HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 6. BIND: 1845

MAGT OG BEDRAG
del 3
d.II,b.6,s.242              og dandsende -- o du mit eneste Barn! --
           Du mine Seirsbasuner overdøved.
           Ak, er den Maaned svunden, som du bad om
           til stille Graad for visnet Jomfrudom?
           -- ah visnet ei, men brudt, men knækket . . O,
           du græder end . ? Er Maaneden forbi?
           Se Præsten staaer der skummel mellem Folket,
           som om min Smerte vel fornærmed Gud,
           som om din Graad var Spyt paa Altret . . Ha,
           jeg kan ei . . Gud mig dræbe!


En Præst.                                   Jefta, ve!
           Hvad svoer du Gud? Din Taare Gud fornærmer.

(Faderen støder til. Folket jubler)

17.
(En beleiret Stad. Kongen, hans Søn, Præster paa Muren. Folk.)Kongen.           Mit Folk har kolde Hjerter, visne Hænder;
           dets Mod er sjunket; Fiendens Skjolde klemme
           isammen vore Mure til en Gravhvælving,
           og udenfore seer alt Landet ud som
           en Indgang til en Grav. Se Kvæget,
           der ligger adspredt rundt som Aadsler og
           af Gravene opslængte Dødningbeen!
           Græshoppen springer mellem Oxens Ribber.
           I Hestens Hoved Humler bygge Boel.
           Se, Agrene de have gjort til Steenrøser,
           og Brøndene opdynge de som Gravhøie!
           Og Palmerne og svedne Olietræer
           som Mindesmærker staae med kulsort Top.
           De Smaabørn, som ei kunde flye til Ørknen,
           rundt ligge knuste om paa Stenene,
           som Rosenknoppe tabte i en Liigfærd.
           Saa Moses Bud de efterleve, for
           ei Sauls Straf at lide.

d.II,b.6,s.243  

En Præst.           Der staaer din Søn. Giv Guderne dit Kjæreste,
                      saa kommer Mod liig Tordnen rullende
           igjennem hele Folkets Hjerter. Gjennem
           sin Konges Ætlings Bloddamp seer ei Slaven
           sin egen Fare.Kongen.                       Vel, dets blege Feighed
           jeg gløder op til Mod ved den at dyppe
           flux i min Enestes Blod.

18.
(En Konge. Krigshær. Spaamænd.)Kongen.           I firehundrede af Guderne
           Indblæste, siger, hvad i Slaget venter!
           Hvis jeg skal troe, maae Alle sige Eet.De Firehundrede Spaamænd.           Det skrevet er i Himlen: Du skal seire.En Spaamand.
(træder frem med Jernhorn paa Hovedet)           Saa skal du, siger Herren, stange Fienden,
           til ei han findes meer paa Jorden. Ja!En Mand.           Du lyver!Spaamanden.

(slaaer ham)                       Ha, du siger? Een mod os?Kongen.           Ja fængsler ham! Han æde Kummers-Brød,
           thi ondt han spaaed Kongen! Ja, han turde.

(Kamp. Kongen falder. Hæren flyer.)

d.II,b.6,s.244   19.
(Kongehal. En Konge. En Dronning. Folk).Dronningen.           Ha, Du, Du skulde være Konge, som
                      ei veed at tage Trælles Eiendom!
           Ei? -- hvilket Mord! Min Mund er selv ukongelig,
           . . en Hjertets høiforræderiske Hærold,
           der spotter, ved at stamme, hvad han læser.
           Der gives ikke Eiendom for Folket;
           men Guder dele Himlen, Konger Jorden,
           Dæmoner Luften og den sorte Afgrund.
           Ha, Kongen slæber bleg sig om, og sulter,
           fordi han negted dig en Fædrejord,
           og pukked -- o hvor tom en Trods! -- paa Loven,
           og sagde reentud: Nei. Ja da han mærked,
           at Kongen veeg ham Skridt for Skridt: fra Gave
           til Kjøb, fra Kjøb til Bytte . . O du Barn,
           som med dit Eget leger Kjøb og Salg! --
           -- Jeg, jeg (ja tro mig!) giver dig hans Viingaard.
                                   
(til Nogle)

           Hør, stevner ind i Kongens Navn flux Naboth
           for Dommeren -- Gaa, I skal være Vidner!
           og sværger paa, han Gud og Kongen haante!
                                   
(til en Anden)

           Du Dommer, du skal dømme Naboth stenet,
           og alt hans Gods tilfaldet Kronen. ! Flux!(En Viingaard. Kongen. Dronningen)Dronningen.           Min Herre, her er Eders Viingaard. Naboth
           er stenet udenfore Porten. Nu,
           fornøi jer efter Hjertens Lyst! Isandhed
           (dog uden at forkleine Eders Smag)
           skjøndt disse Druers Rigdom funkler over
           den Blodskvæt, som de kosted, synes knapt
           den Jordflek værd den Umag. Ei, min Mand,
          
d.II,b.6,s.245              du maa dog være lystig vel som Manden!
           Du fik den jo ved Arv, saavelsom han.
(En Profet kommer)Profeten.           Du krænked Loven. Hør, saa siger Herren:
           "hvor Naboth bløded, Hundene og skulle
           den Israels Konges Blod opslikke, som
           ihjelslog Naboth, lovløs tog hans Odel.
           Og midti Staden skulle Hunde æde
           din Dronning. Stadens Hunde, Markens Krager,
           de skulle stride om dit Afkoms Kjød!"Kongen.
(sønderriver sin Kjortel; strøer Jord paa sit Hoved)           Se, hellige Mand, mit Purpur sønderrevet,
           og Aske paa mit Hoved for min Krone,
           og fastende, indhyllet i en Sæk,
           vil Kongen liste sagtelig sig frem.Profeten.           Saa siger Herren: "Kongen for mit Aasyn
           ydmyger sig. Vel, jeg det Onde vil
           nedsænke fra hans Hoved paa hans Afkoms.
           Endskjøndt jeg svoer, det skal dog nu saa skee!"

En Mand.

(til en Anden)           Skjøndt, Kjære, jeg, som Kongen ei kan vinde
           en Viingaard, vil jeg dog, i samme Spil,
           to Armepar mig vinde for min Viingaard.
           Se der er nu den gamle Spinder-Enke
           med begge sine Sønner! Mon de gjorde
           ei bedre Nytte paa min Jord, end nu
           de samle Dagløn til det gamle Fjog?
           Sværg nu du Kjære (se for dette Sølv!)
           at Enken er min Skyldnerske: saa vil
           (thi Dommeren har Sit af mig alt faaet)
           jeg føre hendes Sønner bort som Slaver.

d.II,b.6,s.246   20.
(Negere. En Præst. Afgudsbilleder).Præster.           Den øverste Gud er Slangen -- Ei, saa knæler
                      for dette hellige Navn!
           Og saa er Træerne,
           hvem I maa ofre Eders Naboer; og
           saa Havet, som, naar Hunger nager, skyder
           som Tarmebugter, til vi mætte det
           med Oxeblod; og saa Agoyen (Djævlen,
           det er: den værste Gud af alle Guder.
           Det vil nu sige Djævlen. Djævlen er
           da dette Billed: Øgle halv, halv Kaffer).
           Men skulle vi ei have flere Guder?
           Boe Alle vel ved Havet og bemærke,
           naar Rynker fure det, og der maa sones?
           Kan Slangen ikke løbe væk for En?
           ei Svinet, det vanvittige, æde den?
           Og midt i Ørknen have I da Træer?
           Og jeg, jer Præst, jo eier kun Agoyen?
           Men var et Menneske uden Guder kun
           et Øieblik, da saae I snart et Aadsel,
           og Djævlen, hvis hiin havde ei hans Billed,
           snart tog hans Hjerte. Derfor er det Pligt
           at samle mange Guder, saa I vælge,
           og aldrig mangle. Gaaer I derfor ud,
           og tager op det første Dyr, som møder;
           hvis ikke, tager Been og Steen og Kviste,
           og ælter alskens Skikkelser i Leer,
           og siger: gaaer mit Værk mig vel, saa skal
           du være mig en Gud! og giver Præsten
           (thi ham vil Guden skjænke hvad I give)
           et Offer! Han da skal med Sang og Dands
           indmane Guddom i de valgte Ting,
           der tjene Eder, naar I troe og ofre.En Mand.

(kommer med en Dreng)           Her er min Søn -- han traadte paa en Slange.
          
d.II,b.6,s.247              Men, skjøndt han krænked Guden mod sin Villie,
           jeg tør dog ikke have ham i Hytten.


Præsten.           Nei han maa offres. Se der kommer Guden,
           og æsker Hevn.

(En Slange vælter sig frem. De offre Drengen under Fryderaab).

21.
(En Præst. En Anklaget. En Klager. Folk).Præsten.           -- -- Ja Guderne faae dømme . .Klageren.

(til Præsten)           Hør, hjælp mig Kjære! Se jeg ejer Guld . .Præsten.

(til Klageren)           Jeg sværger, han skal æde til han tier.
           Se, jeg har tvende Kager: en af Meel,
           og en af Gift! Hvis du nu skulde dømmes,
           saa putter jeg dig den af Meel i Munden;
           men Denne her, den Pjaltede, som pukker
           saa paa sin Uskyld! smage skal den anden.

(høit)

           . . Saa faaer da Guder dømme.Anklagede.                             Ja, saasandt
           som Denne her belyver mig, jeg vil
           mig underkaste Himlens Retfærd ved
           en hellig Prøve.Præsten.                             Aabn din Mund da! Lever
           du end en Time, da er du uskyldig.

(putter en Kage i hans Mund)Klageren.

(afsides)           Han Giften fik. Nu er hans Ager min.

(Den Anklagede styrter død om.)

d.II,b.6,s.248  

Præsten.           Den Mand var skyldig.Folk.                             Det vi tænkte ei.
                      Han var i Armod dydig.Præsten.                             Hvad? I troe vel,
           naar Guder have dømt?Folk.                             Nu maae vi troe,
           at Løgn var før hans hele Liv.Klageren.                       Nu min
           hans Ager er. Jeg giver dog ham Jordsmon
           etsteds i Krogen til en Grav.

22.
(Afgudstempel. Præster. Folk).En Præst.
(gjennemborende et Menneske, bundet paa Altret)           Tag, Vizlipuzli, tag dit Offer!
                       
(river Hjertet ud, og viser det rygende i Solen)

           Se, Sol, drag Livet ind med dine Straaler!
           Du giver Liv, vil have Liv igjen.
          
(putter Hjertet i Afgudens Mund og besmører hans Læber med Blod)

           Smag, store Gud, hvis Mad er unge Hjerter,
           hvis Viin er Blod! Dit Maaltid du betale
           med Held for Mexico!

(til den Mand som bragte Offeret)

                             Se fromme Mand,
           der har du Kroppen!

(kaster Kroppen nedad Altertrinene)

                             Bring den i dit Huus;
           og kog og æd den saa med dine Venner!

(Manden gaaer med Kroppen. Folket jubler)

d.II,b.6,s.249   23.
(Præster. Folk).En Præst.

(til Præsterne)           Kom skifter disse Gothers Guders Navne
                      imellem Eder, Aser! Se, vi skulle
           da fra en Præste- og en Kriger-Kaste
           hos disse Slægter blive gamle Guder!
           Vort hvide Aasyn dette skal bekræfte
           blandt disse sodede, røgede Hyttefolk,
           som og det vidnede i Asaheim,
           at Solens Blod os farved, da vor Æt
           fra Kaukasus nedsteg blandt Schyterne.
                             
(til Folket, pegende paa sig selv)

           I Skandinaver, her er Odin -- ja,
           Alfaudur selv! Se her, min Kvinde Frigga
           er Jordens Guddom, den I kalde Jørthe.
           Min unge Søn, den Eenhaand der, er Tyr
           (I vide Fenrisulven beed den af?)
           Og se den Hærdebrede hist er Thor.
           Med denne Hammer, naar han er i Himlen,
           han vækker Tordnen; men med denne her,
           Han, gode Gother, rense skal jer Landet,
           hvor end dets gamle Folk fra Verdens Barndom,
           de Jetter, rundtom hist og her blandt Fjeldene
           i røgede Huler boe og dyrke end
           i gammel Tro den onde Gud, min Fiende.
           Og denne Blonde der er Eders Balder.
           Og her staae Vil og Vidar, Uller og
           Forsete, Niord, Freyr og Freya. Se
           den gamle Guddom, (ja vor gamle Spaamand!)
           der nikker hist ved Staven, det er Mimer.
           Og hiin -- vor Barde -- Guden hist med Harpen
           er Bragi. Denne unge Kvinde der
           med denne Kurv med gyldne Æbler
           (de Pomeranzer Dacerne os bragte,
           men aldrig seete her) det er Ydunna.
           Og disse trende Møer ere Nornerne:
           det liljelokkede Pigebarn er Skuld,
          
d.II,b.6,s.250              den fuldudslagne Blomstermøe er Værande,
           hiin gustne Pebermø er Urd.


Folket.

(knæler)           O Guderne nedstegne er iblandt os!
           O hædrer os, og bærer Spirene
           i vore Lande, mens I ere her!
           Lad Nidaros og Sigtuna og Leire
           da være Asagaarde!

24.
(Præster. Folk).En Præst.           Nymaane smiler. Alt tilsmiler. O,
           I Celter, Eder Gud Belenus signer,
           naar han ei agtes ringere end Freyr,
           som Gothen dyrker. Freyr hvert Niaar faaer
           jo niogniti Mennesker, Heste, Hunde, Haner,
           og Jørth en talrig Slavehjord,
           imens vor Gud faaer nu og da Lidt tilslængt.
           Vel -- vi Druider see i Guders Hjerte;
           og, naar I troe, vi stirre ned i Mosen,
           og lytte efter Egetoppens Raslen,
           da skue vi bag Skyen, høre Guder.
           Vel, Guden vil eet Offer have kun,
           men dog et stort og prægtigt. Se, vi ville
           et stort uhyre Mandebilled flette
           af Pilekviste, fylde det med Mennesker
           (thi vi maae give Guderne det Bedste)
           og tænde Ofret. Det vil være som
           at ofre ham en mangehovdet Rise.

25.
(Torv. Præster. Folk)En Præst.           Hør, Cato, du har adspurgt Lodderne,
           hvis Øine er Fortunas Alfabet?

d.II,b.6,s.251  

En Mand.           Nei, jeg kun har adspurgt min Dømmekraft:
                      en Ret bestaaende af hundred Ja-
           Bisiddere og hundred Nei-Bisiddere;
           men alle reiste de sig op som Een,
           og mig lykønskte til mit Forehavende.Præsten.

(aabner et Dyr)           Hvad hjælper det, naar denne Mave negter?
           Og gaaer ei Hønen der blegnebbet, som
           om Pip den havde, endsende ei Bygget.
           Gaa, Cato! du maa lade fare. Folket
           har alt, ved dette Syn, sin Mening tabt.Manden.           Saa Roma styres af en Kaglehøne,
           et Kalveaadsels Tarme, hvori lever
           kun høist en Vind, maa give Cato Lærdom,
           hvis ei hans Mening er Augurens?

26.
(To Ynglinge)Første Yngling.           Vor Barndom er forbi -- som Perlen sjunken,
           et Hav henbruser over. Ak, med Kraften
           fremmodnes Pligterne. Du veed . . ?Anden Yngling.                             Jeg veed,
           der ligger Blod imellem os. Din Oldefader
           min Oldefader dræbte. Siden Alle
           af vore Stammer fældede hinanden,
           til ene vi tilbagebleve, for
           hinanden ned at fælde, naar vi kunde.
           Jeg er Blodhevneren.

(drager sin Dolk)Første Yngling.                             Jeg er Blodhevneren.

(drager sin Dolk)

d.II,b.6,s.252  

Anden Yngling.           Ja, Loven byder det -- min Ven! min Ven! -- --

(de fælde hinanden)

27.
(En Konge. Hans Billede. Folk).Kongen.           Her staaer mit Billed hundred Alne høit.En Præst.           Af os, os Præster til en Guddom kaaret.Kongen.           Naar nu Basuner, Fløiterne og Cymbler
                      og Harpers Lyd slaae Landets Grændser ud,
           som Aanden en Trompeters Kinder, saa
           nedknæler Alle! beder til min Guddom!
           Hvo ei det gjør, skal kaldes en Ugudelig
           og brændes i en Ovn.
                       
(Instrumentlyd. Folket knæler, paa Tre nær)

                             Ha I! Ha I!
           I hørte det, og knælte ikke? Ha
           I ere Jovahs Dyrkere, ei Bels!
           Bort, Trælle, gaaer til Ovnen! --(Kongen. Tre Mænd føres ind)En Mand.           Hil Konge, lev evindelig!
           Se, disse Mænd paa Ovnens Bund
           i Nat har ligget som paa Purpurtepner,
           og sjunget, som om Gnisterne var Druer.Kongen.           Ha, sunde? ikke sodede? ei svedne?De tre Mænd.

(afsides)           Den Kunst vi ogsaa kunde lære dig.

d.II,b.6,s.253  

En Mand.           Men de, som kasted disse indad Gabet,
                      fortæredes fast af Heden.Kongen.                                   O, et Under!
           Ja deres Gud Jovah med Babels Guder
           skal dyrkes. Det ei skader Fleer at have.

28.
(En Konge, Hær, Præster foran en Stad)Kongen.           Jeg vil jo gjøre Jorden til eet Rige;
           og tæt ved mine Grændser . . ah, ei Grændser
           for en Antiochus! . . men lige ved
           mit Scepters Rod, et lidet Hyrdefolk
           da skulde trodse mig og mine Præster
           i Sæder, Tro og Statsforfatning?
           Antiochus forskyde i sin Purpurglands
           for nogle længst Hensovedes blege Skygger?
           for Jovahs tause Zeus's muntre Dyrkelse?
           -- Ved Zeus og Bel, Antiochus Epifanes
           vil (hver min Tanke er jo et Dekret,
           hvert Vink med Fingeren en Dødens Hær)
           til Trappekin for denne Fod forvandle
           Aljordens Stater; ja fra Indien,
           (det nederste, bredeste, teppede Trappetrin)
           og Parthien og Roma (to Afsatser,
           hvor mine Førster have Rum at knæle)
           til Syrien, mit eget Sæde! Øerne,
           fra Taprobane op til Thule, strøede
           rundt Landene, de være Skamler for
           Satraperne hernedenfor min Throne.
           Og Elymais's og Romas Kobbertinder
           saa skulle tækkes af, at de symmetrisk,
           Granatzirater liig paa Throne-Trappen,
          
d.II,b.6,s.254              til mit Damaskus, allerøverste
           af Prydelserne, svare. Og tilsidst
           med Selene, som af Gudinderne
           er kydskest og den rigeste, trolove
           mig Præster skulle hist i Efesus:
           thi da jeg tager jo med Brudgoms-Ret
           som Udstyr hendes Tempelkister.


Præster.

(afsides)                                   Ve dig,
           hvis du, endskjøndt du Præsterne foragter,
           tør haane dem! Du Stene faaer for Guld.Kongen.           Hvad tale I?En Præst.                             Vi sagde: Guderne
           frem ville føre dine Skridt paa Jorden,
           hvis denne Jehovah du styrter.Kongen.                                   Ja,
           jeg styrter ham som Konge ei som Gud.
           Ha, Guderne? Hvad bryder mig jer Zeus,
           jer Bel og Jovah, alle eders Drømme,
           hvis Guldet ikke lod sig skrabe af dem?
           hvis ei de vare Folkenes Skrække-Billeder?
           Hvis Zeus var Jødeguden, jeg ham knækte.
           Kort -- ligemeget hvilken Gud der seirer,
           naar Jeg kun giver Seiren. Blegne I,
           fordi jeg er en Atheist fra Rhodos?
           Dog, Præster, ere I mit Raad, thi I,
           hvad enten Zeus's eller Baals, ere
           de klogeste.En Præst.

(afsides)                       Hvo raader vel, regjerer.

d.II,b.6,s.255  

Kongen.           Se, Apollonius, se der er Zion!
                      Der funkler Morgenrøden over Templet,
           som Gjenskin af dets gyldne Skjolde. Ha!
           drag Glavind for Antiochus. !Præster.                             . . Og Zeus!Kongen.           Slaa ned i Raadet. !Præster.                             Dræb Leviterne!Kongen.           Nedhaler dem med Spyd, som flye paa Tagene!
           Den Yngel er haardnakket. Mænd og Kvinder
           og Jomfruer og Smaabørn, de maa slagtes!
           Af Resten Halvten sælge vi som Slaver.
           Og de, som boe tilbage, skulle ofre
           paa min, paa Kongens Fødselsdag.Præster.           Besmitter Templet (der er det en Dyd;
           thi Templet bliver dem da Afsky siden)
           med Mord og Hoer og Drukkenskab, og tvinger
           Rabbinerne at sudle deres Skjæg
           med Bærme, Flesk og Spyt af Skjøgekys!
           Reis Zeus Olympier hvor Arken staaer,
           og feirer Bacchi Fest med Jubelruus
           i Templets Allerhelligste, hvis Taushed
           kun eengang aarlig Præstens Fodtrin vakte.
           Hvo ei paa vore Altre ofrer, offres!
           Gjør Templets Altar til et Oplagssted
           for lovforbudne Ting! De skulle sværge,
           at de ei ere Jøder; bede om
           Forladelse, fordi de fødtes her;
          
d.II,b.6,s.256              med Trælledamp Sabbathens Himmel mørkne!
           Og Templet kaldes da ei meer Jovahs
           men Zeus Olympiers!


Kongen.                             I have Ret!
           Vi gjøre dem til Græker. Jøde skal
           en gammel Fabel være. Gaa og døb
           dem om i Blod, min Apollonius!
           Saa seirer jeg ei ene over Nutiden,
           men over For- og Fremtid: over Moses
           og David, over Folkets hele Haab.Præster.           Og vi, vi seire over Jovahs Præster
           og Levi Sønner og Profeterne,
           der aabenbarede vor fælles Viisdom,
           og skjulte kun saameget som nødvendigt,
           at Aronsstaven ikke skulde brydes.(Kongens Hær. Jøderne knælende.)Kongen.           Her træffe vi dem knælende i Ørken.
           Til Vaaben!Jødernes Høvding.                             Bort med Vaabnene! Vi maae
           idag ei kjæmpe: det idag er Sabbath.

(De kaste Vaaben)Kongens Hærold.           I kaste Vaaben? Vel, det er et Tegn,
           at I, som flyede til Ørken, nu
           ved Pønitentsen ere blevne kloge,
           og hylde Kongen og hans Præsters Guder.Jødernes Høvding.           Det være langtfra! Ha, Den er forbandet! --
          
d.II,b.6,s.257  

Kongens Hærold.           Hvad ville I da vel, I Værgeløse?Jødernes Høvding.           Vi ville døe i vor Enfoldighed.

(de Knælende nedsables)(Kongen. Præster ledende en Olding, hans Datter og hendes syv Sønner frem.)En Præst.           Her er den gamle Rabbi Eleazar,
                      "den vakkre Olding" kaldet af Oprørerne,
           Han har ei offret end paa Zeus's Altar,
           ei baaret Bacchi Krandse.Kongen.                             Ei, saa faaer
           (det er en Buk saa strid!) vi prøve om
           han ei kan æde Flesk.Oldingen.                             Jeg lyder Loven.Kongen.           Vrist Munden op, og put det ind.
                       
(De gjøre saa. Han spytter det ud)

                                   Ha, hvad?
           Til Pinebænken!Oldingen.                             Jeg er niti Aar;
           vil ei med Synd min sidste Time smitte.
           Thi, kunde jeg end undgaae Straf paa Jorden,
           jeg kan dog død ei, eller levende,
           undvige den Almægtiges.

(han pines)

                             Jeg døer --
           Et herligt Styrkens Syn for Israel!
           . . I unge Hjerter . . blegner ikke . . gaaer
           til Jovah blussende for Loven . . som
           . . som jeg. -- --

(døer)

d.II,b.6,s.258  

Kongen.
(til Kvinden med Børnene)                       Nu! lærte I af Bedstefa'r?
                      Det var en gammel trodsig Buk . Herfrem
           du Ældste da! Smag lidt paa dette Flesk!Moderen.           At æde eller ikke æde Flesk,
           er ikke vigtigt i sig selv.
           Men Den, som agter Loven i det Mindre,
           kan endnu mindre ringeagte Kjernen.
           Ak Børn, mon jeg bemærkte eller veed
           hvorledes I fremvoxte i mit Liv?
           Jeg gav jo ikke Aanden eller Livet?
           Dog kom I frem af Fryd, og gaae til Fryd.
           Men, Den som gav jer Aandens Liv, han gav det
           ei saa, at usel Træl, en lav Forbryder,
           som faaer den Lyst, kan plyndre det ifra jer.
           Men, som I vise Tillid hertil, til
           hans endeløse Magt, hans Gaves Værd,
           ved det at agte fremfor Død og Smerte,
           som I af de Henfarnes Viisdom og
           Forældres lærtes op at kalde Helligst:
           saa vil i sin Barmhjertighed han vise,
           at Hjerte-Styrke og den Frommes Tillid
           er ei, som Smerterne og Lastens Haan,
           et Blændværk. !

(brister i Graad)

                             Ak, I Børn, jeg er en Kvinde. . !Den første Søn.
(Kongen rækker ham Flesk)           Hvad vil du . ?Kongen.                 Tal ei! Gjør blot hvad jeg byder!
           Din Tunge er fordømt, som talte. Bøddel!
           Hei, slid den ud!

(det skeer)

                             Du vil ei.? Ha, du kan ei!
          
d.II,b.6,s.259              Vel, bid! blot rør; og du skal leve
          
(første Søn ryster med Hovedet)

                             . . Ha!
           flaae af ham Hud og Haar, hug Arm og Been af,
           og kast saa Kroppen endnu, mens han aander,
           i glohed Kjedel!


Moderen.

(til de øvrige Sønner)                             Gid I ei havde Øren!En Søn.           Ak, Moer, du troer, hans Syden, som vi høre,
           kan skræmme os?Kongen.                             Ah, lugte I Jer Broer?
           Mo'r, lugter du dit Kjød?Moderen.                             Snart Paradiset
           skal dufte os imøde.Kongen.                             Frem du Anden!
           Du vil ei?Anden Søn.                 Lo.Kongen.                       Hvad "Lo"? Ha, svarer du
           i dine Fædres Tungemaal, af mig
           banlyst? Hvad "Lo"? Er du vanvittig? "Lo"?Moderen.           Det i dit Tungemaal betyder: Nei!Kongen.           Han døe sin Broders Død! Først Tungen spaltes!

d.II,b.6,s.260  

Anden Søn.           Du, Bøddelkonge, lukker Porten til
                      for denne Jammerdal; men hisset skjænker
           mig Verdens Konge Livet og Opstandelsen.

(Han døer paa samme Maade)Tredie Søn.
(træder godvillig frem og rækker Hænderne til Afhugning)           Af Gud jeg disse fik; for høiere Pligter
           foragter jeg dem nu; som jeg forhaaber,
           ei derfor hisset iblandt Aanderne
           en Krøbling.

(Døer paa samme Maade)Kongen.           Nu fort! der er dog vel et Menneske
           blandt disse Klipper?Fjerde Søn.           Det er Beviis for evig Salighed,
           at allerede Haabet derom her
           ei lader nogen Smerte uden Fryd.

(Døer ligeledes)Kongen.           Ha, det er ikke Tro men Trods ! . Den Femte ! .Femte Søn.           Du vil faae længer Tid end nu du har
           til al din Høiheds Fryd, til nu at snufte
           de svedne Hjerters Steglugt i dig; ja
           en længer Tid til dine Suk at høre,
           til din Elendighed at maale. Du
           i Ækelheden længes skal mod Smerten,
           i Smerten længes imod Ækelheden.

(døer ligeledes)Sjette Søn.           Vort Blod skal lyse brændende om din Tinde,
           naar du af Graven reiser dig, hvis ei
           din Sjel af Laster er fortæret heel,
           som dine Lemmer udaf Orme. Kom!

(døer ligeledes)

d.II,b.6,s.261  

Kongen.
(til den syvende Søn, et Barn)           Ak, unge Blomst, det gjør mig ondt for dig;
                      men tak dog Zeus fordi han lod dig lære
           i dine unge Dage. Vakkre Barn,
           du voxer op og bliver Yngling; da
           vil Livet være dyrt, naar det er skjønt;
           og se, dig venter Purpur -- ja, jeg sværger!
           hør Kongen sværger! ja dig venter Purpur
           og Guld og Hæder, og, ja trods din Fødsel,
           trods al din Slægtes Haansord mod mig, skal
           du være Kongens Ven, hvis du forkaster
           dit Modersmaal og dine Fædreskikke.Syvende Søn.           O ti og dræb mig! Piin ei meer min Moder!Kongen.           Vel, stolte Knegt, du da forskyder Kongen
           som Far?Syvende Søn.                             Min Far med Matathias faldt
           mod dig, mit Folkes Morder.Kongen.

(til Moderen)           Du Kvinde, trods dit Vanvid, viser dog
           den Taare, som for hver af dine Sønner
           fremlisted sig. .Moderen.                             O det var Glædesgraad!Kongen.           Snak! Vanvid! . . disse Taarer vidne dog,
           at du, midt i dit Afsind, er bevidst dig
           at være Moder. Se nu, denne Sidste
           skal blive dig saa god som alle Syv,
          
d.II,b.6,s.262              hvis du ham overtaler. . Nu, bemøi dig!
           Du vil dog frelse vel din Eneste?


Moderen.

(bøier sig over Drengen)           O Benjamin! min Søn, min Søn! min Søn!
           Forbarm dig over mig, som bar dig i
           mit Liv med Angst i sex og tredive Uger,
           i tvende Aar dig died og dig fostred
           ved Trællekvindearbeid og med Smerte,
           og dig oplærte alt til denne Alder!
           O se til Himlens Stjerner, Jordens Blomster!
           Dem kaldte Gud som dig, mit Barn, af Intet.
           Dog have de ei Sjel, som du, og derfor
           de fik et Liv kun; du en Evighed.
           Frygt derfor ei for denne store Bøddel,
           men bliv, skjøndt ung, dog værdig dine Brødre,
           og værd din døende Mo'rs Velsignelse!
           Ved Guds Barmhjertighed jeg faaer dig da
           igjen med dine Brødre, snart, o snart!Syvende Søn.           Hvi tøve I? Ei Kongens Bud jeg lyder,
           men Moselov, den vore Fædres Odel.
           Jeg længes efter mine Brødres Smerte;
           thi efter disse korte Suk jeg gaaer
           til Livet, som min Tro tilsværger mig.
           Men Du, men Du med værre Pine skal
           bekjende denne Gud, du nu forhaaner.Kongen.           Ha, Kvinde, overtalte du? Sku nu
           din Sidstes Død, og syd saa efterpaa
           i samme Kjedel!

(Sønnen døer paa samme Maade)Moderen.           Jeg gaaer med Fryd i mine Sønners Grav.
           I Saligheden faaer jeg vel en Tunge,
           -- slid denne af -- Gud at lovsynge med.
           O Jovah, jeg har bragt dig her et Offer!

(døer som sine Sønner)

d.II,b.6,s.263  

Kongen.           Hvad anden Trøst er nu for os end den,
                      at ei hver Jøde er saa stiv som disse;
           de Store findes myge -- ja alt Græker.
           . . Luk Vindvet op, at Osen ud kan trække!(Kongehal. Kongen liggende syg. Præster)Kongen.           I Præster, seer den Drot, som mente sig
           ifra sin Vældes Top at kunne naae
           og slaae de høie Stjerner! Han, der vilde,
           som Xerxes, byde over Havets Bølger,
           og gjøre Land til Hav, og Hav til Land. . .
           seer, hvis I tør . . ak seer, her ligger Han!
           Seer Mark og Orme voxe af hans Krop,
           og Kjødet falder raadent af hans Been,
           og Kongen stinker, saa hans Træl -- den Groveste,
           der rensed Nattetider Byens Skarnkister, --
           maa holde sig for Næsen, ja besvimer.
           Nu taaler jeg ei meer min egen Stank.
           Nu vil jeg troe paa Guder . . jeg ydmyges.
           Ak frelser mig, I Præster! beder dog
           til Zeus og Bel! Jeg gjorde alt for Eder.
           Jeg slagted tusind Knælende i Ørken.
           Jeg gjorde Jovahs Tempel liig en Mand,
           der haanet sidder krummet paa sin Arne.
           Jeg spredte Rædsel over Israel;
           hver Brudgom græd, og Bruden sørgeklædt
           i Brudesengen sad. Den Helligdom,
           som Eder var en Afsky, jeg besmitted;
           jeg sønderslog mod Jovahs Altar (skjøndt
           det mig kun var en Steen) de Diende.
           Jeg eders Fiender Leviterne
           tvang til at dandse rundt om Bacchi Alter
           vedbendekrandsede, og til at brænde
           den Lov de agted helligst. Ja, jeg tvang
           hver Stad jo til at offre Eders Offer,
           og til at bede til min Genius.
          
d.II,b.6,s.264              De Kvinder, som omskare sine Drenge
           og gav dem Fædremærke, førte jeg
           til Haan omkring i Gaderne, og styrted,
           mens Barnet endnu died, dem fra Muren ned.
           Jeg tærskede en Nitiaarigs Graahaar,
           som var det Axskjæg, og hans Hjerte, til
           det livstomt blev som Avner. Og de Syv,
           de Syv, hans Børnebørn, og deres Moder . .
           . . Hu! nu jeg stinker fælere end deres
           kulstegte Lemmer . . Ve mig! ve mig, ve!
           hvis ei I frelse mig ved Eders Guder!
           Jeg brænde vil Sophisterne. O red mig!
           Se mine Orme svømme nu i Sved!


Præster.           Der ingen Redning er.Kongen.                             O, bedre at
           I vare Farmaceuter! Kom en Magus,
           en Troldmand! red mig! og jeg dyrker Ahriman.Præster.           Dig redder Ingen.Kongen.                             O! mon Jehovah?
           Vel, send til Jøderne, dem før jeg agted,
           for Eders Skyld, I falske Præster,
           ei andet Gravsted værd end Ravnemave!
           Siig dem, med venligst Hilsen fra Antiochus,
           (der takker for den Kjærlighed, de viste)
           at jeg hjemvendte syg fra Elymais
           hvis gyldne Tempelskin min Lyst opflammed,
           (Dog nævn ei, at jeg kom med brustent Glavind)
           men haaber dog til Jovah vist og fast,
           at jeg mig reiser snarlig karsk igjen,
           især, hvis de mig godt nedbede ville
           i Jovahs Tempel. Det jeg da vil smykke
          
d.II,b.6,s.265              med Kobberspiir og gyldent Tag: saa, liig
           en luepantsret Cherub i sit Eden,
           det snart skal kneise i den hellige Stad,
           der meer ei vorde et Begravningssted!
           Siig, at Antiochus, hvis Jovah frelser,
           vil vorde Jøde, ja omskaaren Jøde,
           ei tale andet Tungemaal end Mosis,
           Sabbathen holde, æde Paaskelam,
           som om min Æt var dreven fra Ægypten.
           Ønsk saa til Slutning Godt og megen Sundhed
           for mine kjære jødiske Medborgere,
           og siig, at hvis nu de og deres Børn
           (saasandt jeg frelses af min Pine) fare
           og lide vel, da takker inderligst
           Antiochus sin Gud, sin Jovah derfor.

(Budet gaar)

           Ak . . Jovah frelser heller ikke . . Ve,
           jeg føler, Ormene naaede nu mit Hjerte.
           . . Der kjæmpes; thi . . o der er værre Orme -- --
(døer)

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE