HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843


d.IV,b.6,s.390  

ALMANAK-SPAADOMME OG HUUSRAAD

   Den tydske Folkekalender for iaar gaaer skarpt løs paa den
gammeldagse Almanakskik, at angive Veirliget for hver Dag i
Aaret. "Enhver bør holde det for en Fornærmelse -- siger den --
naar en saadan Almanak bydes ham. Det er en, Gud og For-
nuften krænkende, Galskab, som forlængst er bleven modkjæmpet
og modbeviist af den fremskridende Oplysning. Lader os begynde
det tydske Riges andet Aartusinde med ganske at banlyse denne
Uskik af vore Almanakker! Det er en Skam at beholde den.
Den, som sælger sliger Spaadomme, siger omtrent til Kjøberen:
"Du er et Dumhoved, en Uvidende, ad hvis Lettroenhed jeg
leer."

   Ogsaa hos Os burde denne Uskik ophøre, og i de gamle Mund-
hæld: "trykke Almanakker, lyve som en Almanak" henligger der
en gammel Fordømmelsesdom over den, som det nu var paatide
at exeqvere. Det Rum, som Veirspaadommene optage, kunde
benyttes til noget Bedre. Engang, mellem Aarene 1800 og 1812
omtrent, indeholdt vore Almanakker almeennyttige Underretninger,
vedkommende Landvæsenet og Huusholdningen. Og ovennævnte
tydske Kalender indeholder ligeledes deslige, som f. Ex.
1) Kjør give mere Melk naar Den, som melker, overtrækker
   sin Finger med Skind eller Vidskelæder.
2) Hvor man har haardt Vand bør man altid være forsynet med
   noget Potaske. Ved at komme i Kogevandet saameget deraf
   som en Ert, koges Bælgfrugter, Erter o. d. let, og faaer en
   behagelig Bismag deraf.
3) Tidlige Foraarspotetes kan man skaffe sig paa følgende
   Maade: først i August lægges Potetesene noget dybt, Græsset
   afskjæres ved indtrædende Kulde og Stubberne bedækkes
   med Jord eller Gjødsel, der om Vaaren bortrages igjen. I
   Tydskland kan man saaledes allerede i Marts have Potetes,
   men i de bedre Egne hos Os vel neppe før ude i Mai. saa-
   fremt Tælen ikke trænger for dybt i Jorden. Hvis ikke den
   er formeget at frygte, kunde denne Industri maaskee give
   Anledning til nogen Fortjeneste omkring Byerne.
4) Et simpelt Middel til at gjøre Kjød af Gjæs og Sviin mere
   velsmagende angives i samme Folkekalender Trækul at være.
   Stødte blandes de imellem Foderet og i Vandet. Da mange
  
d.IV,b.6,s.391      Landmænd hos os, især af middels Kaar, drive Torvehandel
   med disse Dyr, fortjener dette Vink at lægges Mærke til.
5) Som Middel mod Svindsot, denne skrækkelige Sygdom, hvor-
   imod Lægevidenskaben har erklæret sig magtesløs, anbefales
   følgende Huusraad: to Potter bruunt Godtøl tages i en uglas-
   seret Potte sammen med for et Par Skilling Lungeurtblade
   og for ligesaameget hvid Honning samt en god Haandfuld
   Hvedeklid; Potten dækkes til og Massen indkoges til det
   Halve. Efterat Afkoget er afkjølet, sies det gjennem Linned,
   hældes paa Flaske, og gives den Syge ofte som Drikke.
   Efter nogle Uger skal Sygdommen have været hævet.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE