HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833[I ANLEDNING AV EN INNSENDT ARTIKKEL OM MYRMALM]

   Bestyrets Anmærkning:

   Indsenderen af ovenstaaende -- en Østerdøl -- har berettet
Bladets Bestyr, at, saavidt hans Kjendskab til Fædrelandet stræk-
d.III,b.1,s.197   ker sig, findes denne ovenbeskrevne særdeles rige, gode og let-
behandlelige Malm i den mest velsignede Mængde. Han paastaaer,
at de flere Mile lange Skovmyre imellem Elvrum og Tryssild
kunne forsyne det ganske Norge, uden at man forgreb sig i de
første, ja i en lang Række af Aar paa Andet end nedraadnende
Tømmer i de uudtømmelige Skove, der bedække disse Skov-
myre, og som desuden ikke formedelst Beliggenheden kunne blive
til nogen anden Nytte. Man bør troe, at den svære og vel i
Forhold til den stigende Befolkning, det udvidede Agerbrug (der
behøver en løbende Pengemasse), det stigende Borgersind (hvor-
paa man ogsaa bør beregne og kan udstæde Millioner) samt den
stedse mere følte Nødvendighed at gjøre sig uafhængig med
Hensyn til andre Landes Frembringelser, uforsvarlige Pengemangel
er den eneste Aarsag til at denne Velstandskilde ogsaa ligger
ubenyttet. At dog det rette meddelende Borgersind mangler,
viser sig vel ogsaa deri, at denne Mangel ikke endnu har bevirket
Oprettelsen af særegne Banker, f. Ex. Stiftsbanker eller endog
Amtsbanker. Pengemangelen er haardere for Norge end Korn-
mangelen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE