HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[AV ET BREV TIL REDAKTØREN FOR
"LILLEHAMMER TILSKUER"]
Lillehammer Tilskuer 18. april 1843.

Christiania, April 1843.
   -- -- -- Af Nyt herfra kan fortælles, at Den Constitutionelles
Redakteur A. Munch, der kun synes kapabel til at skyde med
Erter, har havt den Ubehagelighed, paa Rappos første Fore-
stilling at blive udfordret af en vis Kavaljer, der fandt sig for-
nærmet ved en Artikel i hans Blad, hvori en lidet ærefuld Be-
d.VI,b.1,s.329   givenhed var omtalt, som han dog nu -- med nogen Slaphed i
Moralen -- troede forlængst at have erhvervet sig Ret til med
Rolighed at see tilbage paa. -- Der fortælles ligeledes at en
Broder til Forfatteren af Artikelen i "Den Constitutionelle",
der er militair, skal have optaget Handsken, uden at man dog
nu siden har hørt noget fra bemeldte Kavaljer. -- -- -- -- Af
de hos Guldberg udkomne Portraiter af Folk, som fortjene og
ikke fortjene nogen saadan Udmærkelse, er der endelig udkom-
met et vellykket, malet af Portraitmaler Berg og lithograferet
i Kjøbenhavn, nemlig Justitiarius Bergs. Storthingsmændene
Fauchalds og Uelands ere aldeles mislykkede. -- -- -- -- Vor
Landsmand Balke har da endelig vundet saamegen Anseelse,
at han er bleven af Kunstskolens Direction indstillet til et Sti-
pendium af 200 Spd. i 2 Aar, men med den molboagtige Bestem-
melse, at han, der vil lægge sig efter Sømaleriet, er forpligtet
til at opholde sig -- ikke i Dresden hos hans Patron Dahl, ikke
i Paris, hvor Vernets og Gudins Mesterstykker ere, ikke i Ne-
derlandene, kort ikke hvor han vil og bør være, men i -- Düs-
seldorf. Hvorfor? Det kan vel neppe Directionen besvare sig
rigtigt selv.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE