HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843


No. 3, 26de Februar 1841.

Tæm Lysten, naar den luer op i Barmen
at ei den qvæler dig i sin Omarmen!

HVAD DRUKKENSKAB GJØR

(EFTER ET NORDAMERIKANSK BLAD)

   Ønsker du at tørste som i den brændende Ørken, saa bliv en
Dranker; thi jo oftere og jo mere du drikker af Pæglen, des tør-
rere bliver din Tunge og din Mave des ligere en Bagerovn.
   Vil du hindre dem, som søge at fremme dit Vel, fra at naae
deres Maal, saa bliv en Dranker, og du skal ganske vist gjøre
alle deres Anslag til Intet.

d.IV,b.6,s.135      Vil du paa det Kraftigste modarbeide dine egne Anstrengelser
for at blive nyttig i Verden, da bliv en Dranker, thi da vil Alt
slaae dig feil.

   Vil du gjøre alle dem til Skamme, som bestræbe sig for at be-
fordre din Ære, din Lykke og Velfærd, da bliv en Dranker, og
du vil paa den sikkreste Maade triumfere over dem Alle.

   Har du besluttet at vorde ret fattig og ussel, da bliv en Dran-
ker, og du vil snart blive nødlidende og uden en Skilling i
Lommen.

   Vil du, at din Familie skal sulte og fryse, saa bliv en Dranker;
da kan du paa den nemmeste Maade faae Ende paa ethvert
Middel til dens Underholdning.

   Vil du vorde en Spillebold i Skurkers Hænder, bliv en Dranker;
thi derved letter du dem i Arbeidet.

   Vil du bestjæles, bliv en Dranker; thi da giver du Tyven dit
Huus og din Lomme ivold.

   Vil du sløve dine Sandser, bliv en Dranker, og du skal snart
blive blegøjet og dummere end et Æsel.

   Vil du vorde afsindig, saa bliv en Dranker, og du er da paa
ret Vej til Dollhuset.

   Vil du være uskikket til at føre en fornuftig Samtale, saa bliv
en Dranker, og du skal snart kun tøve i Ørsken.

   Vil du blive en Lazarus, da bliv en Dranker; thi Drukkenskab
er en Moder til Bylder og alskens Uhumskhed.

   Vil du ødelægge din Salighed, saa bliv en Dranker; thi til-
intetgjort Aandskraft er sikkerligen udelukket fra Himlene.

   Vil du blive en Selvmorder, da bliv en Dranker; thi det er
Maaden at styrte sig i Fortvivlelse paa.

   Vil du give dine Daarskaber eller betroede Hemmeligheder til
Priis, saa bliv en Dranker; de skulle udflyde af dig eftersom du
tyller dygtig i Struben.

   Er du begavet med store Legems Kræfter og blomstrende Sund-
hed, og er denne Himmelgave dig ei tilpas, saa bliv en Dranker;
thi en saa mægtig Modstander, som Brændeviin, vil snart over-
vinde begge Dele.

   Vil du være af med dine Penge, uden at vide Maaden hvor-
paa, da bliv en Dranker, og de skulle forsvinde som Duggen.

   Ønsker du snarest muligt, fra en fri Mand at blive Lem af
et Arbeids- eller Fattighuus, da bliv en Dranker; thi du vil
d.IV,b.6,s.136   da snart blive funden paa Gaden og uskikket til at sørge for
dig selv.
   Har du besluttet at banlyse al indvortes Fred fra din huuslige
Kreds, saa bliv en Dranker, og Tvedragt med sin hele Række
af Elendigheder vil snart indfinde sig hos Dig.

   Vil du tabe dine Medborgeres Tillid, saa bliv en Dranker; thi
hvor lidet du end tænker derpaa, ere Alle enige i, at Den, som
ødelægger sig og sin Familie, maa have meget let forat ødelægge
Andre.

   Vil du sætte dig i den Nødvendighed at skye dine Kreditorer,
da bliv en Dranker, og du skal snart nødes til at snige dig igjen-
nem Smaastræderne og undgaae Hovedgaderne indtil Bytjenerne
dog finde dig.

   Fryder det dig at indkaldes for Politiet, saa bliv en Dranker,
og du vil ofte nyde denne Fornøielse.

   Vil du vorde en Last paa Samfundet og en Skamflek paa det
menneskelige Selskab, saa bliv en Dranker; og du skal snart
vorde en hjælpeløs, lastefuld og beskjæmmet Døgenikt.

   Vil du, at Enhver skal foragte Dig, saa bliv en Dranker; thi
agtværdige Folk nærme sig da heller en Møgdynge end dig og
dit Huus.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE