HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BINDS. T. HR. KAMMERHERRE CHR. HOLST
KRISTIANIA
RA.; kammerherre Holsts papirer;
2. april 1840.

   En Mossetour gjør, at jeg beder Dem om Forskud efter Ind-
lagte
forbindtligst
Henr. Wergeland.

   Af Herr Kammerherre Holst har Undertegnede modtaget Hs.
Mt. Kongens naadigste Gratiale for April d. A. med 16. Spdlr.
80 Sk.

2den April 1840.
Henr. Wergeland.


d.VI,b.2,s.52  
HERR KAMMERHERRE HOLST.
RA.; kammerherre Holsts papirer;
8. april 1840.

   Maa jeg bede Dem være uleiliget med at forhøre Dem hos
Hs. Excellence, om det maatte være mig tilladt at indfinde mig
imorgen Aften? En saa bestemt Tid angives, fordi en Reisende
afgaaer næste Dags Morgen, med hvem det Manuscript skulde
sendes, som for en Deel vedrører Oplysninger, Hs. Excell. har
havt den Godhed at meddele mig. Jeg skal da forhøre mig hos
Dem.
Forbindtligst
Henr. Wergeland.

Bibl. 8 April 40
Herr Kammerherre Holst.


BLADET "FOR ARBEIDSKLASSEN"
Morgenbladet 9. april 1840.

   Af Extrablad A. ere 2000 Explr. af Oplaget bestemt til Ud-
deling her og i Omegnen, og Resten, 500 Explr., til Salg hos For-
læggeren Bogbinder Barlin i Storgaden. For dem, der, i For-
ventning om Portofrihed, maatte ville subskribere, tjener til Un-
derretning, at man, i Tilfælde af tilstrækkelig Subskription, har
til Hensigt at udvide Oplaget og at optrykke de indtil da ud-
komne No. i Form af en Bog, der vil kunne faaes til samme Priis.
Udgiveren.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE