HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845d.I,b.3,s.158  
EFTERSPIL TIL FJELDEVENTYRET
OPFØRT OM VAAREN 1844 PAA DET DRAM. THEATER I CHRISTIANIA

Personerne:
ØSTMOE senior.

ØSTMOE junior.

FlNBERG

HANSEN
Studenter.

SORENSKRIVEREN

FLERE STUDENTER

(Paa Scenen tilvenstre sees Indgangsporten til Hotel de Scandinavie i Christiania med Indskrivt
over. Scenen belyses kummerligt af en Gadelygte. Porten er lukket men forsynet med Klokkestreng.
Baggrunden dunkel Gade, hvorfra kommer Arm i Arm behørigen vinterreiseklædte forhenværende
Lensmand Østmoe og Mons, paa hvis Hat en Guldtresse antyder, at han nu har Ombudet.) --Mons

          -- -- Fanden reise til Byen til Marken for at more sig paa
Komedi, naar man skal se sig sjøl, Farbror!


Gamle Østmoe

         Uf, Mons! det er vel det Styggeste En kan see. Men . . . . .
                                          
(hyter)Mons

         Og slig, som dem grein og gloede paa os!


Gamle Østmoe

         Ti stille Mons. Jeg er i sligt Homør, at jeg kunde æde mig
selv med Finmut og Alt fra Top til Taa.

(hytende).
Men den Bjerre-
gaard og den Thrane! dem har været ihop om Spillet . . . .Mons

         Jagu har dem været ihop om det; jeg saa dem paa Komedien.
Og saa hviskede og tiskede dem: "se! se! der er bestemt gamle
Lensmand Østmoe."Gml. Østmoe

         Hørte jeg det ikke nok? Og da jeg saa snuede mig om,
nikkede dem til mig og sagde: "velkommen til Byen Hr. Lens-
mand." Men jeg skulde velkomme dem, havde jeg dem paa
Østmoe Mons.

d.I,b.3,s.159  

Mons

         Det fik da bli mig, som pro tempora er Lensmand. Og det
vidste dem nu, for dem pegte paa min nye Uniform og sagde:
"gratulerer med ombudet, Hr. Lensmand."Gml. Østmoe

         Lad os bare komme i Qvarteret Mons, og faae os en doktor,
saa kjøbe vi imorgen tidlig ind Stadsen til dit og Ragnhilds
Bryllup, og fare saa af denne fordømte By. Den er ikke som
i gamle Dage. Da var en Lensmand anderledes extimeret. Men
hvor Fanden bliver Jenta af?

(Kimer paa Klokken).Mons

         Hun har vel nok med at varte disse Studenterne op, som
satte sig til at holde Kommers paa N. 12, da vi gik paa
Komedien. --Gml. Østmoe

         Nævn ikke dem mere Mons. Det suser i Hovedet mit bare
jeg tænker derpaa.

(Kimer paa Klokken. Finberg og Hansen aabner et Vindu ved Porten).Finberg

         Hei da! hvem holder sligt Spektakel paa Porten.


Gml. Østmoe

         Lensmand Østmoe senior og junior fra Landet. Boe paa N. 11.


Finberg og Hansen

            
(Paa eengang med munter Forundring)

   Ei vore gode Venner fra Landet! Strax, Strax skal de komme
ind

(forlade Vinduet).
--Mons

         Jagu! holder dem paa endnu. Men gid Fanden tog dem. Jeg
kjender nok Fuglene Farbror, og hugser dem siden sidst.

                  
(Finberg og Hansen kommer ud. Et stærkt Lys strømmer ud af Porten.)

d.I,b.3,s.160  

Finberg og Hansen

            
(tagende dem i Haanden)

   Velkommen til Byen Hr. Lensmand! Velkommen Hr. Mons.


Hansen

         Ei ei! gratulere med Ombudet Hr. Mons. Det gik jo som
Fod i Hose som Sorenskriveren har fortalt os.
                              
(Mons gjør bittersøde Miner.)Finberg

         Tak for sidst Hr. Lensmand; det var et Forlovelsesgilde, som
sagde sex. Og fra Albek kan jeg hilse. Han og Marie leve
i bedste Velgaaende. Vi besøgte dem i Julen, og fulgtes nu ind
med Sorenskriveren, som ogsaa bor her paa No. 10 og i Aften
er vor Gjæst.Hansen

         Som jeg tænker vore Venner her ogsaa ville blive.


Finberg

         Naturligviis Hr. Lensmand. Baade de og Hr. Mons. Der
kommer Sorenskriveren selv for at hente os.

            
(Sorenskriveren og de Studenter, som er Finbergs og Hansens
                  Gjæster komme ud.)Sorenskriveren

         Hvad seer jeg? Tak for sidst, Svoger! Nu hvorledes fornøie
de dem i Byen? Markensgang kan jeg troe.Gml. Østmoe

         Daarligt Hr. Sorenskriver, daarligt. Jeg har aldrig gjort slig
Markenstour. De skulde bare vide, hvad der er hendet os i
Aften. Men, men, men saasandt jeg er Lensmand Østmoe.Sorenskriveren

         Nu da?
d.I,b.3,s.161  

Gml. Østmoe

         Det er saa skammeligt Hr. Sorenskriver, at jeg ikke kan faae
Mæle for mig, saa flau er jeg.Mons

         End jeg da.


Gml. Østmoe

   Fortæl du da Mons.


Mons

         Ja jeg skal sige Hr. Sorenskriveren -- vi have seet os sjøl
paa Komedien iaften. Lyslevende, saa det gjerne kunde betyde
noget Stygt. --Finberg

         Aha i Fjeldeventyret? --


Gml. Østmoe

         Just netop skulde jeg tro. Er det ikke til at blive gal over.
Og jeg kan godt mindes at baade han Bjerregaard og Thrane,
som har været ihop om det, har været paa Østmoe.Finberg og Hansen

         Berolige dem Lensmand. I Fjeldeventyret ere jo vi med for
en Dag.Mons

         Aa jo vi saae det nok. Akkurat som det gik til paa Knetteberg-
sæteren.Finberg

         Og paa Østmoe Hr. Mons.


Gml. Østmoe

         Jeg holdt ikke længer ud end til tredie Akt var forbi.
Saa tænkte jeg, det kunde være nok Harcellas for een Aften,
og saa gik vi. Men saasandt . . . .!

d.I,b.3,s.162  

Sorenskriveren

         Ei Lensmand! Var de bleven længere vilde de have seet
mig med -- --Gml. Østmoe

(forbauset).

         Hr. Sorenskriveren! Naa det maa jeg sige!


Sorenskriveren

         Ja alle vi som havde Del i den Historie oppe i Bygden hos
Jer ifjor Sommer, have maattet frem paa Scenen.Gml. Østmoe

         Naa! den Bjerregaard, det maa da være en topmaalt En.
Hr. Sorenskriveren selv.Sorenskriveren

         Ja, hvad har I saa at klage Hr. Lensmand?


Gml. Østmoe

         Nei da. Gu'bevars!


Mons

         Saa kan nok vi med taale at blive harcellerte.


Finberg

         Og saa tænker jeg vi gaae ind og heller drikke Digterens og
Komponistens Skaal der have vidst at faae noget saa smukt ud
af vort lille Fjeldeventyr.Studenterne

(omringende Lensmændene):

         Ja kom! kom!
d.I,b.3,s.163  


SANG
(Mel. af Fjeldeventyret.)Finberg           Ja kom og klink og drik Bjerregaards Skaal!
                            Og tøm saa en for Waldemar Thrane!
                 Isammen nu ad Stjernernes Bane
           de ile imod Aandernes Maal.
                 Dog glemme de ei Pletten, hvor
                 de Geister ifra Støvet sprunge,
                 lyttende i Serafimers Chor
                 til Modersmaalets søde Tunge.

(Chor de 4 sidste Linier).Hansen           O hvis min Ahnelse feil ei slaaer,
                 iaften er de Tvende tilstede.
                 Jeg skimter Bjerregaard histnede,
           og paa sin Skammel Waldemar staaer.
                 I deres Aasyn straaler Fryd:
                 de see at Folket ei kan glemme
                 Modersmaalets den søde Lyd
                 men tryllebindes af dets Stemme.

(Chor de 4 sidste Linier).Finberg           Og begge Aander har digtet deri;
                 ja Bjerregaard og Waldemar Thrane
                 har mægtet Folkets Geist at mane
           i Toneklang og i Poesi.
                 O søde Modersmaals Musik,
                 som vi i deres Digtning høre!
                 Som for den Tørstige liflig Drik,
                 du var jo for vort norske Øre.

(Chor de 4 sidste Linier).

d.I,b.3,s.164  

Hansen           Thi byde vi Digternes Aander et Ly
                            i Folkets Hjerte, om de nedstige
                 engang iblandt fra Himmerige,
           at høre deres Digtning paany.
                 I Folkets Bryst der boer den Klang,
                 som gjennem Eventyret strømmer.
                 Folket ved Fjeldpigens søde Sang
                 i sine Dales Skjød sig drømmer.

(Chor de 4 sidste Linier).Tutti           Ja kom og klink og drik Bjerregaards Skaal!
                 Og tøm saa en for Waldemar Thrane!
                 Isammen nu ad Stjernernes Bane
           de ile imod Aandernes Maal.
                 Dog glemme de ei Pletten, hvor
                 de Geister først fra Støvet sprunge,
                 lyttende i Serafimers Chor
                 til Modersmaalets søde Tunge.

(Alle gaae ind i Hotellet. Lensmændene føres først).


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE