HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 2. BIND: 1834 - 1837

STYKKER,
NORGES HISTORIE VEDRØRENDE,
AF
AUGUSTIN THIERRYS
"HISTOIRE DE LA CONQUæTE DE L'ANGLETERRE PAR LES NORMANDS."
Erik Blodøxe.
Olaf Kyrre.
Rolf, Gangeren.
Olaf Tryggvessøn.
Harald Haardraade.
TALE
VED EN BORGERFEST I EIDSVOLL
"TIL FORFÆDRENES MINDE"
FØR TALEN
EFTER TALEN
TALE
I VOR FRELSERS KIRKE TIL AFTENSANG
3DIE SØNDAG I ADVENT 1834
I AFTENSANGEN
Bøn.

OMRIDS AF HEEL-HISTORIEN,
TILDEELS EFTER EN TYDSK GEOGRAPHISK-HISTORISK
FREMSTILLING DERAF
1STE TIDSRUM
(Fra 2000 Aar efter Skabelsen til Christi Fødsel.)
2DET TIDSRUM
(Fra Jesu Christi Fødsel til den franske Revolution.)
Til Romerrigets Deling.
Folkevandringer -- Til det vestlige Riges Fald.
Til Carl den Store.
Fra Carl den Store til Korstogene.
Korstogene.
Fra Mongolernes Erobringer til det græske
Keiserdoms Fald.
Til Americas Opdagelse og Luthers og Calvins
Reformationer.
Til den vestphalske Fred.
Til den spanske Arvefølgekrigs Ende.
Til Syvaarskrigens Ende.
Til den nordamerikanske Revolution.
Til den franske Revolution.
3DIE TIDSRUM
(Efter den franske Revolutions Begyndelse.)
Til Directoriets Indsættelse.
Til Napoleon som de Franskes Keiser.
Til Napoleons Tog til Rusland.
       del 1 | del 2
Til Napoleons Bortførelse til Sanct Helena.
Til Revolutionen i Paris 1830.
NOTITZER
OM
CARL DEN TOLVTES FELDTTOG I NORGE
1716 -- 1718
TALE
I DET NORSKE
STUDENTERSAMFUND
DEN SYTTENDE MAI 1835
OM NORSK SPROGREFORMATION
OMRIDS
AF
KONGERIGET SVERIGES HISTORIE
DEN HEDENSKE TIDSALDER
INDLEDNING
Ynglingaæten.
(Fra 600 -- 1061.)
DEN KATHOLSKE TIDSALDER
Stenkils Æt.
(Fra 1061 -- 1129.)
Sverkers og Erik den Helliges Ætter.
(1133 -- 1250.)
Folkunga-Ætten.
(Fra 1250 -- 1365.)
Fremmede og Unions-Konger.
(1365 -- 1523.)

       del 1 | del 2
DEN LUTHERSKE TIDSALDER
Wasa Æten.
Den Pfalz-Zweybrückske Æt.
Den hessiske Æt.
Den holstein-gottorpske Æt.
Huset Ponto-Corvo.
OMRIDS
AF
KONGERIGET NORGES HISTORIE
FØRSTE TIDSRUM
FRA EN UBESTEMT ALDER TILBAGE I TIDEN
OG TIL HARALD HAARFAGER (863 EFTER CHRISTI FØDSEL)

NORGES ÆLDSTE BEBOERE. DERES SÆDER
DE ÆLDSTE NORDMÆNDS RELIGION
Odin og Aserne.
OM NORR OG GORR.
YNGLINGAÆTEN I NORGE.
ANDET TIDSRUM
NORGES VELMAGTS TID MED EGNE KONGER
(Fra 863 -- 1387).

FØR BORGERKRIGENE
UNDER BORGERKRIGENE
(Fra 1134 -- 1240).
EFTER BORGERKRIGENE
TREDIE TIDSRUM
NORGES VANMAGTS TID UNDER KONGER I DANMARK
(Fra 1387 -- 1814).

MED SELVSTÆNDIGHED OG KONGEVALGRET
(Fra 1387 -- 1536).

       del 1 | del 2
NORGE BERØVET SELVSTÆNDIGHEDEN
(1536 -- 1814).
FJERDE TIDSRUM
NORGES GJENOPREISNINGS TID
BEFRIELSESAARET 1814.
NORGE MED FRI FORFATNING OG SELVSTÆNDIGHED
FORENET MED SVERIG
NOGLE ORD FRA PRÆKESTOLEN
TIL
KIRKESANGER I RINGSAGER
LARS JENSEN
OG FORHENVÆRENDE SKOLEHOLDER I HOF I SOLØER
KRISTIAN SVENKERUD,
OPRETTERE OG BESTYRERE AF PRIVATE UNDERVIISNINGSANSTALTER
FOR VOXNE SØNNER AF ALMUEN I SINE HJEMBYGDER.

GRIBER AANDEN I TINGENE, BETYDNINGEN I TEGNENE,
DET STORE I DET SMAA!
(Fastelavns-Søndag 1836 i Agerhuus' Slotskirke).
HELLIGHOLDER SABBATEN!
(Syttende Trin. 1832 i Eidsvolls Kirke).
GUD SENDER OS MANGE ENGLE OG VI HAVE MANGE
FORBINDELSER MED HIMLEN.
(Mariæ Bebudelsesdag 1831 i Eidsvoll Kirke).

       del 1 | del 2
VÆRER IKKE DØVE PAA SJELEN!
(12te Trin. 1836 i Eidsvoll Kirke).
FRELS OS FRA DET ONDE!
(3die S. i Fasten 1834 i Eidsvolls Kirke).
HVORHEN SKULLE VI GAA?
(4de S. efter Paaske 1834 i Eidsvolls Kirke)
KONG CARL JOHANS HISTORIE
BERNADOTTE SOM KRONPRINDS AF SVERRIG UNDER NAVN AF
CARL JOHAN


       del 1 | del 2
NORGES HISTORIE
ANDEN DEEL
INDEHOLDENDE BEGIVENHEDERNE FRA FORENINGEN MED DANMARK
OG INDTIL NÆRVÆRENDE TID

TREDIE TIDSRUM
NORGES VANMAGTS OG ULYKKES TID UNDER KONGER I DANMARK.
(FRA 1387 -- 1814.)
MED SELVSTÆNDIGHED OG KONGEVALGRET
(1387 -- 1536.)

       del 1 | del 2
NORGE BERØVET SIN SELVSTÆNDIGHED
(1536 -- 1814).

       del 1 | del 2
FJERDE TIDSRUM
NORGES GJENOPREISNINGS TID.
BEFRIELSESAARET 1814.
(FRA JANUAR TIL NOVBR.)
NORGE MED FRI FORFATNING OG SELVSTÆNDIGHED
FORENET MED SVERIGE.

       del 1 | del 2
UDTOG
AF
NORGES HISTORIE
FØRSTE TIDSRUM
FRA EN UBESTEMT ALDER TILBAGE I TIDEN INDTIL RIGET
SAMLEDES AF KONG HARALD HAARFAGER

OM ODIN OG HANS FORETAGENDER
FORFÆDRENES SÆDER
OM NORR OG GORR
YNGLINGAÆTEN I NORGE
ANDET TIDSRUM
NORGES VELMAGTS-TID MED EGNE KONGER
(Fra 863 -- 1387).

Harald Haarfager og hans Sønner.
Blodøxsønnerne og Hakon Jarl.
Kristendommens Indførelse under Harald Haarfagers Sønnesøns-
Sønner Olaf Tryggvessøn og Olaf den Hellige med mellemkom-
mende Jarleregjering. (995 -- 1029).
Danskt Herredømme under Knut den Mægtige og hans Søn Svend.
(1029 -- 1036).
Norges Overmagt i Norden under Kong Magnus den 1ste den Gode
og Harald den 2den Haarderaade. (1036 -- 1066).
Norge gaaer fremad i Kultur under Kong Olaf "Kyrre", og
udvider sit Herredømme i Vesterleden under Magnus "Barfod".
1066 -- 1103.
Magnus Barfods Sønner. 1103 -- 1130.
Første Række af de gillske Borgerkrige. 1134 -- 1162.
Anden Række af de gillske Borgerkrige. (1162 -- 1202).
Birkebenernes korte Sejershvile og sidste Fejde med Baglerne.
(1202 -- 1216).
De sidste Borgerkrige. (1216 -- 1240).
Norge naaer Høiden af sin Velstand og Hæder under Hakon
Hakonsøn den Gamle.
Konge, Adel og Geistlighed udvider sin Magt paa Folkefrihedens
Bekostning.
Sverrig forenet med Norge. (1319 -- 1344). Svartdøden. Norges
Aftagen. Forening med Danmark 1387.
TREDIE TIDSRUM
NORGES ULYKKESTID UNDER FORENINGEN MED DANMARK
(Fra 1387 -- 1814).

Kalmarunionens første slette Begyndelse.
Afvexlende Konge- og Rigsraads-Regjering. (Fra 1442 -- 1483).
       del 1 | del 2
Den norske Adel ødelægges under de sidste Anstrengelser for at
ophæve Foreningen med Danmark. (1483 -- 1536).
Norge berøves Selvstændigheden. Reformationen indføres.
Syvaarskrigen med Sverrig. (1536 -- 1588).
Norge behandles bedre under Kristian den 4de. Feiden med
Sverrig. (1596 -- 1648).
ARV-EENVÆLDET INDFØRES
Nye sejrrige Feider med Sverrig men dog Tab. Fredrikshalds
1ste Beleiring.

Krige med Sverrige. (1670 -- 1718).
Lang Fred. Krig med England og Sverrig. Et Universitet oprettes.
Norges Afstaaelse til Sverrig.
FJERDE TIDSRUM
NORGES GJENOPREISNINGS TID
Befrielsesaaret 1814. Fra Januar til November.
Norge forenet med Sverige.