HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843FABEL

   Man fortæller, at engang Papiret og Pergamentet kom i Strid
sammen. Havde ikke Skrivere, Bogtrykkere og Bogbindere lagt
sig derimellem, saa vilde deraf være udsprungen en blodig Feide.
Papiret brystede sig ikke lidet af sin ældgamle Herkomst, og
sagde, at det havde faaet sit latinske Navn af den berømte Stad
Carthago. Pergamentet, som ikke vilde staae tilbage for Papiret,
udledede sit Navn fra den berømte By Pergamus. Papiret be-
viste, at det blev brugt til Udgave af alle Bibler og Lærebøger.
"Var ikke jeg, faldt Pergamentet i Ordet, og blev jeg ikke brugt
til Dække- og Skalkeskjul for dig, som Dhrr. Boghandlere nok-
som kunne bevidne, saa var du ved din Svaghed forlængst gaaet
til Grunde. Desuden lader jeg mig bruge til keiserlige, kongelige
og fyrstelige Diplomer, medens man kun bruger dig, Papiir, til
almindelige og ofte fortrædelige Uddrag." "Er det ogsaa saa-
ledes, svarede Papiret, saa fører jeg dog et bedre Levnet, og er
af fredeligere Sindelag end du, idet du bliver spændt paa Trom-
men og giver Signal til Oprør, Mord og Slag." "Stille, stille,
raabte nu Pergamentet, jeg vil med faa Ord ydmyge din Hov-
mod. Du fødes af Pjalter og Lumper, derfor opvækker du og-
saa den meste Kiv og Trætte; de usleste Lumpenheder blive
foranledigede ved dig." "Det skal du bevise!" skreg Papiret.
"Gjerne, gjerne, svarede Pergamentet, og det nu her strax paa
Stedet. Af hvilket Stof er vel Spillekortene, uden af Papiir? Og
hvad foraarsager meer Trætte, Fortræd og Slagsmaal, hvad for-
aarsager større Ulykke end Spillekort?" -- Nu maatte Papiret
tie.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE