HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843DE KRISTNES JAGGERNAUT

   Jaggernaut er de hinduiske Ostindianeres forfærdeligste Afgud.
Paa en uhyre Vogn sættes Afgudsbilledet, og saa slæbes det af-
sted gjennem den mylrende Folkemasse og Enhver er glad ved
at kunne komme til at faae trække et Stykke i et af Taugene.
Det holdes ogsaa for en priselig Gjerning, der forvisser om Salig-
heden, at kaste sig under Hjulene forat sønderknuses. Da be-
væger Toget sig raskere og Jubelen bliver vildere, naar En, af
Kjede til Livet eller i religiøst Vanvid, kaster sig foran Hjulene.
Dette synes os nu puurt Galskab, og dog have vi en Jaggernaut,
der tilintetgjør endnu flere Offre end hiin hedenske; og denne
de kristne Europæeres Jaggernaut, som er omgiven med endnu
flere tusinde vanvittigen Jublende, er Brændeviinsflasken. Ingen
Afgud paa Jorden har flere og ivrigere Dyrkere. De fleste
Mennesker have dandset om hans Alter, og Mange forlade det
d.IV,b.6,s.137   ikke mere før de tumle og knuses, før Ære, Sundhed, Velfærd
og huuslig Lykke tilintetgjøres og den sidste Sjelskraft radbrækkes
paa det ynkeligste.
   En engelsk Kunstner har fremstillet Fylderiet og dets Følger
paa en Tavle saaledes: Det viser sig i Jaggernauts fæle Skik-
kelse, ført af en umaadelig Skare Elendige igjennem en Egn, som
bedækkes af en skummel Taage overalt hvor Toget er gaaet
frem, og igjennem den skimtes Galger med Hængte i, afbrændte
Huse og mange andre Tegn paa Forbrydelser og Elendighed.
Den Egn af Landet derimod, hvor Fylderiet endnu er ubekjendt,
viser sig riig, yndig og solbeskinnet. Og mon ikke hos Os ogsaa
Forholdene ere temmelig lige? Har vi ikke Galger, saa have vi
Selvmordernes Træer og Stolper, Dolhusets Sprinkler, Liigfærd,
forfaldne Hytter, Betlernes Nøgenhed og Slavens Lænker; og
man skal ikke kunne klage over at vor Jaggernaut ikke lønner
sine Dyrkere eller ikke efterlader sig Mærker. Men ned med
den knusende Afgud! ned med Jaggernaut! ned med Flaskens
Herredømme! Den har regjeret og er bleven dyrket længe nok
og har knust Offere nok. Jaggernaut siges dog at gaae meer
og meer af Mode imellem Hinduerne -- lad det ogsaa blive
Tilfældet med vor!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE