HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 2. BIND: 1834 - 1837

MED SELVSTÆNDIGHED OG KONGEVALGRET
(1387 -- 1536.)
del 2
d.IV,b.2,s.26   Anfald af Undertvingelsessyge, som for en god Tid syntes hel-
bredet ved det ditmarskiske Styrtbad.
   Denne Begivenhed havde stor Indflydelse paa Forholdene i
Norge og Sverig, hvor Kongen havde brudt sin Eed ved paa den
gamle Viis at give Dansker Indpas der i Betjeningerne. Den
var Signalet til Opstand i begge Riger: i Sverig under Steen og
Svante Sture, og, i Forbindelse dermed, i Norge under Rigsraaden,
Befalingsmanden paa Agershuus, Knut Alfssøn, der nedstammede
fra de gamle Konger, og havde mægtige Frænder baade i Norge
og Sverig. Opstanden udbredte sig Viken over. Kongen, der
ganske opgav Sverig, fortvivlte alt om Norge. Udrustede med
Naadestilsagn sendte han de danske Rigsraader Bispen Johan
Ibsøn
og Henrik Krummedige til Oslo. Disse Kongens Freds-
gesandter lokkede da Knut Alfssøn ved givet Leide ombord til
sig under Paaskud af at underhandle, hvor de lode ham snig-
myrde. Men denne Skjændselsdaad udbredte kun Opstanden
næsten over det hele Land, og bragte fast det hele Raad til
Frafald. Kongen misbilligede skrømtviis Knuts Snigmord (thi det
havde jo ikke havt de tilsigtede Følger); og de befuldmægtigede
Mordere opfandt en Historie om, at Knut, ved at gaae beruset
fra Borde, havde styrtet sig ihjel i Baaden. Men baade Samtid
og Eftertid have været enige i at hædre ham som et Blodvidne
for sit Fædreland.

Opstand under Herluf Hyttefad. Prinds Christjern øxknækker
den norske Adel.    Adelsmanden Herluf Hyttefad paatog sig at lede den voxende
Opstand, forbandt sig nøjere med Steen Sture, der lovte Hjælp,
og reiste Fahnen i Bahuus mod Danskerne. K. Johannes an-
strengte sig nu for Alvor. Lybekkerne, som havde understøttet
den svenske Opstand, forbød han al Fart paa Norge. Sin Broder
Frederik af Slesvig tilbød han Halvparten af Norge, om han vilde
hjælpe til at kue det; men Denne, der endnu havde godt af
Ditmarskerbadet, undslog sig medmindre Kongen vilde betale
ham Halvten af de hidtil hævede Indkomster af dette Rige, som
han vilkaarligen kaldte sig Arving til. Fra Skotland, hvis Venskab
var kjøbt med norske Skatlande, hentede han Hjælpetropper; og
sendte sin 21aarige Søn Christjern, der "modnedes til Tyranniet"
d.IV,b.2,s.27   med en Hær til Norge. Han overrumplede og fangetog Herluf
Hyttefad,
aftvang ham paa Pinebænken en Mængde Angivelser,
og steilede ham ved Bahuus. Henrettelse paa Henrettelse fulgte
nu imellem den norske Adel, saa den siden ikke forvandt Blod-
tabet. Den svenske Hjælpehær sloges tilbage langt ind i Sverig.
Alt var slaaet med Staal eller med Skræk. Og var det vel en
skrækslagen Ret, som underdanigen maatte dømme den snig-
myrdede Knut Alfssøns Liv og Gods forbrudt alligevel, Tilhæn-
gerne fredløse og deres Ejendom Kronen tilfalden -- en Dom
ifølge hvilken ogsaa Blodvidnets Levninger opgravedes, og bleve
staaende over Jorden i 12 Aar. En Mængde Adelsgodser ind-
droges under Kronen, saa Offrenes nærmeste Afkom endog var
bragt nær til at nedstige imellem Almuen -- hvad saagodtsom
den hele norske Adel, vigende for den senere hen indtrængende
danske, har maattet gjøre til sandsynligt Tab for en ellers før,
ligesom i Sverig, tilkjæmpet Uafhængighed, men til Vinding for
disse Tiders Frihed.
   Historiens Udsagn, at Dødsstraffe for politiske Handlinger, der
i den Seirendes Øine ere Forbrydelser, alene gjøre Omvælt-
ningerne langvarige og Gjengjeldelsen sikkrere og blodigere,


           at nye Aanders Hær sig hæver
                 i Dampen af det rundne Blod;

taber imidlertid, og uagtet den hyttefadske Opstand virkelig
standsedes med Øxen, intet af sin Sandhed. Thi baade be-
kræftedes denne ved den stærkere Modstand efter Knut Alfssøns
Drab; og tillige førtes denne meget mere fra Adelens Side alene,
end fra Folkets, af hvem Adelen kun havde gjort sig lidet fortjent
til Hjælp. Feilen var, at Evnen, der laae hos Folket, var adskilt
fra Viljen, som Adelen besad. Bøddeløxens første Slag skulde
kun have gjort en Folkopstand fortvivlet og ubetvingelig; de
bragte nu kun Adelsmændene til at tænke paa sig selv, sine
Godser, og paa hvad der endnu kunde reddes ved ilsomst at
anraabe den øjeblikkelige Sejerherres Naade.

   Men til Naade kjendte Christjern kun lidet. Han havde op-
daget Aabningen mellem Adelen og Folket. Der skjød han sin
Bile ind. Kun faa Adelige vare saa heldige, som Knut Alfssøns
Søn Carl, der ei berøvedes sin Arv, om de end bøde ligesaa
uværdigt Kjøb, som Denne, der siden endog kjæmpede og døde
d.IV,b.2,s.28   for Christjern mod Sverig og en Green af den samme Sag,
hvorfor hans Fader myrdedes. Men denne Naade var et Sær-
syn og et Offer, bragt Faderens Skygge. Christian og hans
Raad den danske Domprovst Erik Walkendorf vare dog saa
kloge under det de nedskreve Fordømmelseslisterne, at de ikke
til det Yderste ødelagde en Familie, som havde mægtige Grene
i Sverige, hvilket endnu skulde vindes, og som var folkekjær
fremfor andre Æter. Efter Grundsætninger, der dog langtfra
udrandt af nogen Frisindethed, hadede Christjern al Adel i samme
Forhold som dens Magt nærmede sig Kongens; og at han traf
paa saadan Adel i Norge, sees f. Ex. af Knut Alfssøns store
Jordegods, og af at Ridder og Præst Carl Siggeirssøn faa Aar
før Opstanden besad hele Thotn med al kongelig og præstelig
Rettighed. Dette Had voxede endmere ved den Indflydelse,
Sigbrit, en i Bergen boende simpel Hollænderinde fra Amsterdam,
hvor man havde intet med Adel at gjøre, udøvede over Kongens
Sind, siden Datteren Dyveke, paa Anbefaling af hiin værdige
Domprovst, var bleven Prindsens Frille. Herre i fuldeste For-
stand vilde Christjern være; dog trællede hans Støv og hans
Aand under to Qvinder. Hans fortræffelige Gemalinde, den
tydske Keisers Søster, maatte taale, at han stillede sit usedlige
Forhold til Dyveke tilskue; og Rigsraaderne maatte vige Sæde
og Mening for Kræmmersken Sigbrit. Christjern blev naturligviis
forhadt. Opstand mod ham udbrød 1508 paa Hedemarken; men
atter utilstrækkelig og deelviis. Bisp Carl af Hammer, som
Christjern, mod sin Faders Anviisning, ei havde benyttet til sin
Raadgiver, fængsledes som Hovedmand, idet han vilde undflye
til Sverig. Det haarde Fængsel og et Beenbrud, som han fik
ved et Forsøg paa at flygte, paadrog Bispen Døden. Og vidner
en Historieskriver, at han drev Bispen i Oslo fra sit Embede,
under Trudsel af ellers at druknes, og forjog Erkebispen, hvor-
efter hans Sæde, imod Foreningsgrundlovene, indtoges af en
Dansk, den tjenstvillige Erik Walkendorf. Saa voldsom en Frem-
færd mod høie Geistlige vakte Dentids Forfærdelse, da ingen
Forbrydelse gaves, hvorfor en Geistlig kunde inddrages under
den verdslige Magt. Bandstraalen udeblev heller ikke efter Bisp
Carls Død; men den forhøjede kun den Rædsel, som omgav
Christjern, og som Despoterne antage for at være Majestæt eller
den mørke Bund, hvorpaa Kronen kun straaler end herligere.
d.IV,b.2,s.29   K. Christjern (Christian) den 2den. (1513 -- 1523).    Ved Faderens Død 1513 valgtes Christjern af begge Rigers
Raader til Konge. At han alt længe forhen var kaaret, var blot
en Bekræftelse paa hans Adkomst; og selv endnu stod Kroningen
tilbage før han, efter de Tiders Begreb, kunde siges ganske at
være Konge. Men kun mod en haard Haandfæstning fik han
denne i Oslo; ja selv det danske Raad gjorde Vanskeligheder
paa Grund af hans Tyranni i Norge, hvilket skulde, som rettelig
formentes, "give tilkjende hvad udi hannem var". Christjern
havde svoret; men det var at ville holde Løven fangen i et
Fiskenet, at troe bunden ved en Eed, om den end ei havde
Skin af at være aftvungen, en ung Fyrste, der i høj Grad besad
den, om man saa kan sige, af Naturen stemplede Despots vold-
somme, sandselig-tungsindige, langtfra ved nogen god Opdragelse
tæmmede, blodnærede Charakter. Rigsraaderne fik dette at føle.
Erkebisp Walkendorf døde landflygtig. Den norske Rigsraad Knut
Knutssøn
, Knut Alfssøns Sideætling, henrettedes som beskyldt
for Deeltagelse i de forrige Uroligheder, endskjøndt han fri-
kjendtes af baade det norske og danske Rigsraad, hvilket sidste
aldeles uretteligen kaldtes til at dømme i denne Sag. Mindre
tyrannisk var han dog ikke i Danmark, hvor Stormanden Thor-
ben Oxe, som mistænkt for at have forgivet Dyveke, i hvem
han dog var forelsket, med Tilsidesættelse af Rigsraadets Fri-
kjendelse, henrettedes efter 12 Bønders Dom. Men i Despotiets
fuldkomne Hensynsløshed og almindelige Tryk er der ingen Op-
reisning eller Trøst for den Enkelte. Omvendt bør ogsaa den
Enkeltes Lidelse være Alles. Der lider Een for Alle, og i dob-
belt Henseende, Alle for Een.

Lovforbedringer.    Menigmand saae paa Christjerns voldsomme Kjøren-i-Ring med
Storvældet omtrent med samme Behag som paa en Bjørnekamp
eller et andet raat om end prægtigt Skuespil. Dog kun Adelen
lod sig øxknække, mod Geistligheden maatte der Lovenes mindre
Glimrende, men i bedre Forstand, ligesaa gjennemgribende Vaaben.
Og isaahenseende har Christjern saa stor Fortjeneste, at man ikke
kan tvivle om at han besad Skarpsind og Retfærdskjerlighed over-
d.IV,b.2,s.30   alt hvor egenkjerlig Lidenskab ikke omtaagede hans Aand. Men
dette skede let og hurtigt, som at Støvskyen reises i Hvirvel-
vinden. Geistligheden var i højeste Grad fordærvet. Den norske
Kirke havde længe fremfor alle andre europæiske hævdet en vis
Uafhængighed af Paven. Først efter Midten af det 13de Aar-
hundrede havde den ladet sig paalægge det Aag at leve i ugivt
Stand, som Pavedommet paabød strengeligen, og hvorved Kirken
aldeles skiltes fra Staten. Følgerne af denne unaturlige Tvang
viste sig i al Slags Udsvævelse, hvori Geistligheden udmærkede
sig. Selv førte de højere Geistlige et vellystigt Liv i Stæderne,
mens deres Forretninger paa Landet vare uduelige Capellaner
betroede. Kun med et Følge af flere 100 Bevæbnede droge
Bisperne ud, og da maatte Almuerne underholde dem. Uviden-
heden var grændsesløs. Overtroen da ligeledes; og denne lod
Skikken tiltage at skjænke Kirker og Klostre sit Gods. Alligevel
havde den rige Geistlighed vidst at unddrage sig fra al offentlig
Tyngsel. Hvortil kom, at Paverne af og til ved Munke, der
solgte Syndsforladelse (Afladskræmmere), og stundom endog mere
ligefremt, beskattede Landet. Christjern forbød nu at testamen-
tere Geistligheden fast Ejendom; indskrænkede dens Dommer-
myndighed; befol, at dens Sager skulde paakjendes i Landet
selv, uden nogensinde at indstevnes for Paven, og at Præsterne
selv skulde røgte sine Kald. Videre indskrænkede han Bispernes
Livvagt til 14; forbød Geistlige at drive Landfarihandel; udgav
en Skoleforordning, der fordrede flere Kundskaber end tilforn
af Lærere og Lærlinge; og opmuntrede Geistlige til at givte sig.
Ved andre Love indførtes Torgtaxter og Liggedage for fremmede
Kjøbmænd; Haandværkslaugene, der for den Tid vare tjenlige,
og, som saadanne, uddannede Borgerstanden, fik nøjere Sær-
rettigheder; og menneskelige Strandlove med Hensyn til Vrag-
bergning udstedtes. Men i samme Forhold disse Forbedringer
gjorde Christjern endog folkekjær, strammede de Spændningen
mellem ham og Storvældet, hvis Egennytte og Forfængelighed
ved dem var krænket, og hvis Interesse i rolige Tider sjeldnest
er Folkets.
Sverig indtvinges en kort Tid i Foreningen. (1520).    Aaret før Christjern udmærkede sig som Lovgiver havde han,
efter mange mislykkede Forsøg, baade vundet og tabt Sverig;
d.IV,b.2,s.31   men under den kortvarige Besiddelse begaaet en Blodgjerning,
som gjorde hans Stilling til Storvældet i de andre Riger endnu
farligere. I Sverig førtes Borgerkrig mellem Rigsforstanderen
Steen Sture den Yngre og Erkebispen Gustaf Trolle, der af
Had til sin Modstander, forraadte sit Fædreland. Sture fordrev
Bispen. Denne fik det hele Land lagt i Band og Bøder. Chri-
stjern
blev det overdraget at exseqvere. Hans Feldtherre Otto
Krumpen rykkede ind med en stærk Hær, hvortil de 5 norske
Bisper havde sendt 1000 Mand, forente sig med Erkebispens
Parti, og seirede. Sture faldt; med ham Sverig. Kun hans helte-
modige Enke Christina Gyldenstjerne forsvarte endnu Stockholm.
Ogsaa dette faldt ved Forræderi. Thi ogsaa det er Forræderie,
i en tabende Kamp for Fædrelandet, at undskylde sig for sig
selv med Indbildningen at Frelsen er umulig, naar Alt end ei
er tabt. Christjern, alt i sin Faders Tid hyldet i Sverig, krontes
nu der til Konge af Gustav Trolle 4de Nov. 1520. Faa Dage
efter anrettede Christjern, under Paaskud af Bandexsecutionen
og efterat have raadført sig med Trolle og nogle danske Raader,
hvorimellem den nedrige Didrik Slaghæk, Sigbrits Frænde, det
stockholmske Blodbad, hvori paa een Dag 94 Adelsmænd offre-
des Kongens Tyranni, Erkebispens Hevn, Danskernes Unionsiver
og Nationalhad. Patrioterne forfulgtes. Adelsblodet flød paa mange
Steder. Fornemme Qvinder og Ynglinger førtes som Gidsler til
Danmark. Danske Bøddler udsendtes i alle Retninger og ud-
førte deres Herres Ærinde til skrækkelig Fyldest. Men --


           "Tyrannens Steiler ere Kjerter,
                 der lyse foran Frelsens Tid."

   Thi Gustaf Eriksson Wasa, hvis Fader var imellem Blodoffrene,
undveeg hjem fra sit Fangenskab i Danmark. Han reiste en Op-
stand i Dalekarlien. Hele Sverige erklærte sig for ham. Dan-
skerne fordreves. Inden et Aar efter Blodbadet var Kronen
tabt, som "Christjern Tyrann" (saa kalde Svenskerne Kongen)
havde kjøbt for saa uhyre Forbrydelser. Wasa blev Rigsfor-
stander; og, efterat have befriet sit Fædreland, opfordrede han
ogsaa Norge til at gjøre fælleds Sag med dette. Sverig kjæm-
pede, og blev evig fri for Calmarunionens Aag. Norge gik de
større Ulykker imødes, som blive det Folks, der ryster Aaget,
men bryder det ikke. Det fik, som senere vil sees, paa mange
d.IV,b.2,s.32   Maader undgjælde, fordi det ikke fulgte Sverigs Exempel, men
tvertom fik nu i dette Rige en Fiende. En af de første Følger
var, at Overfloden af den danske Adel, da Sverigs Lehn og
Godser stængtes for den, ilsomt udtømte sig over de norske.
Svenskerne besætte Viken. K. Christjern afsættes og flyer. (1523).    Den nærmeste Følge af det fiendtlige Forhold, Norge paa
Kongens Vegne, kom i til Sverig, var, at den svenske Feldtherre
Lars Siggesson gjorde Indfald, trængte frem alt til Oslo, og be-
mægtigede sig Viken ( den Tid den nordre Deel af Bahuslehn),
som forblev i svensk Vold ligetil 1532. Disse Uleiligheder og ufor-
skyldte Forliis, svækkede maaskee ligemeget Nordmændenes Lyst
til at gjøre fælles Sag med Sverig, hvor Gustaf Wasa var bleven
Konge, og deres partivise Hengivenhed for Christjern, som han
ved denne Tid saa høilig trængte til, medens de gjorde dem
mere villige til at tage det Kongeskifte tilfølge, som imidlertid
foregik i Danmark. Enhver af Christjerns Regjeringshandlinger,
de folkenyttige langtfra undtagne, havde mere og mere vakt
Adelens Misnøie. Geistligheden yndede ham heller ikke for de
Love, som angik den; tillige mistænkte den ham med Frygt for
at have isinde at indføre den lutherske Religionsforbedring, som
paa den Tid udviklede sig i Tydskland med Lysets Raphed og
Styrke. Stockholmerblodbadet opfriskede Mindet om at den
norske Adel var blodtappet indtil Afmagt, og bragte den danske
paa Tanken om, at der alene var Frelse i en pludselig Thron-
omvæltning, at det var Selvforsvar saaledes at handle, og at
det Værste kun ved at forekomme Kongen, kunde forhindres.
Den fandt ingen Sikkerhed i at Christjern ved en pavelig Kjen-
delse fik sig fravæltet Skylden for Blodbadet, og ofrede Slaghæk
til Døden derfor. Men dette Offer gav han mere den europæiske
almindelige Uvilje, end Danmarks Adels. Denne skulde han have
offret noget, om han havde skilt sig ved Sigbrit. Men hun for-
blev ved hans Side og Adelshadet i hans Sjel. Despotismen
forandrer ikke sit Maal, fordi den nødes til at opoffre En og
Anden af sine Anhængere. Disse tilbyde sig jo som blotte Midler,
og maae vente at blive behandlede som saadanne eller som den
Last, Skipperen hiver overbord for at redde Skibet, hvis Reise-
maal derfor ei forandres. Og da er det billigt, at den øverste
d.IV,b.2,s.33   eller sletteste maa først til. Men Christjern var Seileren liig,
der, midt i sin skummende Fart, forgaaer med Top og Takl.
Den jydske Adel opsagde ham Huldskaben, og hyldede Far-
broderen Frederik af Holsteen. Den øvrige danske Adel fulgte
Exemplet, da Christjern, glemmende i sin Skræk, at Norge, Kjø-
benhavn, Malmøe og flere befæstede Stæder vare ham lydige,
og at Menigmand overalt stod paa hans Parti, seilede bort for
at søge Hjælp hos sin Svoger, den tydske Keiser. Mod de mel-
lem Norge og Danmark bestaaende Foreningsvilkaar valgtes Her-
tug Frederik vilkaarligen af de danske Stænder til Konge for begge
Riger. Men Overtalelser, de i Norge bosatte danske Stormænd
Vincens Lunge og Nils Lykke, der ilsomst beskikkedes til Over-
befalingsmænd i Landet, og Løftet om at Viken, der sagdes blot
for Christjerns Skyld at holdes besat, skulde gjenerholdes, gjorde
det seirende Partis Interesse gjældende i Norge. Rigsraadet er-
klærede Christjern afsat, og sendte den danske Kong Frederik
Hyldestbrev som Nordmændenes valgte Konge.
K. Frederik den 1ste (1523 -- 1533).
Selvstændigheden bekræftes og Høistænderne hæve sig.
Kongens Troløshed. Spænding med Sverig og Danmark.

   I det følgende Aar maatte Kongen udstede en Haandfæstning,
hvori baade Geistligheden fik strengt Forbud lagt mod alt Angreb
paa den katholske Kirke, og sine Særrettigheder, Valgfrihed og
Dommeromraade bekræftede, og Adel og Rigsraad sin Magt be-
tydelig udvidet. Norge erklæredes for et frit Valgrige, saaledes
at Kongen frasagde sig Titel af Arving til Norge, og ikke engang
maatte indvirke til Fordeel for sin Søn. Udlændinger, hvortil
dog Indgivtede ei regnedes, maatte ikke uden i Krigsnød erholde
Lehn i Norge. De i Danmark værende norske Rigsdocumenter
skulde opsendes; Kongen krones i Throndhjem; Hjaltlands- og
Ørken-øerne indløses; og hvad Andet, der maatte være Riget
frakommet skulde gjenvindes under Kronen. Udlændingerne for-
bødes al Handel paa Nordlandene, og at vinde fast Gods i Landet.
Hvor kleint det har været med Retspleien paa den Tid, sees af
de Bestemmelser i Haandfæstningen, som paabøde Afsættelse for
uretfærdige Lagmænd og Fogder; at der siges at Gods urette-
d.IV,b.2,s.34   ligen var tillagt Kronen, men som nu igjen skulle komme til sine
rette Eiere; og af at Næveretsfeider, imellem Adelsmændene
(Ridderne) tillodes, naar kun aaben Undsigelse skede forud.
   Men kun meget lidet af denne Haandfæstning overholdtes,
omendskjøndt Brud derpaa eller Undladelse deraf, efter dens
sidste Paragraf, skulde betage Kongen alt Krav paa Riget.
Kroningen foregik ikke. Skatlandene indløstes ikke. Danske
Adelsmænd trængte ind i Embederne. Den troløse Konge sendte
endog sin Søn Christian til Norge for at hyldes; men Rigsraadet,
med den myndige Erkebisp Olaf Engelbretsøn i Spidsen, afslog
dette med Bestemthed. Han medfik kun en Troskabsforsikkring
til sin Fader, hvori han dog trodsende tegnede sig som Arving
til Norge -- en Titel Familiens holstenske Linje, den nu i Rus-
land herskende, siden har beholdt. Det er i vore Dage ved
dette Voldsvældes Udvidelser, der snart synes grændseløse som
dets Selvherskeres Erobrelyst, at den har erholdt en Betydning,
der ligner de onde Ahnelsers eller Spaadommes, som klæbe sig
i Menneskets Sind, hvormeget hans Fornuft ellers foragter dem.

   Med Sverig, hvis Fraskillelse fra Unionen var erkjendt, be-
gyndtes vel Underhandlinger om Vikens Tilbagegivelse; men da
K. Gustaf tillige holdt den danske Provinds Bleking besat for at
aftvinge Danmark Gothland, opofredes det norske Viken indtil
videre, hvor uvedkommende et Pant det end var, for at Dan-
mark kunde beholde denne Ø. Senere Underhandlinger fra
Kongens og Rigsraadets Side forbleve frugtesløse, især siden
den saakaldte Daljunker, en foregiven Søn af Sture, der af
nogle forræderske Stormænd sattes i Spidsen for et Oprør mod
K. Gustaf, fandt Tilhold i Norge 1527. Især forøgedes Spæn-
dingen med Sverig, da fordrevne svenske Bisper, og mellem dem
Erkebispen Gustaf Trolle, bragte Vidnesbyrd om hvor kraftigt
den lutherske Reformation der blev dreven igjennem. Den norske
Geistlighed, katholsk til Liv og Sjel, bestod næsten heel igjennem
af de "mulmkjære Væsner, der antage enhver Lysstraale for et
Lyn, der bebuder Uveir". Heller ikke var Kongens lunkne Troes-
sind eller Prinds Christians afgjorte Lutheranisme skikket til at
gjøre dens Ahnelser om egen Undergang lysere. Reformationen
havde alt voldsomme og mægtige Tilhængere i de danske Be-
falingsmænd, hvoraf Eske Bilde frisktvæk ødelagde Kirker og
Klostre. I denne Stilling, hvis Ængstlighed tiltog, faldt Geistlig-
d.IV,b.2,s.35   hedens Tanker paa den fordrevne Christjern, og den ledede
snart Almuens did. Det geistlige Parti viste sig snart under
Trolles og Olaf Engelbretsøns Bestræbelser i tydelig Modsætning
til det danske. Hint støttede sig til Misnøiet over Kongens
Meensvorenhed, og havde Skinnet af at føre Religionens, Con-
stitutionens og Fædrelandets Sag. Dette havde kun sin øien-
blikkelige Magt af de Fæstninger og Lehn, det besad, og en
Slags Støtte i at det var begge Partiers fælleds Interesse at
modarbeide de svenske Fristelser ved Bud og Brevskaber til at
bringe Almuerne til Frafald. Frygt for Reformationen lod Geist-
ligheden ikke granske efter om Christjerns Gjenomvendelse til
Catholicismen var oprigtig eller blot en politisk Koldbøtte, som
han ligesaa let kunde gjøre tilbage som frem. Geistligheden
kunde kun i hans Seier øine sin. Man forstod hinanden. Trolle
foer fra Bisp til Bisp, forfulgt af Modpartiet, og spandt Sammen-
sværgelsen fastere. Olaf Engelbretsøn var som Hovedet deri,
Trolle den geskjæftige Tunge, Bisp Mogens af Hammer og Hans
Reff
af Oslo Armene paa denne Kjæmpe, der blot ventede paa
Christjern for at reise sig til Hevn for ham og til Kirkens Forsvar.
K. Christjern den 2den Modkonge.
(Nov. 1531 -- Juli 1532). Opstand mod Danmark. Viken gjenvindes.    Hidkaldt af de sammensvorne Bisper, hjulpet af dem endog
med Kirkesølvet, af Keiseren og af andre Venner, ankom Chri-
stjern
med en, i Storm formindsket, Hær til Oslo. Men han fik
Styrke nok i det almene Medhold. Kun i Slottene Agershuus,
Bahuus
og i Bergen kunde de Danske holde sig. Rigsraadet
opsagde K. Frederik Huldskab, "fordi den keiste, kaarne og
kronte rette Herre og Konge, som uden Dom og kun ved Mag-
ten, uden Rigsraads eller den gode norske Almues Vidende og
Vilje var fordreven, nu var hjemkommen til sit Rige, og fordi
det kun nødtvungen og, for ei at geraade i større Ulykker,
havde hyldet Frederik." Dette Opsigelsesbrev var grundet paa
en Klagerække over, at danske Adelsmænd constitutionsstridigen
vare indsatte i de høieste Embeder, at de havde ødelagt Kirker
og Klostre, bemægtiget sig geistligt Gods og at de beskyttede
d.IV,b.2,s.36   lutherske Prædikanter; over at Domprovstiet i Bergen, hvormed
Rigsraadsværdighed var forbunden, var forlehnt En i Danmark;
at Kirkens Dømmeret krænkedes; at Hansen var given Ene-
handel paa Island og Færøerne; og over at det norske Rigsraad
ikke varsledes, naar Herredage, der kunde angaae Norge, holdtes
i Danmark. Christjern hyldedes af alle Stænder i Oslo 30te Nov.
1531, efterat have udstædt almindeligt Naadestilsagn. Forgjæves
beleirede han dog Agershuus og Bahuus. Befalingsmanden i
det første Slot, Dansken Mogens Gyldenstjerne, tiltvang sig en
Stilstand, hvorunder han trak Undsætning til sig; og fra det
sidste drev en svensk Hjælpehær under Marsken Lars Siggesson
ham tilbage, efterat han dog, ved at besætte Viken og gjøre et
Indhug i Sverig, som dog gjengjældtes med et i Jæmtland, mens
svenske Brevskaber til Almuerne om at falde fra udspredtes
fleresteds, havde bragt den svenske og danske Konge til at
slutte sig nøiere sammen, hvorved hiin Provinds gjenafstodes
mod en Sum til "Danmark". Omtrent ved samme Tid som
Christjern kom tilbage for Agerhuus med sin stærkt medtagne
Hær, landede Befalingsmandens Broder, Biskop Knut Gylden-
stjerne
med friske Tropper, hvortil han ogsaa trak et svensk
Hjælpecorps. Uden Flaade, pengeløs og modløs, hævede Chri-
stjern
Beleiringen, kastede sig ind i Oslo, og begyndte derfra
Underhandlinger om Indrømmelsen alene af Norge for sig og
Efterkommere. Knut Gyldenstjerne, hvis Broder imidlertid havde
bragt Tønsberg Lehn til at falde fra Christjern igjen, overtalte
denne til en Samtale med K. Frederik til hvem han gav ham
frit Leide. Christjern drog da 9 Juli 1532 i Godtro til sin Far-
broder, der strax, under Paaskud af, at Gyldenstjerne havde
overskredet sin Myndighed, lod sin bedragne Frænde sætte i et
haardt Fængsel. Men Gyldenstjerne var Kongens Befuldmægtigede.
K. Frederik stod til Ansvar for hans Handling, omendskjønt han
siges bagefter at have givet Befaling til ikke at indlade sig med
Christjern. At Gyldenstjerne, der nok kjendte sin Herre bedst,
selv efter dette bekræftede Fredsbrevet, var ogsaa en Urede-
lighed, som burde have gjort ham fortjent til Tyranredskabernes
sædvanlige Lod: den at forstødes, naar de ere brugte.
   Christjern sad haardt fængslet i 15 Aar, og levede derefter
endnu 10 Aar i et mildere Fængsel, som Frederiks Eftermand
forundte ham. Danskvældet tiltog mere end nogensinde tilforn
d.IV,b.2,s.37   i Norge. To af dets Høvdinger modtog ny Hyldest til K. Frederik.
En svær Hovedskat blev paabudt, som Straf. De 3 sammensvorne
Bisper lagdes i flere 1000 Lod Sølvs Bøder hver. Spørgsmaalet
laae alt nær: hvad skal en Stat med Selvstændighedens Navn,
som giver slip paa den i sig selv, ved taalmodigen af en fremmed
Magts Haandlangere at lade sig straffe, fordi den yttrede engang
Følelsen deraf?
Mellemregjering (1533 -- 1536). Olaf Engelbretsøns Opstand.    Ved Frederik d. 1stes Død 1533 indtraadte en styrløs Tilstand,
medmindre et kun løst sammensat, uenigt Rigsraads, Lehnsherrers
og Skatfogders ansvarsløse Behandling af det Offentlige kan
kaldes anderledes. Fæstningerne indeholdtes til Fordeel for Fre-
deriks
Søn, Christian, som imidlertid i Danmark maatte føre en
3aarig Feide mod Christian den 2dens Folkeparti, der under-
støttedes af Lybekkerne under Grev Christoffer af Oldenburg,
og bekjæmpe Geistlighedens Modstand, der heller vilde frem-
trække den katholsk opdragne Broder Hans. Folket selv i Norge
hældede mere til den fangne Konge. Geistligheden havde endnu
ikke erklæret sig; men dens Sind var mod Prinds Christian.
Man oppebiede spændt hvad Vending Thronkampen vilde tage i
Danmark. Aar 1535 anholdt Christian om de norske Stænders
Hyldest og om en Hjælpeflaade. Erkebisp Olaf, der søgte at
drage saamegen Fordeel for Fædrelandet næst Kirken af Thron-
striden som muligt, kaldte dem da til Valg i Throndhjem, hvor
hans Indflydelse var størst; men ilsomt hyldede de søndenfjeldske
Rigsraader Christian den 3die i Oslo, hvorved da Vincens Lunge
og andre mægtige Danske ei have været ledige. Erkebispen
harmedes høiligen over dette Statsgreb, og indlod sig paa Kei-
serens Opfordring at erklære sig for den tydske Grev Friederich,
Christian
den andens Svigersøn. Et Gesandtskab indfandt sig
for at vinde den Fortørnede med det Gode. Men dette var at
voge sig ind i Løvens Hule. Gesandterne fængsledes, og 2 af
dem, de danskfødte Rigsraader V. Lunge og Nils Lykke slap ikke
tilbage med Livet. Erkebispens private Fiendskab var vel rede
med Dolken til disse Drab; men de Dræbte maae dog ligesaa-
meget betragtes som politiske Offere for en i sig selv retfærdig,
d.IV,b.2,s.38   men derfor aldrig til slig Bedrivt berettiget, Uvilje over deres
Indtrængen og Anmasselser her i Landet.
   Erkebiskoppelige Krigsfolk drog nu mod Bergenhuus, V. Lunges
Lehnsfæstning, uden dog at kunne indtage det, og til Oplandene
og det Agershusiske, hvor Opstanden udbredte sig under Bisp
Mogens af Hammer og Rigsraaden Gaute Galde. Den forhadte
danske Befalingsmand paa Agershuus, Erik Gyldenstjerne, holdt
dog dette Danskvældets Fodfæste i Norge; og den norske Op-
stands Fremgang standsede i samme Forhold som Christian den
3dies Sag gik frem i Danmark. Erkebispen gav da Kjøb. De
fangne Gesandter, hvorimellem Oslobispen Hans Reff, løslodes
for derved at tilvinde sig godt Forlig. Men herpaa var ikke at
tænke for Lunges Morder, Catholicismens og den norske Selv-
stændigheds alt synkende Forsvarer. Han oppebiede ikke den
Hærflaade, som under Anførsel af Danskerne Ulfstand og Hvidt-
feldt
sendtes imod ham; men frelste sig til Belgien, hvor han
Aaret efter døde. Hans Fæstning Stenviksholm gav sig, og Thrøn-
delagen lød. Splid, der skader en Befrielseskamp ligesaameget
som Forræderi, havde atter fra først af betaget disse sidste An-
strengelser for Uafhængighed Margen. Adelen var tilbagetrængt
eller bestukken; Geistligheden skræklammet for de Omvæltninger,
som den altforvel følte nærme sig den; menig Mand uden anden
Almeenaand end den indskrænkede, som kun satte sig en eller
anden Smaatyrans Tugtelse til Maal; og i alle Classer havde man
alt forud taget Parti for og imod Reformationen. I slig Bund var
det let for et nyt Plageriis at skyde sig op af samme Rod, som
den Hædersmændene Knut Alfssøn, H. Hyttefad, og nu sidst den
idrættuge Bisp Olaf havde fristet at lægge Øxen til. Er det end
mueligt, at de jevnlige, men aldrig tilstrækkelige, Uroligheder i
Norge modnede den nye Konges forbryderske Plan mod dettes
Selvstændighed; saa er det dog vist, at de Dødelige kun ere
ansvarlige for de nødvendige, forudseede og tilsigtede Følger af
sine Handlinger, men ikke for de tilfældige, Hensigten modstri-
dende, om end med Handlingerne forbundne, Begivenheder. Og
om Mennesker, der kjæmpede ulykkeligt for Fædrelandet, gjælder
det fortrinlig, at Mennesker have bestaaet længe og vel nok,
naar de have staaet til de faldt med Ære.

d.IV,b.2,s.39  
NORGE BERØVET SIN SELVSTÆNDIGHED
(1536 -- 1814).
FØR ARV-ENEVÆLDETS INDFØRELSE. (1536 -- 1661). K. Christian den 3die. (1536 -- 1559).
Riget erklæres for Provinds af Danmark. Reformationen indføres.
Kongens Kirkeran.

   Borgerkrigen i Danmark var egentlig en Kamp mellem Adel
og Geistlighed, Lutherdom og Pavedom. Det sidste Parti tabte.
Kongen sluttede sig ganske til Adelen. Allerede forud ildesindet
mod Norge, og den danske Adel forbunden, hvem det var om
at gjøre at faae dette Rige ligesom udlagt til sig, hvorved det
ogsaa, naar den besatte det, nemmere vilde kunne holdes i
Tømme: tilsagde han i sin danske Haandfæstning paa en Herre-
dag i Kjøbenhavn 1536 Danmarks Rigsraad og Adel, at lægge
Norge under Danmark som Skaane, Jylland, ja som dets For-
bundsstat Island. Den største Forbrydelse den ene Stat kan
begaae mod en anden, var saaledes af Danmark øvet mod Norge.
Afhængigheden erkjendtes dog aldrig formeligen af Nordmæn-
dene. De Dalevende antog den som en Straf, de Betvungne
maatte finde sig i, men som ikke vilde vare længer end Triumfen
eller til Alt kom i den gamle Orden; og de følgende Slægter
som en vel ubehagelig Arvpligt, men som dog havde sin Erstat-
ning i adskillige af den gamle Frihed udrundne Goder. Saadanne
var den norske Bondes personlige Frihed, medens den stavns-
bundne Danske stønnede under Livegenskabet; ligesaa Voldgivts-
retten og Odelsretten, der har reddet meget Jordgods fra at
komme i danske Adelsmænds Hænder. Da Selvstændigheden
især repræsenteredes ved Rigsraadet, og dette opløstes ved den
samtidige Omvæltning i Religionsvæsenet, mærkedes dens Forliis
mindre. Navn af Kongerige beholdtes ogsaa til Stads for Danske-
kongerne. Og Christians Forgjængere havde sørget for at der
af Selvstændigheden heller ikke var stort andet end Navnet at
miste. Det lod derfor somom Fornedrelsen ikke mærkedes. Selv
lidet synlig, aabenbaredes den kun i sine Følger for den stille
d.IV,b.2,s.40   Harm, som hverken Undertrykkelse eller Frygt udsletter i de
Underkuedes Sjele.
   Fra samme Rigsdag i Kjøbenhavn udgik Bud, at den lutherske
Reformation skulde indføres i Norge med underliggende Lande
(1536). Vendekaaben Hans Reff i Oslo og den luthersk sindede
Geble Pedersen i Bergen beholdt sine Bispedømmer med den ind-
skrænkede, politisk betydningsløse Magt, som nu blev Bisperne
tilmaalt. De øvrige Bisper fængsledes og afsattes. Betlermun-
kene bleve fordrevne; Klosterne ophævede; kun Domherrer,
Nonner og Munke af andre Ordener erholdt Livsophold. Kir-
kernes Rigdom i Jordgods svandt ind; dog tillagdes meget den
lutherske Geistlighed. Under Paaskud af at Kirkeklenodierne
og hvad der mindede om den gamle Troe var til Hinder for
den nye, fore danske Adelsmænd om og ødelagde og bortrante
alt Saadant.


           "De delte Rovet: Kongen var som Ørnen
           imellem Glenterne paa Aatet -- ."

   Skibsladninger af kostbart Kirkegods nedførtes til Danmark;
St. Olafs dyrebare Skrin søndersloges og plyndredes; de gamle
Kongers Grave krænkedes; Kirker og Klostre nedbrødes; Dom-
kirkernes Bog- og Documentsamlinger opbrændtes. Reformationen,
om end saaledes indført med Magt, kostede dog ikke Blod i
Norge som paa Island, hvor John Arnessøn Bisp drog Sværdet
mod Kongen og Bisp Gissur Einarson for Pavedømmet, og heller
opgav Hovedet end sin Tro. Færøernes Bispedømme henlagdes,
forandret til et Provsti, vilkaarligen fra Throndhjems Bispestol,
der tabte sin "Erke"-titel, til Sjællands; og beskrives Throndhjems
Domkirke, Nordens herligste Bygning, at være bleven saa haardt
medtaget, at den "uden en Skilling" til Istandsættelse ret afgav
et Billede af det hele Land saaledes som dette nu var: en Ruin
af et fordums velstaaende Rige; men som dog ikke nød det Blik
af Ærefrygt og Medlidenhed, som skjænkes det ødelagte Store.

   Reformationen selv og dens gode Følger skyldes ikke saa løs
en Omstændighed som den danske Adels Seier. Kun Ugjernin-
gerne, der ledsagede den, tilhøre Denne, som i sit Overmod og
under sine Misbrug blev et Middel til saa god en Sags tidligere
Fremme. Som gunstige Omstændigheder herfor tjente ogsaa den
norske Kirkes mindre Afhængighed af Paven og det katholske
d.IV,b.2,s.41   Europa, Bispernes foregaaende politiske Nederlag, Handelsfærdsel
med fremmede Protestanter, og det menige Folks Misnøie med
Geistligheden, som havde slappet Catholsksindet saameget at dets
Modstand kun havde Vanens og Træghedens uvirksomme Styrke.
Det religiøse Sløvsind, da, som sædvanlig, parret med et politisk,
modtog Reformationen som et politisk Onde, der maatte taales
som de andre, der havde bøiet selv Adel og Geistlighed efter
hinanden. I enkelte Egne yttrede sig vel en noget livligere Mod-
stand, som, da Folket ikke forstod Reformationen, skulde være
et ligesaa godt Tegn paa Modstandskraft som Thellebøndernes
samtidige kun med Møie undertrykte Opstand formedelst de
tydske Bergfolk, der sendtes ind imellem dem; men i det Hele
modtog Folket Reformationen ligesaa lidende og ubevidst som
Pløielandet modtager Regnen. Imidlertid besvangrede den dog
med Velsignelse ligesom denne. Frugter saaes, og Reformationen
blev forstaaet altsom den fik Præster, hvorpaa i Førstningen var
Mangel, med norske, og ikke latinske, Evangelier i Hænderne,
til Forkyndere, istedetfor fremmede Høvdinger med Fakkler og
Muurbrækkere. Hemmelige Katholiker gaves dog endnu længe;
ja Ynglinger sendtes aabenlyst til fremmede Landes jesuitiske
Læreanstalter. Som Konge var Christian den 3die aldrig i Norge.
Men, foruden ved sine Kirkeran, gjorde han sig der bekjendt
ved det nye Statsgreb 1549 at udtage en Skat til, som det hedte,
de skotske Øers Gjenløsning. Men denne Skat forsvandt i den
danske Statscasse, der, sikkert som Havet de fjerne Floder,
slugte Overskudet af de norske Afgivter. Efter saaledes at have
lært Nordmændene, at det Land, som lader sig erhverve ved et
Pennestrøg, vanskelig har en bedre Lod at vente end det sværd-
tagne, overlod Christian den 3die ved sin Død 1559 Norges videre
Udarmelse til Sønnen Frederik, som forhen var hyldet paa en
Herredag i Oslo.
K. Frederik den 2den (1559 -- 1588).
Den ulykkelige Syvaarskrig med Sverig. De Danske
Befalingsmænds Voldsvælde tiltager.

   Rigers udvortes Ære er langtfra ligegyldig. Alligevel afgiver
den Tvist, som opstod mellem den svenske Kong Erik den 14de
og Kong Frederik den 2den om Brugen af de 3 Kroner i Rigs-
d.IV,b.2,s.42   vaabenet, kun en elendig Grund til den blodige 7aarige Krig,
som deraf især reiste sig, og hvorfor det hærløse, til sig selv
overladte Norge blev Offeret. Herjedalen, Jæmtland og Thrond-
hjems
Stift besattes af Svenskerne; og i 1567 brændte de, under
Johan Siggesson, Oslo, og ødelagde Hammer saa tilbunds, at
denne velstaaende By siden ikke har reist sig. Samme Skjebne
overgik Sarpsborg 1570, istedetfor hvilket Fredrikstad anlagdes.
Evert Bild tog vel, ved Almuens Hjælp, det Throndhjemske tilbage.
Christen Munk holdt vel Agershuus, og Jens Ulfstand Bahuus;
men Østlandet var en aaben Tumleplads for Fienden. Alligevel
er det kun lidet værd at ynkes over de lidende Almuer, som
saae Branden af Oslo og Hammer, og opglødedes ikke til at
reise sig. Smaae Streifpartier vare Herrer i de folkerigste Egne,
medens en Landstorm, uudtømmelig, stedse som Floden voxende
selv under Forliset, tiltagende indefter Landet i uigjennemtræn-
gelige Masser ligesom Jordlagene, forsvarende sig med Landets
Natur, fegtende som Vreden med de nærmeste Vaaben og med
de væltende Folkemasser, skulde have tilintetgjort hvilkensomhelst
mangedobbelt talrigere Hær. Men Folket kjender sjelden sin
Kraft. Det kjender sjelden sin Kraft i Krigen, om det ikke
kjender den i Freden. Dette koster i Fred Trældom, i Krig
Nederlag. Alene om Eysten Baardsen, Præst i Edsberg, veed
man, at han i de Ulykkesaar opførte sig som Pligt, under saa-
danne Omstændigheder, var for Læg og Lærd. Fra Prækestolen
raabte han Almuen til Vaaben, anførte selv, og kjøbte Seiren
for sit Been. For Danmark tog Krigen en heldig Vending efter
Daniel Ranzaus Seier ved Svarteraa. Ved Freden i Stettin 1570
beholdt det de 3 Kroner, og Norge fik de tabte Provindser igjen.
   Mange Klager fra denne Tid levere et skrækkeligt Maleri af
de danske Befalingsmænds og mere underordnede Embedsmænds
Tyranni, Udsugelser, Bestikkelighed, Grusomhed, Retløshed og
Overmod.


           " -- Da først i Tyranniet er der Fryd,
                 naar det er uden Frygt -- -- ."

   Og Smaatyrannerne kunde være uden Frygt. Forfatteren af
et Klageskrivt til Kongen henrettedes. Ludvig Munk, en Tid
Lehnsmand i Throndhjem, blev siden Statholder, endskjøndt hans
Færd havde vakt en Opstand i Lehnet, der kostede Formændene
d.IV,b.2,s.43   Livet. Erik Munk bortfjernedes først efter mange Klager, og efterat
han havde lagt sig ud med selv sine Jevnlige, fra Nedenæslehn,
hvor han i 10 Aar husserte. Han er ellers bekjendt som en
dygtig Sjøkrigsmand fra Syvaarsfeiden, da han bombarderte Fien-
den bort fra Leiren for Agershuus; og senere deeltog han i et
Krydstog for at forbyde Engelsmændene Farten om Finmarken
til Rusland, og i et mod de Sjørøvere af alle Folkefærd, men
især flamske, som giorde de norske Farvande saa usikkre. Ved
lignende Tog mod de Sjørøvere, især engelske, ja vel endog
tyrkiske, som plagede Island og Færøerne, indlagde Færøingen
Magnus Heinesen sig stort Berøm. Og Christopher Walkendorf
forstod at holde de Contorske i Ave i Bergen, nemlig ved at
opføre et Taarn mod dem og bogstavelig holde dem under Ka-
nonerne. Den vigtigste Tjeneste beviste Frederik den 2den Norge
ved at drikke sig ihjel 1588.


           -- Man tager Feil, hvis ei man troer,
           at Pøblens Laster tidt bestige Thronen.

Formynder-Regjering (1588 -- 1596).
K. Christian den 4de (1596 -- 1648). Norge behandles bedre.    Under det danske Rigsraads Formynder-Regjering i den nye
Konges Mindreaarighed stod en dansk Statholder og en Canzler
i Spidsen for de norske Anliggender. Alt blev ved det Gamle
indtil Kronprinds Christian, allerede som lidet Barn hyldet af
Adel og Lagmænd, modtog alle Stænders Hyldest i Oslo 1591.
Allerede da, eller fra 1596, da han krontes i Kjøbenhavn, be-
gyndte han at vise dette Rige sin udmærkede Forsorg. Stæn-
derne havde ogsaa i et Klageskrivt viist ham hvor høiligen den
behøvedes. Herredage med faste Medlemmer anordnedes til re-
gelmæssige Tider i Oslo og Bergen, hvortil indankedes fra Lag-
thingene. En forbedret Udgave af Lovene besørgedes ved Hans
Basse
og Anders Green -- Nordmænd, som Christian, der frem-
hjalp den norske Adel, havde hævet til Canzlerværdigheden.
1604 udkom den nye Lovbog, efterat være gjennemgaaen af den
bergenske Herredags Medlemmer; og offentliggjordes paa alle
Bygdething og Lagthing til stor Beskyttelse for Folket mod de
d.IV,b.2,s.44   vilkaarlige fremmede Embedsmænd. En Kirkelov, udgiven paa
en Herredag i Stavanger, hvortil Rigets høiere Geistlige vare
tilkaldte, var skarpt stilet imod alskens Katolicisme, hvormed
selv enkelte Præster findes at have været stærkt befængte. Det
bedste Værn herimod var dog nok det, at bedre Forsorg vistes
Skolerne. Hanseaternes Frihandel paa Island ophævedes, og
overdroges til et Selskab. Til Finnehandelen sloges egne Mynter
i de norske Myntstæder, skjøndt denne Rettighed, der allerede
1575 var ophørt, kun yderst lidet blev benyttet. Den norske
Capitain Jens Munk udsendtes for at finde Grønlands Østerbygd;
men hjemkom kun med slette Efterretninger: Folk af norsk Æt
og Christendommen vare forsvundne. Forsvarsvæsenet holdtes
istand baade hvad Fæstninger, Flaade og Hær angik. For Korn-
tilførslen sørgede Christian retskaffent. Istedetfor det afbrændte
Oslo anlagdes Christiania 1624. Christianssand, hvorhen Bispe-
sædet 1682 flyttedes fra Stavanger, anlagdes 1641. Flekkerø, der
allerede forhen for Sjørøveres Skyld, som i den gode Havn fandt
Tilhold, var noget befæstet, udvidedes til en Fæstning. Kongsberg
Sølvværk og Stad anlagdes, efterat de rige Sølvertser hændelses-
viis af en Gjetergut der vare opdagede 1623. Paa lignende Maade
opdagedes Kobberet ved Røraas 1640; og denne Bergstad an-
lagdes. Bergdrivten tiltog ellers i det Hele, og formeredes ved
tydske Bergfolk. 60 Gange skal Christian have besøgt Norge,
ja i 1599 omseilede han det endog til den russiske Grændse; og
lærte da Folk og Konge at kjende, hvor vel de vilde hinanden.
Han fik derved see Udsugerne paa Fingre: Lehnsherren Grubbe
i Nedenæs
domfældtes og endeel retløse Lagmænd afsattes. Al-
mindelig Mand pleier, selv under svare og uretfærdige Lidelser,
at undskylde Kongen med at han ikke seer eller veed hvorledes
det gaaer til; men denne Godmodighed (hvorpaa Tyranniet ofte
regner), lønnes med Utak, og er taabelig, saasom den Konge,
der ikke gider kjende sit Folk og selv see hvorledes det gaaer
det, er slet, i hvad øvrige gode, men da frugtløse Egenskaber
han ellers maatte have, og fortjener saaledes at Folket ikke ved-
kjender sig ham. Det er kun i Modsætning til de andre olden-
borgske Konger, at Christian den 4de fortjener Ros for Opfyl-
delsen af en Pligt, som, om end den nærmeste af alle kongelige
Pligter enten den er udtrykkelig paabudt eller ikke, Hine dog
forsømte.
d.IV,b.2,s.45   Krig med Sverig. "Skottekrigen".    Den svenske Konge, Carl den 9des Krav paa de norske Lap-
marker gav den nærmeste Anledning til en Krig med Sverig fra
1611 -- 1613, hvorunder Bønderne af Vaage, Lessjø, Froen og
Ringeboe, anførte af Lensmændene Guldbrand Seglestad og Hans
Hage
samt Fogden Lars Gram, i Kleiven Kringen tilintetgjorde
et 600 Mand stærkt Hjælpecorps Scotter, som under Oberst
Sinclar emnede sig til Sverig. Listigen opholdte og vildledte i
Romsdalen, hvor de landede, og hvorfra Iilbud afgik til Gud-
brandsdalen
, trængte de sorgløse ind i denne Dal, der, ligesom
de fleste norske Dale, ret var skikket til at blive Fiendernes
Grav. Sammenpressede mellem den rivende Laug og Bratfjeldet
styrtedes Gelederne af Steen- og Tømmer-vælter i Strømmen.
Øxer og Rifler gjorde Resten. Hvor let end Naturen gjorde
Seiren, maa den dog tilskrives Snarraadigheden. Opraabet skede
mens Fienden stod nær og kom nærmere; dog var Alt beredt.
Intet Mod skulde have oprettet Seendrægtigheden. Lomværin-
gerne tabte ved Ubestemthed al Andeel i denne Seier, som har
lært alle Tiders og alle Dales Nordmænd, hvorledes de skulde
være rede om "Soldaten -- som her var Tilfælde -- er ude
paa Kongens Tog", og gjøre Landets Natur til sin Medforbundne,
og at i en Forsvarskrig alle Vaaben ere tilladelige. Kun Den,
der vil handle ligedan, tør sige, at der endnu ligger en Glands
af denne Bedrivt over Sønnerne; og kun Den fortjener dette,
som med Afsky tænker paa, at Seierherrerne koldblodigen myr-
dede Fangerne paa to nær. Af dette og andre nyere Træk
skulde man kunne beføies til at tillægge Folkecharakteren som
den findes i Landets Indre en vis indiansk Grusomhed, dersom
den ikke tilhørte alene en tidbetinget Vildhed og denne ikke var
forsvunden. Den er det. Hiin Grusomhed tilhørte hiin Tid,
Seiren tilhører alle de følgende, Exemplet Historien.


           "End stander en Støtte paa samme Sted,
           som Norges Uvenner mon true.
           Ve hveren Normand, som ei bliver heed,
           saa ofte hans Øine den skue."

   En anden talrigere Skottehær under Munchhaven landede i
Størdalen, og drog sig, uhindret af den feige danske Befalings-
mand, Steen Bilde, hærjende ind i Jæmteland, som han tilligemed
d.IV,b.2,s.46   Herjedalen erobrede før han forente sig med den svenske Hær.
Dog erholdtes disse Provindser tilbage og Lapmarkens Grændser
bestemtes til Norges Fordeel i Freden til Sjørød 1613 med Eriks
Eftermand Gustaf Adolf.
Ny Krig med Sverig. ("Hannibalsfeiden") -- (1644 -- 45).    I 30aarskrigen mellem de tydske Protestanter og Katholiker i
Tydskland tog Christian en kort men uheldig Deel. Des herligere
straalte de svenske Vaaben. Men pludselig vendte Feldtherren
Thorstenson dem imod Danmark, hvorved da Norge atter (1644)
blev baunelyst. Hannibal Sehested, der, som Statholder, havde
givet den norske Regjering en større Uafhængighed, rykkede ind i
Sverig; men maatte trække sig tilbage. Dog værnedes Rigets
Grændser, hvortil Bønderne, der siden Skottekrigen mere al-
mindelig havde erholdt Geværer, bleve opbudne. Herved gjorde
Præsten til Ullensager, Kjeld Stub, forhen Krigsmand, god Tjeneste;
han talte Landets Sag ligesaa godt og klart med Sværdet som
det hellige Ord med Tungen. I Danmark førtes Krigen uheldig;
og derfor maatte Norge i Brømsebro-freden 1645 bøde med
Jæmteland, Herjedalen, Idre og Serna Sogne. Forhen havde
Christian ved den skotske Konges Giftermaal med hans Søster
fraskrevet Norge Gjenløsningsretten til de skotske Øer. Norge
var baade Skjold og Sværd og Pung for Danmark. Den be-
dagede Christian havde vel mistet et Øie under Krigen; dog
saae han med det han havde igjen endnu i 3 Aar klart over
Norden, og at den danske Adels slette og uvillige Opførsel
under Krigen var en af Aarsagerne til de Tab, begge Riger
leed. Norge var i maadelig Forfatning ved hans Død 1648.

K. Frederik den 3die (1648 -- 1670). Norges synkende Tilstand. Krig med Sverrig.
Nye Opofrelser for Danmark.    Christians Søn, Frederik, hyldedes i Christiania 1648. Han var,
som man siger, af den gamle Uld. Det danske Rigsraad tilrev
sig næsten al Myndighed i de norske Anliggender. Dansk Adel
trængte ind i Lehn og Godser meer end nogensinde, og det til-
d.IV,b.2,s.47   regnedes Statholder Sehested, som en Forbrydelse, at han havde
skilt den norske Forvaltning formeget fra den danske. Det var
tydelig bleven dansk Statskløgt at holde Norge i en afkræftet
Tilstand; dog saa at Adelen, i de Tider den havde Magten, for-
fulgte denne Plan med større Haardhed end Kongerne. Det er
ikke med Adelen som med Kongen, der ikke bliver rigere om
Folket bliver fattigere. Dettes Udarmelse er Gropen, der svarer
i Dybde til Adelens Velstanddynges Høide. Den danske Adels
Forbrydelse mod Norge maa kaldes Tyranni; Kongernes -- For-
sømmelse og Tilsidesættelse mere end Tyranni. Men enige vare
begge disse Magter i, at ingen Opofrelse fra Norges Side var
for stor for Danmarks Skyld i politisk Nød, eller stor nok til at
erhverve det mere Retfærdighed. Omsider bleve Nordmændene
vante til saalidet deraf, at de mindste Træk af Billighed -- f. Ex.
en Konges Besøg -- forekom dem som umaadelig Godhed og
en ufortjent Ære, som Støtter og Indskrivter maatte minde om.
De fjerne Konger behandledes som Gudebillederne: de gjorde
Intet af alt det Gode, som man ventede og bad om; dog ind-
bildte man sig, at de kunde og skulde gjøre det omsider. Nord-
mændene betragtede dem som Statens gode Princip: hver ny
Hyldest, hvorved da almindeligviis nogle Privilegier bekræftedes,
Klager og Ansøgninger opdyngedes og Gjæstebudsløfter gaves,
var dem en Forjættelse om, at dens onde Princip, som raadede
i de fremmede Herrers Voldsvælde, skulde beseires. Men hvor
kongetroe Nordmændene end vare, hvormeget der end var at
afhjælpe -- kun engang gjæstedes de af Frederik; og det ved
Hyldingen, hvortil Repræsentanter for alle Stænder vare stevnte
af det danske Rigsraad, som forhen havde valgt ham ogsaa til
Norges Konge. Under en længere Fred, som vilde have været
Undertrykkelserne gunstig, skulde de snart have faaet Øinene
op; men saa lød det igjen: Krig i Danmark: Krig i Norge! Til
Vaaben! til Vaaben, I Nordmænd! -- Og Fædrelandets Krigsære,
ikke dets Fredsulykker stillede sig for Tanken.
   Men Norge kunde seire; tabe skulde det alligevel. For sit
lumske Overfald paa Sverig 1657, mens dets Konge Carl den
10de førte Krig i Pohlen, tugtedes Frederik med at see sine
danske Stater, paa næsten blot Kjøbenhavn nær, indtagne af
dette Seierens Lyn. Men, uagtet Nordmændene førte Krigen
heldig, sloge under Iver Krabbe den svenske Erik Steenbock ved
d.IV,b.2,s.48   Hjertum, og Douglas ved Udevalla, og indtoge Jæmteland under
Jørgen Bjelke, tabte dog Norge i Roskildefreden 1658 Thrond-
hjems-
stift og Bahuus -- det sidste frugtbare, byrige og handels-
vigtige Lehn for bestandigt.


           Nu bader ei Norge i Göthaflod
                 og Venern sin høire Fod,
           og hviler ei Venstren utmed
                 den Herjedals Fururod.
                 Der vaier en Fahn
                 fra Jæmtlands Gran,
           som aldrig var kjendt hertillands.
                 Ei Vælde men List
                 har skaaret forvist
           af Løven den vakkre Svands.

Ny Krig med Sverig. Throndelagen befrier sig.
Haldens første Beleiringer.    Under forrige Feldttog udkom et "fortroligt Brev til Nord-
mændene", rimeligviis vel fra svensk Haand, men dog ganske
skikket til at lære dem, at alle deres Ulykker, selv de der led-
sagede Seiren, alene kom af Rigets politiske Stilling. Man be-
høvede ikke at see denne fortvarende endnu i over 150 Aar for
at dømme derom just som vi nu maae dømme efterat alle disse
kun have bekræftet hvad de forløbne 3 Aarhundreder havde
lært. Historien indsamlede mere Viisdom alene under Margrethe
end Nordmændene benyttede i 4 Aarhundreder. Hint Flyveskrivt
siger: "Hvor svær en Byrde Trældom er, lærer os ikke alene
selve Naturen i alle Guds levende Skabninger, som hade den
og elske Friheden; men ogsaa Historiens vægtige Vidnesbyrd,
som bevise, at selv Døden, ihvorvel haard og Naturens argeste
Fiende, har af Alle, som have været kronte med Dyd og Ære,
været foretrukken Trældom under Fremmedes Aag. Dette sær-
ligen derfor, at, naar den ædle Frihed engang berøves Men-
nesket, blive ofte dets Evner saa tilintetgjorte, Naturen saa for-
dærvet, at den aldrig mere kan hjælpe sig selv op. Exempel
har man daglig for Øine hos eder, ærlige Mænd, som boe i det
navnkundige, fordum berømmelige Kongerige Norge, som ikke
alene ulykkeligen ere komne under Fremmedes Aag, men og
saa dybt sjunkne i forsmædelig Trældom, at I ikke formaae af
d.IV,b.2,s.49   eder selv at opløfte Øinene til Skuet af Forfædrenes ædle Fri-
hed. -- -- Betragte I den Usselhed, hvori I ere komne, idet
eders Krone og Spiir ikke alene ere Eder fratagne, eders for-
dum mægtige Kongerige fornedret til en Provinds eller Landskab,
men eders gamle Friheder og Forfædres Manddom tillige for-
vandlet til Trældom: saa maa den iblandt Eder have et Steen-
hjerte, som ikke skulde lade denne sit Fædrelands Undergang
gaae sig tilsinde, saa meget mere som denne ikke skyldes
Sværdshaand eller nogen Mægtigere, men alene Danskernes Stats-
list, hvorved de ved Givtermaal have indsneget sig i eders
Kongerige, udryddet hos eder alt kongeligt og adeligt Blod,
bortført Rigets Spir, vækket allehaande Splid imellem eder til
egen Fremvæxt og eders Undergang, og endelig saalænge brugt
eders Sikkerhed til I vare omsmedede med Trældoms Læn-
ker. -- -- Hvo, som holder Dyd og Ære kjær, skulde ikke vove
Liv og Blod førend at lide slig Fædrelandets Elende? Hvo skulde
ikke heller ønske sig ikke fød, eller at Barn aldrig maatte fødes
ham, end at fødes til Skjændsel og Trældom, og aldrig at have
Udsigt til at see sine Børn komme til nogen hæderlig Tjeneste,
Ære eller Myndighed? Hvem er der iblandt eder, som kan
rose sig af, at hans Barn betroes nogen Tjeneste i Norges Rige?
Ere ikke alle høie Embeder forstyrrede hos eder? Hvor finde
I Rigs- og kongelige Raads-Embeder i eders Rige, som fordum
der har været og brugeligt er i alle Kongeriger? Ere de ikke
blevne begravne med eders Forfædres Frihed? Kunne I berømme
eder af, at eders Statholdere, Præster, Fogder, Skrivere og Lehns-
mænd ere eders Indfødte? Maae ikke Saadanne sendes eder fra
Danmark, for at I maae drage eder tilminde, at I ere Trælle,
som maa bevogtes med stadig Opsigt og trykkes saaat eders
Tanker ikke kunne faae Rum at opstige til nogen Dyd og Mand-
dom, som kunde bringe eder til at kaste Aaget af Halsen og
gjøre eder eders Forfædres Manddom lige? -- -- "
   Denne Skrivelse havde med al sin Sandhed naturligviis under
Krigsomstændighederne, og da Sværdet fulgte den vedsiden, ingen
Virkning. Den fremstillede Svenskekongen som Norges Befrier;
men hverken har nogensinde nogen Konge været et fremmed
Folks Befrier, eller var hans anden Erobringskrig mod de forente
Riger skikket til at fremstille ham som en saadan. Samme Aar
Freden var sluttet stod han atter i Sjælland; og Feldtherrerne
d.IV,b.2,s.50   Gustaf og Erik Stenbock begyndte i Bahuus Krigen mod Norge,
medens den svenske Rigsdrost ved et Manifest af lignende Ind-
hold som hiin Skrivelse søgte at virke paa Nordmændene til en
Forening med Sverig. Ligeledes appellerede Rigets Statholder
Niels Trolle og Canzler Jens Bjelke til Folkemeningen i et Opraab
til Throndhjemsstift og Bahuus. Dette virkede bedre. Thrønde-
lagen gjorde Opstand. Reichwein kom med Undsætning. Sven-
skerne maatte i Octbr. 1658 trække tilbage over Kjølen. Bahuus
besattes af Jørgen Bjelke, efterat den svenske General Stage,
var slaaet tilbage fra den aabne Grændseby Halden af Borgerne,
hvorimellem Peder Olsen Normand, udmærkede sig. Ligesaa gik
det Aaret efter, da Borgerne endog brændte endeel af Byen for
bedre at skjøtte Forsvaret, som nu ogsaa lettedes ved en For-
skandsning, hvor den brave Oberst Tønne Huitfeld commanderte.
Den tredie og sværeste Dyst udholdt Halden med lige Berøm
først i det følgende Aar 1660, da Generalerne Kagge, Stage og
Horn, efter 6 Ugers skarp Beleiring, maatte lade den lille By i
Besiddelse af sine Ruiner og et Navn, der udbredte sig over
Norden; men som ikke forherligedes ved Tillægget af Kong Fre-
deriks
, som den fik tilligemed Kjøbstædsrettigheder og Bergfæst-
ningen Fredrikssteen. Carl Gustaf, som efter en uheldig Storm
paa Kjøbenhavn, synes at have besluttet at kaste al sin Styrke
paa Norge, afstod herfra, da han saa ofte snublede paa Tærske-
len, og sluttede en Fred i Kjøbenhavn 1660, hvori han dog be-
holdt Bahuus og de danske Provindser paa svenske Side Havet.
Det har ofte været Nationers Frelse, at Fædrelandskjærligheden
og Mandemodet ei tages ind under Erobrernes Beregning; men
det bedste er, at deres Kraft er for umaadelig til at lade sig
beregne. Erobrerne ile hen derover, indtagende i sine Planer
kun Skrækken, Magten, Forræderiet, Lykken. Dog beroer Seiren
paa om de ikke træffe hine Dyder, der intet kjende af alt dette.


           " -- Stan, Cæsar! her træffer du en Mand."

   Disse jevnlige Krige, om ikke gavnlige for Nordmændenes po-
litiske Tænksomhed, opglødede dog deres Fædrelandskjærlighed
til en sand Lidenskab, og nærede en vis Almeenaand. Men det
var ikke den Befrielsens Fædrelandskjærlighed, som siger --
hvad der idetmindste i en aandig Verden maa være mere end
halv sandt -- : "uden Frihed, intet Fædreland," men denne Hen-
d.IV,b.2,s.51   givelsens nøisomme, om end noget kortsynede, som let forvexler
dets Soldaterære med dets borgerlige, og troer Alt vundet paa
en Val; men som, om den var oprigtig mod sig selv, og saae
hvad der manglede det, dog vilde have Dybfølelse nok til at
kunne sige:


           "o Fædreland, selv dyrebart i Skjændsel."

EFTER ARV-ENEVÆLDETS INDFØRELSE. (1661 -- 1814).    Der maa være et indre Onde i en Stat, naar en Krigs over-
gaaende Ulykke kan bringe den nær dens Undergang. Saadan
var Danmarks Stilling. Saadan fandt de ufrie ( de uadelige,
eller geistlige og borgerlige) Stænder den paa Rigsdagen i Kjø-
benhavn
1660. De saae med Forfærdelse, at Spørgsmaalet var
om at redde Staten. De fandt Grundondet, som selv i Freden
holdt Staten i en sygelig Vakklen, at ligge i Adelens altfor store
Myndighed, som ved sin Skatfrihed og andre Særrettigheder
holdt Staten i Armod, Medborgerne i Undertrykkelse. De erin-
drede med Forbittrelse, at denne Stand, skjøndt i Besiddelse af
den største Formue, havde skyet at deeltage i Opoffrelserne
under den almene Nød, og at den under Krigen havde viist en
slet Aand og Opførsel. De hørte med endnu større Forbittrelse,
at den fremdeles undslog sig for de nye Byrder, som vilde blive
nødvendige. Det var forgjæves at søge dem ligelig fordeelte
ved Regjeringsbud; thi Kongens Hænder vare bundne ved en
meget indskrænkende Haandfæstning, der udtrykkelig, som paa-
lagt af Adelen, sikkrede dennes Privilegier. Den sluge Frederik
vidste at benytte Forvirringen til sin Fordeel. Han fandt Red-
skaber, som gjorde den Tro, der ligger et uvidende, undertrykt,
aldrig til nogen Frihed vant Folk saa nær, at et Eenvælde, om
den gode Vilje hos Kongen fik al Magten, alene kunde sikkre
det den Lighed, hvorefter det sukkede. Man pegte paa Kongen
som paa en Samson, der opløftede sine Lænker og raabte: be-
frier mig, saa skal jeg befrie Israel. Han skulde forstaae Kunsten
(liig den af Bly at gjøre Guld) med Eenvældet at forene al den
Sikkerhed for offentlig og privat Velfærd, som Friheden giver,
nemlig ved at regjere efter Lovene. Man, ja selv Enkelte af
Hofadelen, var enig i, at en Forandring maatte skee; men istedet-
for at gjøre sin egen Frelse og Frihed til Hovedsag, gjorde man
FORRIGE
NESTE