HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843


d.IV,b.6,s.389  

ARBEIDERENS RIGDOMME
Hvo ei arbeide vil, eiheller bør at æde.
Arbeider Løn er værd. Han spiser kun med Glæde.
Thi Arbeid volder Hunger, og Hunger, veed du nok,
er baade bedste Læge og allerbedste Kok.

   Arbeiderens Rigdomme ere hans sunde Hunger og hans søde
Søvn, naar man vil tale om jordiske Goder og ikke om den him-
melske Rigdom i hans Samvittigheds Fred med Gud og med sig
selv, som maa forudsættes hos Den, der skal kunne nyde en
sund Søvn, og som overgaaer alt. Men Ingen har bedre An-
ledning til at sande Ordsproget: "Den bedste Kok er en sulten
Mave" at forstaae om Den, som maa erhverve sit Brød i sit
Ansigts Sved, ikke om Døgeniktens ækle Slugenhed. Vinder hans
Arbeide ham ikke den Riges Lækkrerier, skaffer det ham dog i
hans sunde Appetit et renere og mere velsmagende Kryderi end
et heelt Selskab af Kokke og Fraadsere sammen kunne opfinde. Det
giver hans tørre Brød en højere Velsmag end en forproppet
Mave finder i de kostbareste Retter, og Ingen føler med større
Behagelighed Sandheden i Salomos: "For en Hungrig er alt Beeskt
sødt." Arbeideren kan derfor være vis paa, at han i sin Hunger
besidder et Gode, som misundes ham af Mangfoldige.

   Men han besidder ogsaa hint andet Uvurdeerlige. "Hvo som
arbeider, ham er Søvnen sød," siger den samme Viismand, og
Arbeiderens sunde Søvn -- o hvor Mangen, der søvnløs vælter
sig paa Dunene, misunder ikke ham denne paa hans Halmsæk?
Arbeideren besidder derfor i sin Hunger og sin Søvn to Goder,
som ere bedre end hvad han mangler, og mangen Rigmand mang-
ler og kan ikke for alt sit Guld kjøbe det, hans Arbeider har i
Overflod.

   Med saadanne Rigdomme har da Arbeideren vel ikke andet
end Aarsag til at være tilfreds med sine Kaar; og om denne
Sindsegenskab har den vise Sokrates sagt, at den er Naturens
ypperste Rigdom, da den giver os alt hvad vi have lært at vi
mangle og virkelig behøve. Altsaa besidder Arbeideren fortrins-
viis tre Skatte, som, i Forbindelse med den Sundhed, der følger
med Arbeide, og Fritagelsen for alle det fornemmere Livs Sorger,
maa gjøre ham til en i hans ubemærkede Stilling lykkelig Mand.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE