HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


TIL
REDNINGSANSTALTENS BESTYRELSE
GRØNLAND
Av generalmajor Birchs papirer,
Riksarkivet, Oslo; 3. april 1843.

   Da Enhver af de i min Proposition om at indtage i Rednings-
anstalten opgivne omstreifende Piger nedbrydes meer end denne
Indretning maaskee opbygger i en vis Tid, foreslaaes, at den
Ukonfirmerede af dem, Regine Sofie, Datter af Arbeidsmand
Andersen paa Enerhougen, indtages om kun i faa Uger til Ad-
varsel for sig og de Andre.
   Lader det sig ikke gjøre at afholde Bekostningen derved af
den Warburgske Gave, hvoraf 8 Spd. nylig ere afbetalte?

3 April 1843. --
Ærbødigst
H. Wergeland

   [Note på påskrift av direksjonen:]
   NB. Gaven beløber sig ialt til 45 Spdr.
Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE