HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


[NOTISER]

(Indsendt).

Statsborgeren 28. sept. 1831.

   De udenlandske Efterretninger synes at frembyde Exempler
nok, der ere opmuntrende til at forlange retfærdig Medfart, og
turde Despoterne allevegne maaskee snart komme til at raabe:
"O vee os! vore Handlinger vare ei gode!"


INDPASSEREDE

   Den almindelige Friheds Opretholdelse, indklemt i royalistisk
Snørliv, komplimenteret paa Kongsvinger af DHr. Haan og Spot,
logerende i Hovedstaden hos Hr. Liberte sans peur, der ønsker
tilkjøbs en gammel Madskræppe, for deri at nedpakke royalistisk,
ministerielt og aristokratisk Fuxsvanseri og lavt Smigerværk,
som med første Coureer skal retournere til sine Fædre.FUNDNE OG OPDAGEDE SAGER

   Skandiens Fjelde, som en hvis Exellence, eller noget Sligt, --
thi det gjør ei stort til Sagen -- paa en riig Forsamling i 1829,
sagde at være sænkte, hvilket Folk, der komme fra Grændsen,
forsikkre er Løgn og Sludder; tvertimod frembryde de gammelt
Værn mod uvelkomne Gjæster.
Anm. See de Svenske Rigsdagsforhandlinger for 1829 hvor Yttrin-
      gen findes om Skandiens sænkte Fjelde.TABTE SAGER

   Grændselinien mellem Norge og Sverig, ikke langt fra Kongs-
vinger, Frederikssteen, Blakjer og øvrige brugbare Steder, er
bleven borte. For Opdagelsen loves raisonabel Douceur af Tiden,
Tvillingbroder til Forhaabningernes Basis.

d.III,b.1,s.215  


ANTIQVITETER

   Sandt, ægte freidigt, gammelt ufordærvet ene Norskt Sindelag,
findes allevegne imellem Fjeldene, hos de fleste Norske Gutter,
hvis Tro skriver sig før 1814.   Da Cholera morbus nu gjennem Russisk Finland nærmer sig
Sverige, synes det ei uhensigtsmæssigt, itide at tænke paa en
Cordon langs de Norske Grændser, da man skylder sig selv vist
al den Forsigtighed, som muligen kan anvendes; thi villigen at
dele Sygdomskaar med Sverige, eller lette deres Udbredelse i
Norge, kan jeg neppe troe Nogen ville bifalde. Derfor forventes,
at med det Første flere stærke militaire Corps faa Ordre til at
marschere til Kongsvinger, Blakjær, og andre Steder, hvor de i
gamle Dage holdt Ondt fra Landet, tillagt alvorlig Befaling, i Til-
fælde af Choleras Indtrængen i Sverige, at holde enhver Mis-
tænkt fra Grændsen.

Harald Haagensen Thorsklubbe.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE