HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843AT LÆSE HØIT

   er et virksomt Middel til at vække og tydeliggjøre Forstandens
Begreber. Dette Middel viser sig virksomt ved et almindeligt
og levende Indtryk, en umiddelbar Indflydelse paa Bryst- og
Sprog-Redskaberne og gjennem Øret paa Sjelen. En stammende
svag Udtale kan ogsaa saaledes forbedres. Paa Sindet virker
det især fordeelagtigt ved at svække det Ubehagelige, Eensom-
heden fører med sig; det bringer os i større Fortrolighed med
d.IV,b.6,s.443   Forfatterens Aand og skjærper Hukommelsen. Efter aandsfor-
tærende Beskjæftigelser giver det os en Adspredelse, som vi ikke
kunne finde i selskabelig Omgang; det befordrer vor Sprogkund-
skab, forbedrer vor Stiil, og Udtryksmaade og afleder Mismod.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE