HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 6. BIND: 1845

d.II,b.6,s.266   MENNESKEAANDENS LYSBRUD
PROFETER OG FILOSOFER
1.

En Profet.
(talende til
Konge
,
Præster
,
Folk
)           Ja, løber rundt paa Gaderne i Salem;
                      og seer og mærker, søger paa dens Gader,
           om end der er en Mand, som handler ret
           og søger Sandhed! da vil jeg tilgive.
           Ja, om de raabe høit end: Herren lever!
           saa sværger Munden falskelig mod Hjertet.
           Til Træet sige de: du er min Fader.
           Til Stenen sige de: du avled mig. O lad
           da disse Guder reise sig og frelse!
           Ha, skulde I vel stjæle, myrde, hore
           og sværge falskt og offre Røg til Baal
           og gaae i fremmede Guders skjulte Fodspor?
           Forlader Eder ei paa løgnfuldt Ord,
           der siger: Herrens Tempel, Herrens Tempel,
           ja Herrens Tempel ere de, de Altre!
           Ve, dette er et Folkefærd, paa hvis Læber
           omkommet er og kvalt hvert Suk af Sandhed!
           I Morderdalen Tofets Høie reise de,
           og brænde sine Sønner sine Døttre.
           Ve, ingen var, som angrede sin Ondskab,
           som spurgte om: hvad har jeg gjort? mon ret?
           Men hver fremdrives af sin Egennytte,
           hver i sit Løb, som løse Hest paa Valen.
           Hvorledes sige I: "vi ere vise,
           og have Herrens eget Ord? O selv
           Skriftlærdes Pen er fuld af falsk; og Præsten
           forkaster Sandhed! Hvor er da hans Viisdom?
           Saamange dine Stæder, Juda, just
           saamange dine Guder! og, Jerusalem,
           saamange dine Guder, just saamange
           og dine Altre, hvor du ofrer til
          
d.II,b.6,s.267              Gud Baal og den liderlige Gud.
           Men fra de Øjenskalke-Løgnprofeters
           ublue Læber udkom Landets Synd.
                             
(En
Præst
slaaer ham)

           -- Ha, Præst, dit Navn er "Landerædsel";
           thi Skræk i mindre Ring din Mine spreder,
           men vidtom Landet gaaer den i din Tale.
           Ja Øjenskalk er nu Levit og Præst;
           i Jovahs Huus de øve sig i Ondskab.
           Vel saae jeg Daarlighed hos Baals Profeter,
           der Israel forvildede i Røgen;
           men gruelige Synder saae jeg hos
           de Judæ Præster: at de Hoer bedreve,
           gik om med Løgn fra Kongen til Enfoldige,
           bestyrked Uretfærd og Synd, saa Ingen
           omvendte sig . . Ve Sodom! ve Gomorrha!
           De sige til den dumme Synder: "hør,
           naarhelst jeg taler, taler Gud! Og nu
           jeg siger: ends dig ei; din Fred er evig!"
           Til Den, som vandrer i sit Hjertes Stivhed,
           de sige: "hør, (saa siger Gud ved mig)
           dig intet Uheld, ingen Sorg skal ramme!"
           I Guds Navn spaae de Løgne, sigende:
           "jeg drømte; ja, jeg drømte." De, som give
           Bedrag og deres egne Hjerters Opspind
           og drømte Fabler ud til Folket for
           en Leveviisdom og en Sandheds Lære
           . . . . ja dem, dem kalder Folket jo Profeter.
           Ja selv de sige, naar de tale, naar
           de true Gods af Folk og Gunst af Skjøger:
           "Han, Herren, siger det." -- O, hvor er Sandhed?
           Mon Alle ikke er forvildede
           af Præste-Løgn og Letfærd og Afsindighed?


Præster.           I hørte, Drot og Folk, hans Haan? Mon Urjas,
           der sang i samme Ulyks-Ugletone,
           og kaldte sig Profet som Denne, ei
          
d.II,b.6,s.268              sin Tunge kløvet fik af Kongens Sværd,
           der greb ham i Ægyptens Sump-Skjul?
           Vel, samme Dødsdom hvile over Denne!
2.
(Gade. Folk udenfor et Fængsel)En Mand.

(lyttende)           Tys! Sokrates jeg hører ei meer lee,
           men Zenofon hulker . . Plato taler stille.

(En
Kone med Børn
kommer ud af Fængslet)En Mand.           Der komme Børnene. Ja selv Zantippe
           er bleven from nu. Det er vist forbi.

(En
Mand
kommer ud og gaaer bort)En Mand.           Der Cebes gaaer med Tørklædet for Øinene.
           Ja det er vist forbi.
                       
(
En Mand

kommer ud, og gaaer bort)

                             Hør Krito, Krito!
           Ah, han for adspredt og forstemt saae ud,
           til os at høre.

(En
Mand
kommer ud)

                       Plato! Plato!Plato.                                   Stille!
           Er du en Attiker? Thi denne Blodskyld
           er tung paa hele Landet. Er du?En Mand.                                   Ja.Plato.           Gaa hjem da du og I! Sorgklæder Eder!
           Thi Sokrates ei mere er paa Jorden.
           Ei heller veed jeg, om han meer her færdes;
           men vi ei se ham, høre ei Dens Viisdom,
           som dadled Uretfærd og Tyranni
          
d.II,b.6,s.269              hos Herskerne, Bedrag og Overtro
           hos Præsterne, og talte Folkets Sag,
           der var fordømt til Dumhed og til alle
           en aandig Trældoms Laster. Ve Athenæ,
           den Blæst, som bragte dig dit hellige Skib,
           har blæst den klareste Guddomssjel, som blomstred
           i attisk Støv, for evig over Styx.

(afsides)

           Saa maa i Folkets Tungemaal jeg tale,
           for ei at sige, at den samme Storm,
           som bragte Thesei Snekke til Piræos,
           har løsnet Sokrates fra Støvet, saa
           hans Sjel er flydt tilbage til sin Kilde,
           sit Ophav, til det Evige og Sande.

(høit)

           -- Forstaae I ei? Ve! -- Sokrates er død.
           Den Mand, som kaldte ned fra Himlen Viisdommen
           til Jorden, er nu selv forviist fra Jorden;
           den Mand, som lærte eders Ungdom Dyd,
           jer Manddom (om I vilde selv) Forstand
           jer gamle Alder Viisdom, og os Alle,
           at ahne -- maaskee kjende -- noget Bedre
           end de Ægyptens Drømme, som . . Ah Mund,
           i slige Ord du slubbrer efter Giftbægret!
           Athen har Laurer for Kallifanes;
           for Kleon og for Kriton Egekrandse,
           for Sokrates (o gjetter ei!) Skarntyde.
           I græde? O det er kun Vaadt i Øjet
           af Aristofanes's Latter! . Alle
           med Aristofanes jo skoggre, men
           med Plato græder Ingen -- --
3.
(Mænd).En Mand.           Hvormange Sceptre brast ei alt, og fulde
           som Haar af Verdens graanende Isse ned?
           Men Præstestavene ubrudte kneise,
           og Tiden suser under dem . . Med samme Snit
          
d.II,b.6,s.270              og plumpe Snirkler, som da frem de stak
           af graa Old, liig Horn af mulne Oxehud,
           de reise sig i vore Tiders Templer,
           saa skjønne af en verdslig Mester byggede,
           som om ved frie Kuppelhvælvs Forening
           med Pillerne, som huggede af eet Marmor,
           han vilde os det Sande, Skjønne, Gode
           i en guddommelig Eenhed evigtværende,
           og ei en enkelt Afguds Høihed, lære.
           Med disse Stave, hellige som Alnemaal,
           vi da, som vore Fædre, der i Skovene
           som Vildsviin Olden aad, som Vildsviin lodne,
           til samme Tro afmaales skulle? Nei,
           vi gaae ei under Alnen, nei, for høivoxne!
           Og, Præst, du er for lav. For Os, om ikke
           for Folket, dine Formler er forslidte.
           Se, nye Dage træde frem . . o, lige
           en Guds hvidklædte Tog af sande Præster,
           der trappetrinviis gaae mod Sandheds Helligste;
           og Sokrates's Blod er første Fakkel,
           hans Dødsdag Togets første Fakkelbærer;
           og vore, o de Tidens Talsmænds, Raab
           er Chorets Hymner.
           Fortælle hvert et Riges Sagn ei om
           en Sandheds Talsmand, en al Kundskabs Fader,
           der Menneskeheden i dens Barndom opdrog,
           som Patriarkerne opklækked den?
           Saa snakke vore Sagn om Kadmos, der,
           hvis ei beviist, han kom ifra Fønicien,
           med Eed vist skulde kaldes himmelsendt.
           Nok, hver af disse Fosterfædre lagde
           sin hele Skat af Jord- og Himmel-Viisdom
           i en naturlig Religion.
           Det vide vi. Men hvor er denne Viisdom?
           Mon gjemt i Templerne? Det kan ei være.
           Da have Præsterne den saa tilhyllet,
           at de ei selv i Bindslerne den finde,
           men stedse svøbe nye Slør omkring.
           Der er jo Andet ei end Ceremonier
          
d.II,b.6,s.271              og Billeder af Guders drømte Daad,
           hvis Mening tidt er kaad og kun forførende,
           som Digterens og Malerens Lune var.
           Se, Afrodites og Dianas Tempel
           paa samme Torv tvertsoverfor hinanden,
           jo ligne, med de hvide Søilerader
           og blanke Kupler, tvende Præster, der,
           trods blanke Skaldepande, vise Tænder,
           idet med lige Rang og lige Grunde
           En Kydskhed roser, En Ukydskhed! Ja,
           hvad er vel Pligt da for Tilhørerne?
           det arme Folk, som veed ei op ei ned;
           ei hvo har Ret; ei om de vilde Lyster
           er seierrige Stemmer ifra Himlen?
           Men spørge vi om hine Mestres Viisdom
           (som, saa der siges, kun et lidet Folk
           i Kanaan skal opbevare renest)
           da byde Præster os at kige gjennem
           en Forolds Sekelrækker, sigende:
           "seer I nu vel, at den er Aabenbaring,
           at det, vi lære, taber sig i Himlen?"
           Ja ret! Vi Intet see. Det er jo som
           at see mod Skyen gjennem hule Haand.
           Vi Skyer saae og intet andet,
           ei hvad os Præsterne fortælle.
           Hvor er hiin Viisdom da? Pythagoras
           selv fandt den ei i Indien og Ægypten.
           Han blev en Halvpræst kun. Vi fik den ei.
           Dog vore Sjele voxne føle vi,
           skjøndt ei af hine store Pædagoger
           opdragne, modne ikkun af Naturen,
           der, som vi mandedes, opkastede
           den vamle Sjelemelk, som Præsterne
           og Mødrene os vilde tylle ind.
           For voxne ere vi, til Leeg at tage
           for Leveviisdom og for Religion.
           Og takket være Menneskets Natur,
           at Halvten ikke er afsindig ganske
          
d.II,b.6,s.272              og ikke reent fordærvet!
           Godmodige, men Tosser, er de Fleste,
           der hade ene Den, som vil dem vække.
           Vi maae os hjælpe selv da, og begynde
           forfra som hine Mestre, der jo havde,
           som vi, blot Himlen over, Jorden under sig.
           Dog ledte de sig frem som gjennem Ørken.
           Vi, gjennem Dale fulde af Forvirring,
           Vi ville kjæmpe op mod Høiderne,
           og hvile der, mens Alle bruse nedenfor,
           og Sorgen sortner under os som Skyer.
           Vi ville klare Folkenes Begreber,
           og lære Ret og Lykke sandt at kjende,
           og finde os i denne Trældom Frihed,
           Fornuft i vor Umyndighed.


En Olding.           Til Stoa følger mig da! Der i Ro
           med mig betragter Guddommen og Verden!
           Forskjellige, ueense; Verden dog
           af Guddommens Fornuft belivet,
           der, som en Ætherlue, rører Alt,
           dog uden at den kan forandre i
           Materiens evig faste Love. Lærer,
           at disse er det, som fremtrine her
           i Livet med et Fatums Rædselshøihed,
           ja synes trodsende et Forsyns Viisdom!
           at disses Spor kun ere det, vi kalde
           en Gaade; disses Seir, vi kalde Last!
           at hveren Misklang i vort Indre er
           den dunkle Følelse af deres Modstand
           mod vore Planer og vor Villie; men
           at med den falske Vished om vor Vanmagt
           til Modstand (skjøndt vi ei aldeles seire
           og kunne Kjødets Magt tilintetgjøre)
           gaaer al Bevidsthed, Sjelens Sjel, forloren,
           ja meer og meer, ja til Vanvittighed!
           at Lidenskaber ere hvad af Sjelen
          
d.II,b.6,s.273              Materien underlagt har sine Love!
           De føre da et Skinliv, og saa døe de.
           Men er den hele Sjel fordærvet saa,
           da er den kun et Offer, som Materien
           fra Verdens Guddom tog, og bleven fra
           en Deel af Guddommen en Deel af hiin.
           Som da med Gud Forening er Bestemmelsen,
           saa er vor Pligt at gjøre os saa frie,
           som muligt, af Materien: saa vi
           den Svaghed fange og udrydde, som
           os kunde til vor Fiende og Guds
           forraade; saa vi gjøre os usaarlige
           for Smerter, og for Glæderne urystelige;
           thi Glæder ere ikkun kildne Smerter:
           saa til en Veirhane mellem Lysts
           og Ulysts de forgjængelige Følelser
           vor Guddomssjel fornedres ei; men naaer
           alt her en himmelsk Apathi.
           -- Se, Stemplet trykker jeg paa Herreretten,
           som Mandens Sjel har over Legemet.
           Jeg trykker det med Gubbens kolde Blod.
                             
(gjennemborer sig)

           Saa kunde Gud Alverden ødelægge.
           Men skabes maatte den dog frem igjen.

(døende)

           Hør, dyrker Guderne! De ere Kræfter,
           der styre Verden. . .


En Mand.                                   Zeno, Mester!
           Kleanthes -- se, en Olding, skjøndt din Lærling, --
           ved samme Daad bekræfte vil din Lære.

(dræber sig)Mænd.           O de Vise! de Vise!En Mand.                             De Daarer! de Daarer!Mænd.           Os Stoiker Forhaanelser ei røre.

d.II,b.6,s.274  

Manden.           Jeg siger andengang: den Daare Zeno!
                      Kleanth den Daare! De Vanvittige!
           Dog dobbelt Daarer, hvis de ikke havde
           saa faa Aar havt at spilde. Ja, de Daarer!
           Ja -- ha, ha, ha! Og lyver Epikur?
           Han lyver ei: det vilde skade ham;
           en Flaske Viin han fik da knapt paa Borg.
           Er Den ei Daare, som frivillig ender
           med Smerte hele sin Tilværelse?
           De troe, at til en luttret Guddom de
           gjenvende; ja de troede denne Guddom
           adskilt ifra Materien, ene deri
           ved sine Almagtskræfter virkende.
           O hvilken Vanvids-Løgn mod Sandsers Tale,
           der har en Verden til Beviser; ja
           og Disses stive Kropper, nu kun Muld!
           I saae vel deres Sjele stige op?
           I saae det vist? Jeg saae og Zeno døe;
           men saae dog intet Andet end et Liig.
           Knap Sjel de havde, thi de vare gamle;
           og Sjælen, blot en Følelse af Livet,
           med Blodet stivner og med Kinden blegner.
           Mon du ved andet end ved dine Sandser
           erfarer, lugter, smager, hører, føler?
           og seer du andet end Materien?
           Der er da intet Andet Virkeligt.
           Den er da sand alene. Vaaren og
           en Kvinde lærer, den er skjøn og god.
           At den har Kræfter, hører du i Tordnen.
           Hvad mere vil du? Er ei der din Gud?
           I tale . . ah, ja om en høiere Sands?
           Hvad andet er den end Bevidsthed om
           I sandse? Sandse I ei længer, døer den.
           Forøder da ei dette Liv, I have;
           men lærer kuns af Dyret, der jo skabtes
           af samme kaade Atomer vel som vi,
           og er af samme Lykketræf indrettet
          
d.II,b.6,s.275              som vi, hvorledes Livet nydes skal
           og vogtes! Se, de ville leve glade,
           og trække Livet ud saalangt de kunne!
           Og samme Drift (Atomers Sammenhold,
           den Sammenstødets Gnidnings-Varmes Gnist,
           den Følelse af Liv: det, Sjel I kalde)
           er i vort Hjerte, som Magneten, der
           tilsammentrækker Legemet, saa ei
           det slappes, før det maa opløses, for
           at samle sig til nye Forbindelser.
           Beflitter jer da paa, ved milde Dyder
           at nære Livet og vedligeholde
           dets Samklang skjøn, saalænge som er muligt!
           Med Maade nyder derfor, for deslængere
           at kunne nyde! Skyer det mørke Ansigt
           som Dødens Varsel! Leer al Sorrig bort!
           Mod Smerter hærder Eder; thi de kunne
           ei udeblive, da Naturen er
           vor Herre, og ei bandt sig til os, blot
           fordi dens Deles frie Sammensmeltninger
           i den Grad ere inderlige, at
           de vaagned til Livsfølelse! Se, derfor
           vil Epikuros rolig kunne døe,
           da han erkjender dette Herredom,
           og veed, en Grav er smerteløs som frydløs,
           at Liv han fik som ved et Terningkast.
           Dog, at forbinde sig paa denne Maade
           til Mennesker, ved Hævden af Forplantelsen
           er evig Lov for vor Materie.
           Hvis engang former sig et Menneske
           aldeles ligt med mig, utvivleligt
           maa dette samme Følelse af Livet
           (den samme Sjel) som jeg nu har, besidde.
           Med Verdens Kræfter skifter Livet, saa
           i Verdens første Livskraft var Giganter;
           nu ere Alle middelmaadige;
           men Dverge ville komme, naar Materien
           sin Kraft har næsten udtømt, nylig før
          
d.II,b.6,s.276              (som jeg ved Døden) den opløses til
           Atomers Støv i Rummets Grav, for maaskee
           at samle sig i Stjerneblommer, som
           mit Støv kan blive Blomster paa min Gravhøi.
           Ja det -- I Stoiker, som jer indbilde,
           at kunne fra Naturen eder frigjøre,
           saa at I svæve ovenover den,
           som stille Taager ovenover Fossen;
           mens vi, som kjende Fossens Vælde bedre,
           ei sætte os imod forgjeves, men
           os lade vugge mildt af den som Vandlilier,
           der, om end Strømmens Vold dem drager ned,
           dog synes selv at dukke ned for Lyst . .
           . . Ja det I kunne gjøre Eder Haab om,
           I stolte Stoiker, maaskee at blive
           til Græs og Torn og Mynthe paa jer Gravhøi.
           -- Dog neppe-nok: I ere altfor magre.


En Mand.           Hvad, Stoikere, hvad drømme I vel om?
           at sætte Eders hele Lykke i
           at rive Eder løs ifra Materien,
           der evig er som Gud? Epikuræere!
           at dukke ned i, blandes med Materien,
           som om der var ei anden Guddom? Ha,
           I Zenos Mænd, som var I Aander ene?
           I Epikurs, som var I blotte Kroppe?
           En Stoiker vil handle, som om her
           han allerede havde den guddommelige
           Natur: den evige og ubevægelige.
           Og Epikurs Discipel, som om han
           blot Dyrenes bevægelig-forgjængelige
           Natur besad. Men vandrer nu med mig!
           Jeg i Lycæum viser Menneskets Plads,
           hans Stræbens Sfærer og den Middelvei,
           som fører ham til Guddommen igjennem
           Erkjendelsen af den bevægelige,
           men evige, Natur, der egen er
          
d.II,b.6,s.277              for Mennesket, og alle Himlens hine,
           ulegemlige Kræfter, som af Præsterne
           iklædes Kjød og kaldes Folkets Guder,
           det ubevægelige Væsen, som
           udfylder Rum og Tid, dog underordnede.
           Ei heller skal vor Dyd og Lykke være
           de Yderligheder, som af hine hyldes;
           men vi paa Middelveien finde dem.
           Vor Tapperhed skal da ei være Hiins
           Forvovenhed og kunstlet Livsforagt;
           ei heller Dennes Feighed med Beregnen.
           Vi ville stemme overeens i Alt
           med denne Menneskets blandede Natur;
           dog give det Guddommelige Fortrin,
           saa jordisk Lykke kun betragtes som
           et Dydens Tillæg: ikke som foragtelig,
           og ikke som om den var ene vigtig.


En Mand.           Selvkjærlig er din Dyd, du Stoiker;
           din Salighed er eneboeragtig.
           En ureen Ild i Epikurens brænder;
           og kold er din, Peripatetiker!
           Kun Dyds og Viisdoms Legeme har Zeno
           (ja man kan høre selv dets plumpe Fodtrin)
           og Epikuros har dens Lune, men
           dens lavere Sjel, dens Sandskraft Aristoteles.
           Dens høiere Sjel, dens Aand, dens Livsenshjerte,
           der Dyden gjør beundringsværd og kjær,
           behagelig som stolt, og som beliver den,
           undgik da Eders Øje, mine Venner?
           Men Plato skal ifra Akademia
           fremtrylle den i Hjerterne og aabne
           det fine Sjelens Øjelaag, at den
           med Vellyst seer sin egen Herlighed?
           Ja Plato først de ene mystiske
           af alle Ord skal tale, naar han lærer:
           at Kjærlighed er Dydens Guddomssmiil
          
d.II,b.6,s.278              og Guddomsglands og Guddomsliv,
           der binder Væsnerne til Væsnerne,
           og, som elektrisk, Skaberen med det Skabte,
           og Elskeren til Idealerne:
           at, uden dette Dydens Hjerteslag
           og Vellugt, uden denne Kjærlighed,
           der Varmen er i Gudstilbedelsen,
           kan Dyd vel være billedstøtte-sand
           og ligne en guddommelig Aands Idee
           af Gud; dog aldrig være denne selv.
           Thi Skjønhed, det Guddommeliges Glands,
           og Godhed, det Guddommeliges Livsmiil,
           er ei deri, og maa dog findes, i
           uløselig Treenighed, i hver
           vor Tanke og vor Stræben, hvis vi ville
           den meest ophøiede Guddom ligne. Ja,
           et Blik ind i vor Sjel os lader kaste!
           Vi skulle der en anden Kjerne se
           end Drift til at tilbagevende i
           et evigtstrømmende Lys, et bølgende
           chaotisk Mulm, en ubevægelig Æther
           igjennem enten frossen Apathi,
           et lunkent Velbehag, en kjølig Pligtfølelse.
           Hvad er det vel, at Noget synes at
           tiltrække os, men Andet at forstøde?
           at Noget kaldes Ret, men Andet Uret?
           Thi Dette ligger grundet jo i Sjelen,
           og vikler frit sig ud, bestyrkes blot,
           men fødes ikke af Erfaringen.
           Hvad gjør, at Fatten og Erkjenden synes
           at være Sjelens Grund? og dog, at Alle
           ei fatte eens, ei tykkes lige kloge?
           at samme Ting ei synes Tvende eens?
           at Alle dog til Himlen appellere?
           at Tanker fødes i os: at vort Indre
           en Himmel ligner, fuld af Idealer?
           Ja dette Alt, vor Viden og vort Væsen,
           forklares ved en Gjenerindring af
          
d.II,b.6,s.279              et Liv i høiere Sfærer; ja en Fart
           igjennem Rummet, hvori Gud, det Sandes
           og Skjønnes og det Godes Eenhed, sig
           i Verdnernes Mangfoldighed gjentager.
           Da vare vi blandt Aanderne, de Guds
           beskuende Tanker; dog de svageste,
           og mægted ei at fatte denne Fylde
           af Storhed og af Skjønhed, som indbruste,
           og straalede forbi os; men vi dalte,
           og hvile nu i Støvet, og opfriskes,
           naar noget Skjønt og Stort vi see her -- det
           vil sige: noget ligt hvad hist vi saae.
           Ved Guders Billeder vi derfor frydes;
           thi de de Aanders skjønne Høihed ligne,
           vi hisset saae livsstraalende og fulgte.
           Dog er hver Tanke, der er sand, en Fjer,
           der voxer ud, for atter os at hæve
           til klare Aanders Tog, der gjennemlysner
           Guds Herligheds Himle.
           Vor Stræben her er da, at gjenopklare
           Erindringen; og da den Viisdom kaldes,
           naar den til Meed har at opløse
           Mangfoldighedernes Forvirring
           i den oprindelige Eenhed, Gud,
           saaledes at det Sande, Skjønne, Gode,
           (Guds Fantasi og Guds Fornuft)
           i hver en Form den finder udtrykt.
           Hvis En nu mægter ei at løse disse
           formindskede Forhold, kalder han dem Falskt
           og Ondt og Hæsligt; ja fordi han sank
           ifra hiint Aandelivsløb gjennem Verden,
           for tung og pludselig, saa disse Ting,
           i deres straalende Sandhed, undgik ham.
           Men, træder frem i det Tilværende
           en Gjenstand med et saadant Præg af hiint
           Guddommelige, at det ei kan miskjendes:
           da sig med hellig Gys og Fryd anstrenger
           Fornuften, der, sat midtimellem sandselig
          
d.II,b.6,s.280              og sædelig Tilbøielighed, er liig
           en Styrer med sit Hestepar ivoxet,
           af hvilket en er vild, den anden from.
           . . Da al sin Kraft anstrenger denne Styrer,
           at tæmme denne vilde Hest, der vil
           i brusende Begjærlighed bespringe
           og træde ned hiin Gjenstand, og at nærme
           sig bly og stille den . . Da sig anstrenger
           Fornuften, for i Mindet at gjenkalde
           den Gjenstands ideale Billede,
           og dens Gjenkjendelse er -- Kjærlighed.
           Nu nærmer han sig ydmyg og beundrende;
           og, som man pynter ud et Billed,
           han stræber meer og mere da at udvikle
           det deri værende Guddommelige,
           og i dets forrige, guddommelige
           Tilværelse hensætte det, og flytter
           da uadskillelig selv med.
           Den sande Vise seer i alle Væsner,
           dog meest i dem, som ere lige ham,
           og allermeest tog i sit eget Selv,
           Gjenstande for en saadan Kjærlighed,
           hvis Liv bestaaer i rastløs Stræben efter
           at hæve Alle til hiint høie Liv,
           hiin skjønne Himmel, til -- Fuldkommenhed.
           Og denne Kjærlighed har Lønnen i
           sig selv; thi, som dens Møie lykkes, som
           dens Gjenstand bli'r den mere værd, saa maa,
           den stige jo -- o til uendelig Kjærlighed;
           og den er Salighedens Hjerteslag.


En Mand.           Hvad vide vi med Vished? Sagde Sokrates
           ei: "dette veed jeg kun jeg Intet veed?"
           Hvad bliver sikkert midt i disse Lærdomme,
           som hver sin Vei gaae mod det Endeløse --
           Hvad bliver sikkert uden, at vi leve,
           og bør da nyde Livet uden Kummer
          
d.II,b.6,s.281              og uden fremmed og indpodet Tro?
           Hvad bliver sikkrest mellem ti Kathedre,
           hvert en forskjellig Læres Tordensky,
           for ei at blive gal? Jeg troer, at stoppe
           i Øret Fingrene og sidde stille.
           Naar En vil lære os Tilværelsen
           ved en Udstrømmen, En ved Kræfter i
           Materien ene, En ved Evner i
           Materien, men Kræfter i en Guddom,
           og En ved saadan Lære: Alt er Gud,
           og Gud er Alt -- Hvad bliver sikkert da
           undtagen Det at troe sletintet? Ja,
           hvis Vid I have, bliver Skeptikere,
           og troer med Pyrrho: Væren er os nok;
           og den vi ville ei forspilde
           ved denne roerløse Driven-om
           paa Meningernes stormoprørte Bundløse,
           der kaldes Viden. Det er Pyrrhos Viisdom.
Akadiel.           Herlige Plato! I Sjelenes Hær
           Ingen har Sandheden seet saa nær.
           Aandernes Væsen har du fortalt;
           Mennesket lært om Sjelenes Kald,
                 som om du kjendte
           Ohebiels Offer, Abiriels Fald;
                 Himlen afmalt,
           som om dit Blik over Stjernen du sendte.
           Klarere Alderes Morgenstjerne,
           skjøn, men som Stjernen kjølig og i
                 usikker Glitter,
           herlige Plato, af din Fantasi,
           funkler ifra din straalrene Hjerne.           Men varm som Solen, rolig som den,
           trængende ind gjennem Borgenes Gitter,
           Teltenes Aabning, Hytternes Døre,
          
d.II,b.6,s.282              kjærlighedslængtende efter at gjøre
           Menneskeslægten himmelsk igjen,
           Platos Mester, Alt at fuldkomme,
           Sandheden selv, naar Tiden er omme,
           kommer som Syndernes frelsende Ven.
           I Platos Høide, af Mennesket naaet,
           er Slægtens Ypperste, Frelseren, spaaet.
4.
(Udenfor Jerusalems Tempel. Skriftkloge af forskjellige Sekter. Folk).En Saddusæer.           Kom, Farisæer, vandre med mig ud
           til Oliebjerget herfra Stadens Larm.
           Jeg haaber der at kunne dig bevise,
           at dine Erkeengle syv blot ere
           Kaldæas Drømme, med vort Folk indvandrede.
           Ja idetmindste, naar den søde Skovluft
           og lyse Himmel dig ombølger, skal
           du give Slip paa Satan. Næste Nat
           du vil vel atter troe paa ham, men saa
           du atter jager ham imorgen, til
           din Seir blier fast ved vundne Slag i Slag.En Farisæer.           Det være langtfra mig at gaae idag!
           Det er Sabbath, og da jeg vandrer kun
           de hundred Skridt, mig helligt Sagn afmaalte.
           Om Huset brændte over mig, om end
           min Hustro segned ned i Veer tæt mig;
           jeg flytted mig dog ei et Skridt; thi sagde
           ei Jovah: helligholder Hviledagen!
           og hvilte han ei selv paa første Sabbath?Folk.           O hellige Rabbi, signe dine Tjenere!

d.II,b.6,s.283  

Farisæeren.           Ja hellig! Seer, jeg er en ydmyg Træl
                      af hellig Stads og Skikke, bragte ned
           til os ved gamle Sagn! Mit hele Liv
           er Bøn og Faste Skriftens Læsning og
           Almissegiven. Der! der er en Gave!

(giver En en Almisse)Folk.           Vi saae det. O barmhjertige Rabbi!Farisæeren.                             Ja
           barmhjertig! Giver jeg ei Tiende
           af al min Eiendom til Templet?Saddusæeren.                             Mens
           du byder Folket tiende til dig
           af Hvad det eier, ja af Dild og Kummen.Farisæeren.           Deri vi ere enige, Saddusæer.
           Til lysende Exempel for jer Lægfolk
           jeg beder høit, og deler Gaver ud
           paa Gadehjørner og i Synagoger.
           Min Klædning selv er hellig: indbaldyrt
           med Skriftens Sprog. Jeg lader pynte paa
           de Helliges Grave -- Disse, som I myrded!
           Naar jeg ved Templets Guld bekræfter Noget,
           da holder jeg jo Eeden?Saddusæeren.                             Men hvis du,
           ved Templet sværger, bryder du den.Farisæeren.                             Ja,
           ja lærer dette, Folk; thi Templets Helligste
          
d.II,b.6,s.284              er Guldet: Lysestagerne og Arken.
           Og lærer: Templet er det Helligste,
           er Folkets rette Fader, saa I kunne
           med Retfærd lade Fader, Moder sulte,
           naar deres Livsophold til Templet gives.
           Troer, at der er en evig Skjebne!


Saddusæeren.           Troer, Mennesket sin Skjebne skaber selv!En Essæer.           Vi haabe paa Guds Naade. Dog vi troe,
           at kunne os erhverve denne selv
           ved Eensomhed, Afholdenhed og Grublen
           og Fromhed, Bøn og Bod og Faste.
           Sky, Hver som vorde vil Essæer,
           at smitte sine Øren ved at høre
           paa Disses Hykleri og Spot-Spidsfindighed;
           men vandrer tause med mig indblandt Bjergene!Farisæeren.           Troer, disse samme vore Legemer
           paa Dommens Dag opstande skulle alle,
           naar Domsbasunen ryster Verden sammen,
           saa alle Grave gabe, medens Gabriel,
           den Herrens Helt, sit Sværd i Spidsen af
           Cherube-Hæren svinger; da, naar Rafael,
           den Guds Hærold, sin Stav har brudt,
           og meer ei lyder Bøn fra Jorden -- da,
           belivede med sine Sjele, Legemerne
           indvandre skulle, hvis saa Skjebnen byder,
           til Abrams Skjød -- did eller til Gehenna,
           det Djævledyb, hvor Satan og hans Engle
           forlyste sig med Graad og Tændersgnidsel,
           og vælte sig, af Svovl og Ild beruste,
           paa Slanger, martrende de dømte Sjele
           i Evighed . . . Ja det er disse Djævle,
           der tidt i Tusindviis besætte Eder,
           og kunne kun af Hellige uddrives.

d.II,b.6,s.285  

Saddusæeren.           Du feiler: det er Nervesyges Onde.
                      Hvis Blod du vil et ildigt Helved kalde,
           da -- vel! thi disse tusind Djævle ere
           kun spændte Aarer. Og desuden, Folk!
           Jeg er saa skriftlærd vel som denne Rabbi,
           der vil ved sine Drømme fra Kaldæa,
           vanvittige gjøre eder. Troer mig da:
           jeg siger, Moses selv, Profeterne
           -- langtfra at tale om et saadant Helved --
           ei nævne, at der følger Liv paa dette.
           For vise vare de til af det Uvisses
           uhyre Tomme slige Verdner skabe.
           Ja Salomo, den Viseste, forsikrer,
           at Alt er endt med dette Liv. Dog bør
           vi øve Dyder, da de ere nyttige.Folk.           Hvad bliver os tilbage uden
           at zitre mellem Disse? ære Begge?

5.

En Mand.           Man kalder mig Profet. Javel, jeg maa
           da være Tidens Øje, Tidens Tunge,
           og Himlens Veraab ned mod Jorden, Jordens
           O-hjælp-mig Suk mod Himlen. Hører da
           det Himlens Veraab, Jordens Suk i Mig,
           I Fyrster, hvem Retfærdighed er Afsky,
           som rive Hud og Kjød af Mennesker,
           og træde deres Hjerter, ligegyldige,
           som om I traadte Druer, bygge Stæder
           af levret Blod, og hæve Borge op
           paa Armes Suk! O hører da, I Præster,
           som lede Folkets Tanker om i Vildrede,
           og dømme dem til evig Slave-Dumhed;
          
d.II,b.6,s.286              som, naar I, have Maden under Tand,
           da raabe: Fred! men hellige en Krig
           mod hvem, som negter jer sin Sjel og Velfærd
           at udlevere til Umyndighed!
           I Hoveder, som dømme kun for Skjenk!
           I Præster, som for Guldet lære Løgn!
           I lønnede Spaamænd! Hver af eder Alle,
           som hade Godt og elske Ondt! Enhver
           af eder stakkels Offre! I Uskyldige
           med blodige Hænder! Millioner Sjele,
           der ligne blinde, vingeskaarne Fugle,
           som have, manglende et andet Hvilested,
           i Ørknen sænket sig imellem Hungrende!
           Ja, hører mig, jeg spaaer: jeg skimter Enden,
           Daggryet efter den Forvirrings-Nat,
           hvor Blod og Offerflammer vare Stjerneglimt
           og Kongers Bud var Midnatsstormens Hyl.
           Og dette Daggry rødmende
           paa de beskjemmede Præsters Kinder,
           hvor skulde vel jeg ønske, at det oprandt
           naar ikke i mit Fædreland, i Juda?
           Fra Zion opstaae Frelseren, o eller
           fra Bethlem, Davids Vugge! O, da Folkene
           lydt til hverandre skulle sende Fryderaab,
           som Nytaarsønsker raabe til hverandre:
           "Hil! kommer, kommer! op til Zion gaaer,
           den Lærestol, hvor mild den Vise staaer
           og tolker Sandhed . . Hør, han Slaven lærer,
           hvorledes fri i Lænker han kan være;
           og Kongen, at han Gud i Slaven ærer;
           omtryller Had til Ømhed; skjænker Kummer
           et Smiil, der vugger sagte den i Slummer.
           O Brødre, Brødre, Brødre, Drot og Træl
           vi ville, sammenslyngede om hverandre
           op til den Frelselærers Sæde vandre,
           og sætte os, og lytte med vor Sjel,
           og glemme Jupiter og Zeus og Bel,
           og smelte om til Plove vore Sværd
          
d.II,b.6,s.287              og Spyd til Sigder -- andet ikke værd --
           Ei Folk mod Folk, som i den svundne Old,
           ei Broer mod Broer skal løfte Avindsskjold;
           men Hver, som Dyds og Sandheds Dyrker, Hver
           som hiin den store Mesters Lærling er,
           skal, fri blandt sine Brødre, frydfuld boe
           i sine Eges eller Palmers Ro.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE