HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


ERKLÆRING
I EN MAGELØS FORSÆTNING OG EFTERSÆTNING

(Indsendt.)

Statsborgeren 13. mai 1832.

   Da Hr. Kapitain Mariboe, Redaktør af Patrouillen fleregange
og ikke utydeligen har ladet sig forstaae med, at ingen Anden
end Han Selv duer til at være en Oppositions Taleorgan hertil
lands, eller -- i "bidsk" Stiil, som Han engang kaldte et maaskee
mislykket Forsøg paa at ligne Mesteren af en af hans Elever --
at i disse tyvagtige Tider Han alene duer til at være "Burmann"
ved Staburet, omendskjøndt, for at gjøre Gaarden sand sikker
(eller rettere til en sand Skrækkens Bopæl) d. e. for at gjøre Op-
positionschoret fuldstemmigt, der vel ogsaa kunde behøves en-
deel "Perler" "Dianer", lurvede "Flinker" og andre deslige Dis-
kant- og Tenorister; og:
d.III,b.1,s.344      Da Nedskriveren gjerne vil indrømme denne Paastand, og her-
til maa lægge den oprigtigste Erkjendelse af Hr. Ms. mangesidige
Talenter og Kundskaber, samt Tilstaaelsen af den Tro, at mange
af de Forsøg, man har seet, paa at undergrave Godtfolks gode
Mening om Virkeligheden og Grundigheden ved hine Hr. Ms.
fortrinlige Egenskaber, skrive sig dels fra Folk, der maaskee have
noget privat udestaaende med ham, dels fra Folk, der ere Fien-
der af enhver Opposition, og idet hele ikke ere ham voxne:

   Da endvidere Nedskr. har seet Hr. M. paa det blodigste at
hævde hiin Mening om sit Diktatur imod enhver Knyen imod
dette, enhver Tvivl om dettes (efter en Slags napoleonsk Privat-
kodex) Retsbegrundelse i hans egen Fortrinlighed; saaledes nem-
lig, at han har bøiet, ligesom Robespjerre først sine egne Tilhæn-
gere under sin Guillotine, og derpaa -- efterat have (ligesom
denne efter Dantons og Pethions og Girondens Mord) afstumpet
den Kegle, hvorpaa han ene vil staae i sin rædsomme Diktator-
Storhed -- nu udfarende i stedse større Fortærelsens Ljasving-
ninger, (der først gjorde af med Skilderie-Kloots og Statsborger-
Danton) ovenfra nedad i større og større Cirkler dannet de Ter-
rasser, der skulde begrunde Diktator-Babelstaarnet; og under
hvilken Stornedmejen mit ubetydelige Hoved let kunde falde
med; samt:

   Da baade den Bemærkning har paatrængt sig mig, at den Guillo-
tine, som kapper Folks gode Navn bort, i vore statsborgerlige Ti-
der gaaer vel terroristisk; og den, at denne Egg igrunden gaaer til
Bedste for vore Seklers Despoter Juristerne, som jeg hader ind-
til vulkanmæssig Selvfortærelse, saaledes nemlig, at den kun
tjener til at sønderrive En, for at strax de andre Colleger, efter
et Ulveinstinct, kunne styrte til og opsluge og sønderrive, og
sønderrives indtil kun eet Uhyrernes Uhyre staaer igjen; og
endelig:

   Da Nedskriveren har omtrent lært at kjende ligemange Trom-
petere imellem de saakaldte Liberale, som Servile, paa det nær,
at de Første have meer af Narren, de Sidste mere af Skurken;
og da det dog svarer bedre Regning her i Juristernes Verden
at være en Skurk end en Nar:

   Saa -- har Nedskriveren besluttet sig til at følge Hr. L. Mariboes
Raad og ikke fuske ham i Oppositionshaandværket, som visselig
er det utaknemmeligste af alle; men derimod til som en god
d.III,b.1,s.345   Renegat at studere sig ind i Servilitetens Indifferentisme ved
endnu engang at læse Patrouillens trøstløse Efterretninger fra
Polen og kolde skjærende Døds- og Arquebuseringsdomme over
de uopdragne, kun af Hunger, Vhisky og Fabrikmesteres Pidske
opfostrede Manchester- og Bristoler-Reformeerpøbel. Kan jeg
ikke saa aldeles omfarve min Hud, saa vil jeg dog idetmindste
lade al liberal Praxis fare, men overlade mig iskiul alene til mit
Hang til ultraliberale Theorier eller Drømmerier; og, medens jeg
aabenlyst bander al Opposition undtagen den mariboeske, som
man maa taale formedelst dens særegne Fuldkommenhed, vil jeg
-- om det end skulde være at befrygte, naar alle Skrigerne og
Tinvillerne taug, at de gamle Onder i et Aarhundrede saaledes
skulde opdynge sig under den tause Liden, og da omsider den
ubetvingelig stærke, men flegmatiske Kjæmpe Menneskeheden
vilde reise sig til en 1790-Fnysen -- saa vil jeg dog ønske at, iste-
detfor disse Tiders Flikken, vore Dage maatte henrinde i stille
Tilbagegang, under stille voxende Liden, og at heller Børnebørns-
børnene maa opsluges under regelmæssige sekulære Revolutioner.
Jeg tør sige, at dette fromme og fornuftige Ønske viser en Re-
negat af bedste Forhaabninger; og, at dømme efter min fore-
gaaende djævleblendte tydske Periode, har jeg baade talt som
en gammel Servil og som En, der har valgt sig den bedste Skole.
   Jeg vil endydermere strax vise hvor alvorlig min Renegation
er, hvor punktlig jeg tager mig Kapitainens "Varsku for mig" til
Tanke, ja hvorledes jeg, hyldende Hans Alene-Opponents, og
ikke indskrænkende mig til den Almeentaushed, han fordrer,
gaaer løs paa et, og det nærværende Oppositionsblads Ruin, og
det paa den fineste og sikkreste Maade, idet jeg deri indsætter
denne Opsats, som Intet har tilfælleds med dets Tendens. Hertil,
som og til at tjene som en Kompliment til Hr. M. som alle andre
Oppositionsblades ubarmhjertige Tugtemester, sigter og neden-
staaende frygtelige Beretning om en Tugtemester, der -- saa
ahner Nedskriveren -- har været Hr. Ms. store Forbillede:

   "Joh. Jac. Häuberle, Jubelskolelærer i en schwabisk Stad havde
i sin 51 aarige og 7 maanedlige Embedsførelse, efter Middelbe-
regning uddelt til den ham betroede Skoleungdom: 911,517 Stokke-
d.III,b.1,s.346   slag -- 24,010 Slag af Riset -- 20,989 Slag med Næve og Lineal --
136,715 Haanddasker -- 10,235 Slag paa Kjæften -- 7,905 Øre-
figener -- 1,115,800 Hovedknærter -- og 12,763 Notabener med
Bibel, Katechismus, Psalmebog og Grammatik. 777 gange havde
han ladet Disciplene knæle paa Ærter -- 613 gange paa et tre-
kantet Stykke Træ; -- 5001 Disciple havde maattet bære Æslet
og 1707 staae med Riset i længe hævet Haand, foruden andre
øieblikkelige Straffe. Blandt Stokkeslagene vare 800,000 tildeelte
for ikke lærte latinske Gloser og blandt Riisslagene (hvortil
hører Haanddaskene) 76,000 for ulærte Bibelsprog og Psalme-
vers. Blandt hans 3000 Skjeldsord var 1/3 hans egen Opfindelse.
I 2 Aar var han færdig med en Bibel i Velsk, som han bestandig
havde hos sig til Disciplinens hurtige Haandhævelse. Under sin
Embedsførelse havde han opbrugt 12 Gramatiker, 7 Katechismer,
6 Psalmebøger i Skolen og 3 til hemmelige Tugtelser bagfra i
Kirken -- Alt alene til Knærter."
   Sandelig ligesaamegen Tugtelse af lignende Slags har Patrouil-
len ikke undladt at give sine Elever imellem Oppositionsbladene:
saa at Undertegnede, der hidtil i disses Rækker af og til flan-
kerede, baade af Revselse og Overbevisning er bleven en ægte

Renegat.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE