Tilbake til første side

  Arbeidsmarknadstiltak
en mest arbeidskrevjande delen av prosjektet er å overføre det skriftlege, papirbaserte materialet til dataleseleg form. Prosjektet samarbeider med arbeidsmarknadsetaten om dette arbeidet. Ved hjelp av ulike sysselsetjingstiltak er det sett i gang små registreringsgrupper i Buskerud og Vestfold ved sidan av større registreringssentralar i Nordland og Finnmark. Gruppene på Austlandet er små einingar, der 5-10 personar får opplæring og praksis i edb og registreringsarbeid. Arbeidserfaringa skal gi deltakarane auka kompetanse og betre sjansar på den ordinære arbeidsmarknaden. Til no har meir enn 50 % gått ut i ordinært arbeid etter at dei har vore sysselsette i registreringsgruppene til Dokumentasjonsprosjektet. . egistreringssentralane i Nord-Noreg er store einingar med mellom 30 og 80 tilsette. Dei er resultatet av eit samarbeid mellom lokale myndigheiter og næringsliv i Indre Salten, Mo i Rana, Narvik og Sør-Varanger og mellom Arbeidsdirektoratet, Kommunaldepartementet, Næringsdepartementet og universiteta (Dokumentasjonsprosjektet). Medarbeidarane ved sentralane får tilbod om høgare utdanning mot at dei registrerer for universiteta halve tida. Kurstilbodet er lagt opp etter behova lokalt, og ein tek sikte på å få medarbeidarane ut i ordinært arbeid att. Kurstilboda er lagt til rette slik at det lokale næringslivet og offentlege etatar kan kjøpe seg plassar på desse kursa.Ein introduksjon til Dokumentasjonsprosjektet               Arkeologi             Leksikografi