HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833[OM KUNNGJØRELSER FRA SELSKABET FOR
NORGES VEL]


   Da det neppe kan andet end indrømmes, at der kunde gives
Omstændigheder da netop Norges Vel fordrede, at talrige Folke-
forsamlinger kunde overalt hurtigen sammenkaldes af de anseede
Mænd som ere kaldede til Formænd i Sognesamfundene -- da
almindeligen taget Møderne i de i Forbindelse med det kgl. Sel-
skab for Norges Vel staaende Sogneselskaber bør gjøres saa
fuldtallige og Sammenkaldelser dertil altsaa lettes saameget som
muligt -- da herfor kun maadeligen kan sørges aldeenstund
Besørgelsen af Sognesamfundsforstandernes Indkaldelser og Be-
kjendtgjørelser befordres kun ved Godtykket, og derfor ofte blive
enten ganske liggende eller kun seent fremsendes:

d.III,b.1,s.177      Saa anmodes den ærede Bestyrelse at gjøre Sit for at bevirke,
at Selskabet for Norges Vel for sine Sognesamfund erhverver den
Ret: at Sognesamfundets Formandskab kan uden Godtgjørelse
til Lensmanden, hos denne fordre sine Bekjendtgjørelser og Ind-
kaldelser baade oplæste fra Kirkebakkerne og omsendte i Budstik-
kapsel.

   Eidsvold Præstegaard d. 19de Febr. 1831.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE