HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 6. Tirsdag den 8de Marts 1831.

I Alting er en Middelvei;
Forstand den finder, Lidenskaber ei.

TIL AGERSHUUS AMTS LANDHUUSHOLDNINGSSELSKABS
BESTYR

   I
det Undertegnede giver sig Æren af at fremlægge for det
høistærede Bestyr et Forslag hensigtende til at sætte Grændser
for det overhaandtagende Betlerie og mangfoldige Armes Næ-
ringsløshed, beder jeg de ædle Medborgere1,jeg henvender mig
til, mindre at lægge Mærke til, at det er en ung Uerfaren,
der vover at gjøre Forslag, end dertil, at hine, allehaande Elen-
digheder foraarsagende, Mangler virkelig ere fra Aar til Aar
stegne til en Grad, der hos ethvert Medmenneske maa vække
Medlidenhed, Uvillie, naar Lediggangen sees at vanke for Døren
ligesaa ivrig, ja vel dristigere end den virkelige Nød, men især
Tanker om hvorledes for største Delen og engang for alle dette
Onde muligen kan afhjælpes.
   Det er intet nyt Middel, som herved anbefales saavel dette
Amts Landhuusholdningsselskabs Bestyr som og Selskabet for
Norges Vels Overbestyrs og enhver tænkende Medborgers Op-
mærksomhed, saaat jeg bør troe, at en lignende Plan er maaskee,
langt bedre begrundet og ordnet, falden Flere af Ovennævnte
ind. Men flere forstandige Landsmænds Bifald, for hvem jeg
fremsatte den, og deres enige Overbeviisning om, at det er paa
høi Tid, at man saaatsige vækker Motion eller foraarsager de
meest erfarne Medborgeres Undersøgelser over et saa magtpaa-
liggende Emne, paalægger mig at forsøge Fremsættelsen af følgende
d.III,b.1,s.175  
FORSLAG, HENSIGTENDE TIL AT AFHJÆLPE BETLERIET
OG NÆRINGSLØSHEDEN:
A.

   Amtets Landhuusholdningsselskabs Bestyrelse udarbeider en
Indbydelse med nøiere udviklet Forslag til en Arbeidsanstalts
Oprettelse enten i hvert af Amtets Fogderier, i hvert af deres
Midte omtrent, for Fogderiets Trængende eller fælleds for et Par
Præstegjeld, eller i hvert Præstegjeld, til alene dets Fattiges For-
sørgelse Vinteren over indtil den Tid, da man kan antage at
alle Hænder kunne sysselsættes hos Jorddyrkeren.

   Jeg tillader mig nogle Bemærkninger herved:
   1) Denne Indbydelse og Forslaget trykkes og inden Midsom-
mer bringes den saameget som mueligt til Bygdingernes Kund-
skab, hvorhos den tillige indrykkes i forskjellige Tidender, og
bør den gaae ud paa, at foreslaae Indretningerne grundede ved
paalignet Kornbidrag af hver skyldsat Eiendom. -- 2) Denne Paa-
ligning overlades de for hvert Sogn ved det første i denne Sag
afholdendes Almeenmøde fritvalgte Mænd, der, mod at cautionere
for Bidragenes ordentlige Levering, fritages selv for Bidrag, og
sørge for, efter første i det Hele taget gode Høst, at indfordre
Bidragene, besørge Auction afholdt over Kornformuen, og straks
derefter Bygningen opført, samt alt Behøvendes anskaffet. Det
vil staae til Ligningsmændene at gaae ind eller ei paa de Tilbud
som maatte gjøres istedetfor Kornbidrag t. Ex. at levere aarlig
af Gaarden Veed eller ved Bygningens Opførelse Materialier
o. s. v. 3) I de 2 første Aar leveres vel endnu et mindre Korn-
bidrag til Indretningen, men efter den Tid tør man antage, at
den vil kunne underholde sig selv -- Indretningen antager nemlig
Vinteren over aldeles Væsenet af et Manufactur eller Fabrik,
hvorifra ingen Green af Industrien udelukkes. -- 4) Den bestyres
af en Værkmester, der tillige er Opsynsmand og lønnes ved Korn-
bidrag af Bygderne. -- 5) Ikkun de Fattige, som beviislig ikke
kunne erholde Arbeide uagtet al Umage, kunne efter Attest fra
Sognepræsten og deres Fjerdingsmand, tillades at faae Plads i
Indretningen, hvor foruden Føde, Varme og Seng, en liden Godt-
gjørelse, saasnart Indretningens Casse taaler det, gives dem efter
deres Arbeide, hvilken oplægges og alene anvendes til deres
egen og Børns Klædning, der tilvirkes i Anstalten. -- 6) Betlere
d.III,b.1,s.176   af Lediggang skulle kunne i afsondret Værelse og under Tvang
indsættes, naar øvrigheden finder det forgodt. -- 7) Er Indret-
ningen istandbragt, da opmuntres Almuen til at lade al Almisse
for Dørene fare, men hellere skjænke Indretningen hvad de ville
afsee. -- 8) Giver Indretningen Overskud (hvilket den som et-
hvert andet Manufactur bør gjøre) da gaae dette til de i den
deeltagende Sognes Skolekasser.


   Skulde det Begreb, de ærede Herrer kunne faae af denne
Omridsning af en Fattigforsørgelsesindretning dog ikke afgive
Grunde nok for at fremme det i ethvert af Amtets Fogderier,
som en Begyndelse til at see lignende istandbragte over det
hele Land, saa foreslaaes:
B.

   Amtets Landhuusholdningsselskabs Bestyrelse gjør Sit til, at i
Øvre Romerige istandbringes en saadan Anstalt, enten som en
Prøveindretning eller, om Alle som kunde, ikke skulle ville bi-
drage dertil men hellere taale Betleriet, da ved Enkeltes Actier,
som en Gevindstanstalt.

Eidsvold Præstegaard d. l9de Febr. 1831.
Ærbødigst
Henr.Wergeland.
Cand. theol.1
  tilbakeBestyrelsen bestaaer af Hædersmændene: Sorenskriver Borchsenius, Provst
Juell i Sørum og Capt. Mariboe.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE