HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


CHRISTIANIA, 31TE JULI 1843.
Lillehammer Tilskuer 8. aug. 1843.

   Paa Fredag vil Artilleriet vende tilbage fra Fredrikstad,
hvor baade Feldt- og Beleiringsskydset har været i Øvelse under
Brigadechefen Generaladjutant Meidells eget Opsyn, Skandser
i større Stiil have været opkastede o. s. v. Det tager Tilbage-
veien over den nye Bro ved Onstadsund, igjennem Krogstad og
ad Enebaksveien, hvorpaa dets Øvelse paa Etterstad ville tage
sin Begyndelse.
   -- Den utrættelige General Wedel, hvem Lægerne spaaede
ilde, om han med sin Podagra vilde begive sig til Stockholm,
befinder sig allerede i Bøhmen, i Tøplitz, hvor han vil bruge
Badene.

   -- Igaar indviedes den katholske Menighed og Capel under
høitidelig Gudstjeneste til Sanct Olaf, Norges Skytshelgen. --
I sine "Ställningar och Förhållande" fører den berygtede Cru-
senstolpe, der forstaaer at suge Ondt af Alt, Anke over, at
Vedkommende ikke have indviet den svenskkatolske Kirke til
en national Helgen, f. Ex. til Sanct Erik eller Sancte Birgitta,
men i dets Sted til en, Svenskerne uvedkommende, Helgen, St.
Eugenia, som med forgyldte Bogstaver stod at læse over Porten,
indtil Kalken, hvorpaa Navnet var malet, faldt ned. Er der
noget i denne Anke, see vi Normænd da, at Hr. Pastor Montz,
med Hensyn til vor Nationalfølelse har havt en bedre Takt.

   -- Skuespillerne Nielsen og Phister ere vendte tilbage fra
d.VI,b.1,s.331   Drammen. De politiske Taler, den Førstnævnte vil holde i
Frimurerlogen, annoncerer han nu at være franske, oversatte
af Orla Lehmann. Vi ere underrettede om, at den ene er af
Chateaubriand, den anden af Courier.
   -- Af vore politiske Notabiliter befinder Sorenskriver Sørens-
sen sig paa en Reise til Bergen ad den nye Vei, Advokat Hjelm
i Kjøbenhavn og Oberstlieutenant Foss hersteds i et Sørgebesøg
fra Stockholm efter hans Kones Død. Kjøbenhavnerne maae
troe, at det gaaer seent med Avancement i Norge siden Hjelm
nu efter snart 30 Aars Forløb kommer til dem uden at være
bleven en Tomme høiere paa Straa, end han var, da han i 1814
forlod dem forat offre Fædrenelandet sin Tjeneste.

   -- I disse Dage er en af vore yngre Opbudskjøbmænd af
udsendt Politi bleven bragt tilbage fra Hamburg, hvor han troede
at have salveret sig, og hensat i en af de almindelige Arrester.
Efter de afholdte Forhør, spaaer man ham og hans Compagnon
ilde. Et Skrækkens Exempel vil dog neppe hjælpe stort paa
den sjunkne Credit, vore Kjøbmænd ere komne i i Hamburg.

   -- Den Arbeider paa Universitetstomten, som foraarsagede,
at en Blok faldt ned og knuste Ingenieurlieutenant Hagemanns
Hjerneskal saaledes, at han døde fjerde Dagen derefter, er
arresteret og sat under Tiltale. Han siges at være reent for-
tvivlet. Ulykken skede ved, at han, for at give sig Udseende af
at være beskjeftiget, da Hagemann, som Medlem af Bygnings-
commissionen, indfandt sig paa Stedet, greb fat i en Tallie, som
hørte til Blokken, uden at dog denne var befæstet, men kun
hvilede paa en af Bjelkerne i Vestibulen. Hagemann befandt
sig da ligeunder, og den svært jernbeslagne Blok faldt. Hans
Liigfærd foregik i Fredags med stor Høitidelighed. I Følget
saaes Byens Formandskab, hvoraf han var Medlem, og som
ogsaa viste den Ædle den Ære at bære ham ud, Statsraad Krog,
civile og militære Embedsmænd, Borgere og Studenter, af hvilke
sidste en Sang til Militærmusik blev afsjungen. Pastor Fangen
holdt en Tale, der rørte Mange af Følget til Taarer. Den Af-
dødes Ven, Ingenieurlieutenant Irgens, har arvet hans Plads i
Byens Formandskab.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE