HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845MIDLER, DER ERE ANVENDTE TIL FYLDERIETS
INDSKRÆNKNING OG UDRYDDELSEFra det Offentliges Side.

   1) Ved at Staten selv har givet sig af med udelukkende at til-
   virke Brændeviin, med dermed forbunden høi Told paa Ind-
   førsel af fremmede Brændevine. (Den første Deel af dette
   Middel er iøinefaldende forkasteligt, og iværksættes ikke mere
   i vor Tid.)
2) Ved Fordyrelse af alle spirituøse Drikker ved høi Konsum-
   tion (Fortærings-Afgivt), og ved høitbetalte Værtshuusbevil-
   linger. -- Dette sidste Middel er maaske det probateste, idet-
   mindste til at forhøje Prisen, og derved igjen til at ind-
   skrænke Nydelsen. -- Endelig ogsaa ved høi Indførselstold.
3) Ved at indskrænke Antallet af Brænderier og af Værtshuus-
   bevillinger.
4) Ved at forbyde visse Handlende enten ganske at sælge spiri-
   tuøse Drikker, eller at sælge under et bestemt større Maal
   udaf Huset.
5) Ved at indskrænke Brændeviinsudsalget i enkelte Værtshuse
   til egen Tilvirkning.
6) Ved politimæssig Fastsættelse af en saakaldet Friaften, efter
   hvilken ingen Gjæst af visse Klasser bliver taalt i Værtshusene.
7) Ved at afstraffe den Vært, der har ladet Folk drikke sig
  
d.IV,b.7,s.46      fulde i deres Huus, hvilken Straf skjærpes efter Omstændig-
   hederne, f. Ex. om det har været Tilfælde med unge Folk.
8) Ved at paabyde Indskrænkning i Nydelsen af spirituøse
   Drikker ved visse Leiligheder f. Ex. ved Bryllup. Ved Be-
   gravelser har man endog seet den ganske forbudt.
9) Ved at afstraffe Personer offentlig, der offentlig have været
   berusede, selv om de ikke have forgaaet sig videre. (Mulkt
   vilde vel være hensigtsmæssigere?) Bekjendte Drukkenbolte
   har man straffet ved Tab af Tillidsposter,1) ja endog ved Be-
   kjendtgjørelse af deres Navne enten i et Politiblad eller ved
   Opslag i Værtshusene, med Forbud mod at lade saadanne
   Personer faae paa Forlangende. (Disse Forholdsregler lade
   sig ikke anvende i vort Land, som altfor meget krænkende
   den personlige Frihed. Det skulde da være imod Folk, som
   allerede vare satte i Umyndighedsstand for Drikfældighed,
   og som alligevel ranglede ude.)
10) Ved at forkaste den temmelig almindelige Grundsætning, at
   en Ruus bør gjælde som Undskyldningsgrund ved Strafs
   Paakjendelse.
11) Ved Lovbestemmelse om at Sviregjeld ikke behøvede at be-
   tales.
12) Ved Begunstigelse og Befordring af Anlægget af gode Øl-
   bryggerier, især paa Landet, hvor Brændeviin er bleven Al-
   meenmands sædvanlige Drik. (Dette Middel er ypperligt,
   og burde anvendes overalt i Landet. Øllet er Brændevinets
   stærkeste Fiende, saa det hedder i Skaalen: "Styrke i det
   norske Øl, saa det kan slaaes med Mester Fusel paa Kroen,
   og faae ham paadør!" Ligesaa siger et gammelt Ordsprog:
   "Godt Øl er baade Mad, Drikke og Klæder.)"
13) Ved at opmuntre og understøtte Maadeholdsforeninger, f. Ex
   ved at lade trykke deres Skrifter, understøtte reisende Ud-
   sendinge o.s.v.
14) Ved at forbyde al Husseren og Skrigen fra de Boder, hvor,
   ved enkelte Lejligheder, f. Ex. ved Markeder, Brændeviin,
   Punsch o.s.v. udsælges.
15) Ved at paalægge Alle, der ville holde Dandsesal og anden
   offentlig Forlystelse, at indhente Bevilling.
d.IV,b.7,s.47   16) Ved at paalægge Politiet at have skarpt Indseende med at
      intet Brændevinssalg eller Udskjænkning finder Sted ved
   Auktioner og andre Almueforsamlinger.
17) Ved at forbyde al Flakkehandel med Brændeviin.


Fra de Privates Side.

   1) Ved at oprette Maadeholdsforeninger og at anvende alle de
   Midler, som staae samme til Tjeneste.
2) Ved godt Exempel, især fra de højere Klasser.
3) Ved Udelukkelse af alle Drankere af anstændigt Selskab og
   Familiekredse, og ved at vise Strenghed imod alle i Ruus
   begaaede Usædeligheder.
4) Ved alvorlige Formaninger, især af Præster og Skolelærere.
   Af Religiøsiteten, Gudsfrygten, maa man vente det Vigtigste.
5) Ved Skrifter og disses Udbredelse.1
  tilbakeEn saadan er f. Ex. en Formandskabspost, alle Sogneombud, hvortil da
ingen Drukkenbolt bør vælges, selv om Evner ikke mangle.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE