de sig til, med stor Ærgrelse og Forbandelser over
Dyret, at kaste noget af. Vognmænd og andre Hesteeiere skulde
derfor altid ved Paalæsningen tage Hensyn til Terrænet, saaledes,
at de enten befale sine Folk at lægge af en rimelig Deel, eller
at læsse saameget mindre paa.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE