HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 19. Tirsdag den 7de Juni 1831.

Overtroens Vindøie, Hvad du seer,
ei Lyset, men Nattens Veirblus er.

[OM 17. MAI PÅ TOTEN OG I NANNESTAD]

   17de Mai feiredes paa Toten som Folkefest1. Flere 100 Menne-
sker vare forsamlede paa en skjøn Houg nær Gaarden Alfstad,
hvor Aftenen tilbragtes om Glædesblussene med Musik, Dands,
Skudhilsener og andre Tegn paa almeen Jubel.

   I Nannestad lykkedes det ogsaa et Par brave Medborgere at
faae en Leik istand, som heller ikke skal have været liden. Ved
et saadant Middel -- tør hænde 17de Mais-felen og Skaalhilse-
nerne -- lykkes det maaskee snarest at vække den i dette vel-
staaende Sogn temmelig almindeligen slumrende Almeenaand og
Oplysningssands.1
  tilbakeSørgeligt at man uvilkaarlig maa undtage Embeds- og Propritærclassen
fra dette Begreb.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE