HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


TIL PUBLIKUM!
Morgenbladet 2. mars 1845.

   Da min ærbødigste Erklæring til Storthinget, foranlediget ved
Debatterne om Afgjørelsesmaaden af mit Andragende, ikke vil
komme til Publikums Kundskab, endskjønt Hensigten ogsaa var,
hos dette at tilintetgjøre den mulige Indflydelse af visse ube-
føiede og saaledes som de i Morgenbladet, men ikke i den Con-
stitutionelle, findes refererede, for mig krænkende Udladelser:
saa meddeles her kortelig, at dens Indhold var følgende: 1) Pro-
test imod Hr. Bonnevies Tro, at jeg nu holder ham for en Avinds-
mand samt at han skal vige sit Sæde. Tvertom! En Stemme, jeg
saalidet har beilet til, vil jeg ikke miste. 2) De Dokumenter,
jeg var i Besiddelse af, oversendtes ifølge Hr. Ryes Motion.
3) Hr. Sørenssen opfordredes til at paapege, hvor jeg noget-
steds i mit Andragende er saa ubeskeden at æske Thingets Aner-
kjendelse af nogen Fortjeneste. Jeg androg desaarsag ogsaa
om dets Trykning. 4) Jeg ytrer mig utilfreds med de ellers af
det varmeste Venskab udrundne Udladelser om en særlig Gunst
jeg skulde nyde, samt 5) at jeg overseer Præsten Berghs Hjerte-
d.VI,b.1,s.352   og Nyregranskninger. Min Helbredstilstand byder mig at af-
færdige alt Skriveri med muligst Hurtighed, uden Koncept eller
Kopi; imidlertid var dog nok Indholdet saa.
Grotten, den 1ste Marts 1845.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE