HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 18. Tirsdag den 31te Mai 1831.

Der er en Djævel som "Lunkenhed" heder
-- god Sags Forræder.

EN BESYNDERLIG OVERTROE

   F
orleden kom en Mand til Indsenderen og anbetroede ham
med den betænkeligste Mine, at han førte en Kone med sig,
forat forskaffe hende Trøst, da hun næsten var bleven gal af
den skrækkeligste Frygt for en fæl Skjebne, der forestod hendes
Barn. Konen traadte hulkende ind, og fortalte, at hendes 11 -- 12
Aars Søn havde, som han ved Grundsæt-Markedsleite betlede
i Landsveien, af et Par aldrende Handelsmænd fra en af Smaa-
stæderne faaet det Tilbud at følge med dem hjem, hvor de da
skulde sørge vel for ham, hvilket baade Barnet selv og dets
Forældre havde med Tak og Velsignelse taget imod. "Jeg troede
ham i gode Hænder -- fortalte Konen under stigende Fortviv-
lelse -- men, Gud hjælpe mig! nu kommer der en halvvoxen
d.III,b.1,s.188   Dreng fra samme Sted og fortæller, at man vil gjøre med ham
som der er gjort før med Smaagutter, nemlig at man holder paa
at fede ham op, for siden at sælge ham til Tyrken til Føde."
Indsenderen helbredede Konen med Latter, omendskjøndt hverken
hendes eller Mandens Frygt gav sig pludselig; thi de vedbleve
længe at paastaae Sandheden af denne almindelige Overtroe,
der ogsaa tegner den smukke tyrkiske Menneskeæt, hvortil
netop vi Gother selv høre, i uvidende Bønders Indbildning med
Svinehoveder paa -- Menneskefigurer under Navn af Tryne-
tyrker, der især finder Behag i christent Kjød. Hiin Overtroe,
at virkelig nogle give sig af med at tilføre ham slig Proviant, er
vist nok en Gjenerindring om Hollændernes og andre sydlige
Havfarende Nationers voldsomme Matrospresning eller Kjøb af
Mennesker, der for det meste opoffredes i de indiske Colonier.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE