HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.332  
[SUBSKRIPSJONSINNBYDELSE PÅ "NORSK
LÆSEBOG"]
Morgenbladet 7. sept. 1843.

   Herved bekjendtgjøres foreløbigen, at en NORSK LÆSEBOG
vil snarest mulig blive udgiven af Undertegnede. Værket, hvori
et mere passende Forhold vil blive iagttaget imellem den norske
og danske Green af Literaturen, end Tilfældet sees at være i
de hidtil udkomne Læsebøger, vil komme til at bestaae af to
Dele, hvoraf den første, paa omtrent 15 Ark, vil blive afpasset
efter de øverste Klasser i Borger- og Middelskolerne samt de
nederste i Latinskolerne, og den anden, paa omtrent 25 Ark,
vil sørge for de høiere Klassers Behov. Omrids af Forfatternes
Levnet og en Charakteristik vil ledsage de Arbeider, som op-
tages efter et Valg, hvortil vi have Literaturkjenderes Bistand,
og i et saadant Omfang, at Værket, ved at meddele den Kjend-
skab til den fædrelandske Litteratur, som kan fordres af den
dannede Yngling, vil kunne fyldestgjørende svare til sin Titel.
Henr. Wergeland
N. I. Wessel Berg,
Kand. theol.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE