HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND[TIL PRÆSES I SELSKABET FOR NORGES VEL,
STATSRÅD VOGT].
Efter ms. Oslo UB Dep. 209; 12.
mars 1845.

Høivelbaarne Herr Statsraad Vogt.
   Maa jeg herved sende Dem, som Selskabet for Norges Vels
Præses, 50 Explr. af "Indlæg i Jødesagen", med Ønske om at
de ved Selskabet maae blive fordelte til ligesaamange Sogne-
selskaber i Riget.

   Dersom der ikke af stærkere Kræfter gjøres noget til hiin
gamle ypperlige Folkebogs Gjenopstandelse, vil jeg, om Gud
lader mig leve, til næste Aar selv søge at faae den udgivet.

   Et Forslag fra mig til Agershuus Amts Landhuusholdnings-
selskab om at besørge fordelt de simplere Haugefrøsorter mel-
lem Huusmændene og de ringere Bønder, samt dertil en kort
trykt Anviisning -- hører jeg er faldet. Det er ubehageligt, da
Nytten og Trangen er indlysende.

   [Brevet fortsetter så som i V:2:424 -- 425.]
Grotten 12 Marts 1845.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.[MED "MENNESKET"]
25. mars 1845.
Til
Christiania Kathedralskoles

Bibliotek,    til Erindring om dens fordums Discipel
Grotten 25 Marts 1845. --
Henr. Wergeland.[MED "NORMANDENS KATECHISME", ANNEN UTGAVE]
Efter ekspl. UB Oslo; 8. april 1845.
   Til min kjære Fader
Grotten 8/4 45
Henr. W.


d.VI,b.1,s.353  
[TEGNING OG BESKRIVELSE AV "HJERTERUM"]
11. april 1845; sendt med brev til
faren; UB Oslo Ms. 584 fol. B 16.

  

d.VI,b.1,s.354  

d.VI,b.1,s.355  


d.VI,b.1,s.356  
[MED "NORMANDENS KATECHISME",
ANNEN UTGAVE]
Efter fotostatkopi UB Oslo 584 fol.
F 81; 19. april 1845.

   Til en sand Normand, min Ven Isak Muus!
19 April /45. --
Henr. W. --Efter et ekspl. UB Oslo; april 1845.
   Amicissimo Steinheim,
                  Dri
Deres
Henr. Wergeland.[MED "MENNESKET"]
3. mai 1845.
Til
en Lysets Christridder
Hrr. Søren Anton Wilhelm Sørenssen

   med venligst Hilsen
3 Mai /45
fra
Forfatteren.[PÅSKRIFT PÅ KONTRAKT]
Efter ms. i Riksarkivet Oslo, Bernt
Moes samling "Norske autografer",
sml. s. 325; 19. mai 1845.

   Da Hrr Amanuensis B. Moe har lovet mig at paatage sig
Forfattelsen af 4de Hefte, hvorved "Rigsforsamlingens Historie"
afsluttes, transporteres denne Kontrakt til ham som Ejendom og
til Afbenyttelse for 4de Heftes Vedkommende.
19 Mai 1845
Henr. Wergeland.[MED "DEN ENGELSKE LODS", ANNEN UTGAVE]
[Kristiania] 8. juli 1845.
   Til min kjære Søster Camilla -- en Erindring
fra
Henrik.
d.VI,b.1,s.357  
KVITTERINGSBOG
Februar -- juli 1845. UB Oslo Ms.
584 fol. F 45.


d.VI,b.1,s.358  

d.VI,b.1,s.359  


[FRAGMENT AV OVERSIKT OVER ARBEIDETS GANG]

   [Fe]br.      Udbetalt            Arbeidets Fremgang
[1]2te      200 Spd.            Kjøbt derfor Tomt 1/2
[1]3de      "                  Maal af Oberst Vosgraf. Afsluttet Kontrakt
                        med Nahsen (in duplo)
[1]7de      "                  2 Arbeidere begyndt at skuffe Sne af Tom-
                        ten. Arbeidet et Par Timer
-- d      Modtaget af Hs.            Opmaalingsforretning alholdt den 24de,
      Mts Gratiale 150            hvorved faaet til det 1/2 Maal 100 &bmkv; Alen.
      Spd. (Se Regnska-      Arbeidet fortsat med Gravning. Steen- Tøm-
      bet for 22de Febr.      merkjøring samt Hugning.
      til 28de.
8de      Modtaget af Hs.            Arbeidet fortsat
      Mts. Gratiale 75
      Spd. (Se Regnska-
      bet)
Marts      Modtaget do. den      Arbeidet med Grundmur fortsat.
1      9de 75 Spd.
      (Se Regnskabet)
1.       -- -- -- --             Grundmuren færdig
2       -- -- -- --             Oplaftingen paabegyndt med at nedsage det
                        Tørrede.
[Ap]ril      Laant af Dybwad
3      50 Spd.
5te      Af Autenrieth 15
      Spd                  ved at sælge en Obligation paa Feilberg &
                        Landmark.
                        Do. d. 13de af Sorenskriver Sørenssen ved at
                        sælge do paa 50 Spd.
                        Do Af min Far faaet laant 100 Spd.
d.VI,b.1,s.360     
Debet.
                                                
Spd. Sk.
1)      Til Smed Biering for 2 Kakkelovne . . . . . . . . . . . . . . .      8 -- 60
2)      " Schreiner for en Laas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      " -- 80
3)      
[Overstrøket helt]

4)      Til Kjøbmand Brede for Muursteen . . . . . . . . . . . . . .      13 -- "
5)      For Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      6 -- 18
6)      Til Brandt for Muursteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      17 " 39
7)      Bord fra Vækkerø 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      16 --
8)      Tømmer, 44 Stk. a 3 Spd pr. Tylt endvidere 2 Stk.
      20 1/2 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      13 --
9)      Laase
10)      Smedarbeide
11)      Malerarbeide
12)      Opsættelse af Svenskeovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4 -- " --
13)      Tagsteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      33 --
14)      Glasmester Johansen for 4 Ruder samt Kvist-
      vinduet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15)      Gulbrand Henrichsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      35 -- 1
16)      Lægter 16 Tylter à 2 Mk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      6 -- 48 --


  
Angaaende Bygningen.
1845
Febr.      12. Kjøbt Tomt af Oberst Vosgraff, 1/2 Maal og betalt
      samme med 200 Spdlr., der af Tønsberg vare udbetalte
      paa Grotten.
"      13. Afsluttet Kontrakt med Nahsen, Tømmermester, om
      at opføre samtlige Bygningsarbeider med Stakit for
      450 Spd.
"      17de Arbeidet paabegyndt med Sneafskufning.
"      24de Opmaalingsforretning, hvorved faaet 100 &bmkv; Alen
      til det halve Maal.


  
De anvendte Penge skrive sig fra:
1)      H. Mt. Kong Carl Johans Gratiale for Aaret 1845            300 Spd.
2)      Ved at sælge 2 Honorar-Obligationer paa Feilberg
      & Landmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      65 "
d.VI,b.1,s.361   3)      En Deel af Honoraret for "Livsskizzer" hos Tøns-
      berg (hvormed et Laan hos Jac. Dybwad betales)            50 "
4)      Min Fader sendt mig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      100 "
5)      Do Do. (hvorpaa erholdt Anviisning paa Tønsberg
      for 130 Spd.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      200
6)      Af Tønsberg paa Grotten . . . . . . . . . . . . . . . . . .      100
                                          Lateris 815 Spd.
7)      Af Tønsberg paa Grotten. Resten med . . . . . . . . . . .      100 "


QVITTANCER BETRÆFFENDE BYGNINGEN

                                             Spd.      Sk.
Lørd.      Udbetalt til Tømmerhuggerne . . . . . . . . . . .      3      "
22de      "      "      Grundgraverne . . . . . . . . . . .      2      "
Februar      "      "      Sneskufferne . . . . . . . . . . . .      1      24
      "      "      Snedkerne . . . . . . . . . . . . . .      1      60
      "      "      Mand til at udtage Tømmeret      "      72
      "      "      Nahsens eget Brug . . . . . . . . .      2      "
      "      Tømmerkjøreren . . . . . . . . . . . . . . . . .      6      "
                                          16      36
23"      Udbetalt Steenbryderne for 3 Favne . . . . . . . .      15      "
24de      Udbetalt Guldbrand Henriksen for 150
            Bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            13      60
25de      Udbetalt Tømmerkjøreren (der havde faaet
            5 Spd d. 22de, men skulde have 12) Re-
            sten med 7 Spd. . . . . . . . . . . . . . . .      7      "
      Udbetalt Flaadetømmerbonden 2 Spd. . . . . . . . .      2      "
      Udbetalt til Bygmesteren . . . . . . . . . . . . . . .       2      "
25de      Udbetalt til Fru Wolff for 10 Tylter Tøm-
            mer otti Spd. . . . . . . . . . . . . . . .      80      "
      Udbetalt til Flaadetømmerbonden . . . . . . . . . . .      2
      Udbetalt til Graastensmurerne . . . . . . . . . . .      "      60
                  Lateris indbetalt til Nahsen      136 Spd.
d.VI,b.1,s.362                                             Spd.      Sk.
Marts      Til Tømmerkjøreren til Flaaden . . . . . . . . . . . .      2      "
1 "      Til Steenkjøreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      40
"      Til Sundkaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3      "
"      Laftehuggerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4      "
"      Grundgraveren (Har ialt til den 3die faaet
            7 Spd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5      "
"      Murerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5      "
"      Til Sparrehuggerne . . . . . . . . . . . . . . . .
"      Til Bygmesteren selv . . . . . . . . . . . . . . .      2      "
3 "      Til Steen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5      "
5 "      Til Muursteen (Kvittering fra Brandt) . . . .      16      60
6 "      Til Mureren (Redskaber) . . . . . . . . . . . . . . .      1      "
" "      Til Kalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4      93
" "      " Grundprøverne . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3      25
8 "      Til Graasteen 1 1/2 Favn . . . . . . . . . . . . . . .      6
"      Til Tømmermanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      6      60
"      " Muurarbeideren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      12
"      " Snedkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2      "
"      " Nahsen selv . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2      "
10de      Til Smed Biering for en Kakkelovn . . . . . .      6      "
"      " Bordkjører fra Vækkerø for 3 Hun-
            drede . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2      84
"      " Nahsen selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            1
                                    Lateris 93 Spd. 4 Skilling.
Marts      Til 3 Hundrede Bord Vækkerø (Kvittering
12            fra Forvalteren . . . . . . . . . . . . . . . )      9      "
"      Rest paa Graasteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      90
"      Til Kjøbmand Smith for Kakkelovn . . . . . . . . . .      5      "
15.      Til Snedkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . .            1
"      Laftehuggerne . . . . . . . . . . . . . . . . . .             4
"      Kjørt Bord fra Gaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . .            60
"      Trende andre Tømmermænd med Bin-
            dingsværket . . . . . . . . . . . . . . .      3
"      Nahsen selv . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2
d.VI,b.1,s.363                                             Spd.      Sk.
19 "      Til Sparrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2      80
22      Til Spirer hos Henriksen (ifølge Kvittering)      7      30
"      Til Murerne . . . . . . . . . . . . . . . . . .            5      "
"      Laftehuggerne . . . . . . . . . . . . . . . . . .            3      "
"      To andre Tømmermænd . . . . . . . . . . . . . . .      2      60
"      Snedkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            "      60
"      Til Jørgensen for en Stok . . . . . . . . . . . .            112
"      Til eget Brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2      8
24 "      Til Spigerkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . .            6      60
                                    Lateris 58 Spd. 20 Sk.
                              Hidtil udbetalt 287 Spd. 24 Sk.
Marts
28      Til Kbmd Gjørstad for Tilfarer (4 Tylter)            12      "
29 "      Snedkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1      "
      5 Tømmermænd 5 Dage à 1 D 6 Sk . . . . .      6      30
      4 do i 3 Dage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            3      "
      Murerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3      "
      Nahsen selv . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2      "
                                          15      30
April
2      Til en Kakkelovn hos Nielsen . . . . . . . . . . .      10      "
"      Snedker for Vinduer og Døre . . . . . . . . . . .      10      "
"      Bordkjører fra Henriksens Tomt 150 Bord            60
3dje      3 Laase à 2 . . . . . . . . . . . . . . .
      1 Port 3 . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1      108
      Til Svarveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2      108
5 April      Til Snedkeren for Vægpaneling . . . . . . . . . . .      6
      Do Snedker for Gulv og Tagene . . . . . . . . .      3
      4 Tømmermænd . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5      48
      3 Mand med Gravning . . . . . . . . . . . . . . .      4      96
      Muurarbeiderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8
      Snedkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            5      "
      Nahsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2
                                    Lateris 87 Spd.
d.VI,b.1,s.364   [På siden:]                                    
Spd.      Sk.
                  NB Mureren faaet 37 Spd.
                  Hidtil udbetalt 374 Spd.
9de      Til en Jernstør hos Bachler . . . . . . . . . . . . . . .      "      96
      Til Nøtehaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            1
      Til Muursteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      72
10de      Til Smed Clausen . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2      "
      " Glasmesteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1      "
12te      Til Muurmesteren . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4      "
      " Peer Tømmermand . . . . . . . . . . . . . . .      1      "
      " Arbeiderne i Afdrag . . . . . . . . . . . . . . .      9      60
            Deri Nahsen: 1 Spd.
      " Dytteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      60
      " Snedker Kløvstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1      "
15      " Snedker Kløvstad Rest . . . . . . . . . . . . . . .      2      80
      " Muureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2      "
      Til Arbeiderne for forrige Uge . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            10      "
      Fredrik Halvorsen Snedker(?) . . . . . . . . . . .      3      62
      Til Arbeiderne i Smaapenge . . . . . . . . . . . . . . .      2      45
            Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      63
      Til Halvor Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      60
      Til Vaskeskjellinger. Paa Nahsens Reg-
            ning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            84
      Gunder Isaksen for Flytning. Paa
                  Nahsens Regning 10 Sk.            2      12
      " Anders Erlandsen for 2 Dage . . . . . . . . . . . . .      2      12
16de      Til Smed Clausen . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4      8
      Til Glasmesteren . . . . . . . . . . . . . . . . . .      7      13
                                    Lateris      55      83
                              Hidtil udbetalt 429 Spd. 83 Sk.
17      Kjøreren Ole Olsen fra Vækkerø . . . . . . . . . . . .      4      "
19      Til Gulbrand Henriksen for 100 Vragbord
            og 50 Vrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      9      "
d.VI,b.1,s.365                                             Spd.      Sk.
19      Til en Kjører fra Grønland . . . . . . . . . . . . . . .      "      48
"      Til Snedker Saabye . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      11      24
"      Til Arbeiderne og Nahsen . . . . . . . . . . . . . . .      17      "
21      Til en Kjøkkenbænk . . . . . . . . . . . . . . .      2      60
"      Brede for Bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      13      11
23      Smed Biering . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            5      "
"      Thron Christensen for Sand . . . . . . . . . . . . . . .      5      90
"      Til Graveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            "      96
"      " Tagrender . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2      12
"      " Stige og Hagestang . . . . . . . . . . . . . . .      1      64
26      Til en Arbeider for Spiger . . . . . . . . . . . . . . .      "      16
"      Til Tagtækkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      48
"      Til Arbeideren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      21      71
"      Til Mose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            "      24
                                    Lateris 94 Spd. 62 Sk.
                              Hidtil udbetalt 524 Spd. 25 Sk.
30te      Til en Graver . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            "      6
Mai
2den      Til Pottemager Høiby for Svingkranerne(?)      5      60
"      Til Fru Wolff for Tømmer . . . . . . . . . . . . . . .      8      "
"      Til en Lægtekjører . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      18
3die      Til Smed Clausen for en Laas . . . . . . . . . . .      2      12
"      Til en Graver . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            "      108
"      Til Arbeiderne, Forskud . . . . . . . . . . . . . . .      3      60
4de      Til Arbeiderne. Resten paa Ugen . . . . . . . . .      5      20
      Til en Arbeider . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      24
7de      Assuransdagen er udbetalt
                                    549 Spd. 3 Mk. 21 Sk.
      Assurancens Kostende . . . . . . . . . . . . . . .      6      24
      NB. Huset med Tilhørende assurert for
            900 Spd. . .
7de      Til en Dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2      "
d.VI,b.1,s.366                                             Spd.      Sk.
8de      Til Kjører Ole Olsen . . . . . . . . . . . . . . .      5      "
9de      " Arbeider Syvert Olsen . . . . . . . . . . . . . . .      1      96
11te      " Arbeider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            "      24
"      " Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            "      30
"      Til Arbeiderne for Ugen . . . . . . . . . . . . . . .      19      58
                                    Lateris 60 Spd. 60 Sk.
                        Udbetalt i Alt -- 584 Spd. 3 Mk. 13 Sk.
11 Mai      Vognmand Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1      "
" "      Til en Mand for Mose . . . . . . . . . . . . . . .      "      60
13 "      Til Vognmand S. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . .      12      36
16 "      Til Kjøbmd Gulbr. Henriksen . . . . . . . . . . .      15      "
      " Ringnæs for Tømmer . . . . . . . . . . . . . . .      15      "
      " Smed Clausens Enke -- . . . . . . . . . . . . . . .      2      60
17      Halvorsen i Vækkerø . . . . . . . . . . . . . . .      10      "
      Til en Laas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            "      20
22      Fru Wolff. Rest paa Tømmer . . . . . . . . . . .      5      20
"      Halvorsen i Vækkerø . . . . . . . . . . . . . . .      30      "
"      Smed Biering . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            15      90
"      Kjøbmd Nisson . . . . . . . . . . . . . . . . . .      23      "
"      Vognmand Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8      19
"      Gulbrand Henriksen . . . . . . . . . . . . . . .      54      22
27.      Brandt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            17      39
"      Gartneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10      "
"      Snedker Saabye . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2      12
"      Smed Clausens Enke . . . . . . . . . . . . . . .      1      77
"      Til 3 Tylter Bord . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1      60
"      Til en Arbeider . . . . . . . . . . . . . . . . . .            "      20
"            Do Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      100
"      Til Spiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            "      18
                              Lateris -- 226 Spd -- 4 Mk. 7 Sk.
      [I margen er skrevet:]
      NB Mesteren echaperet.
                              Hidtil udbetalt 811 Spd. 68 Sk.
d.VI,b.1,s.367   Mai                                          
Spd.      Sk.
29      Til en Lægtekjører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      36-
30      Til Kjøbmand Breder . . . . . . . . . . . . . . .      50      118
Juni
7de      Tømmerhandler Ringnæs . . . . . . . . . . . . . . .      17      "
Juni
11te      Maler Wunderlich . . . . . . . . . . . . . . . . . .      34      "


   Differentssummen mellem Husenes Kostende og den akkor-
drede 450 Spd. nemlig -- -- Spdl. --

   Transporteres herved til Hr. Christiani.
Christiania 9 Juli 1845
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE