HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[BRUDDSTYKKER AV ET BREV TIL C. B. V. ROOSEN]
Efter ms. UB Oslo 584 fol. B 15 ba;
Grotten 2den Des./42 --

   Tak, min gode gamle Ven! for din saa venskabelige Skrivelse,
hvis Forlangende jeg efter Leilighed -- men Tiden er knap --
skal søge
[. . . . . . . .]
om den sidste Termin
[. . . . . . . .]
Bogen
etc burde jeg
[. . . . . . . .]
"-tionshistorien etc har
[. . . . . . . . . .]

Endelig brød jeg dog over
[. . . .]
havde saalænge været
[. . . .]

Dokumenterne at jeg -- -- -- -- -- -- -- -- -- .
d.VI,b.1,s.324   Jeg tændte Lampe, l
[agd]
e Røgelse paa Ovnen, satte en Flaske
Viin og et Champagneglass foran mig tændte Piben, strakte Be-
nene ud, og -- Følgen vil Du vel see i den Cstnelle, da Produktet
nødvendigviis efter sin Natur maa ind i et Blad. Det hedder
Sognefjorden, som jeg lader tugte de udsuge
[. . . . . . . . .]
Bred-
der, som i den sidste Tid har tiltrukket sig en saadan Opmerk-
somhed. --
   Skildringen af Dahl er ganske efter de Relationer, jeg fra for-
skjellige Kanter modtog. Fhaldsposten seer jeg ellers aldrig,
uagtet H. Thane havde lovet at sende mig den.

   Hansen maa Du underrette om, at jeg har opsat at tilskrive
ham fordi jeg hver Dag har ventet at kunne tilmelde ham et
heldigt
[. . . . . . . . . . Vir]
ksomhed for ham. Denne
[. . . . . . . . .
. . . . . . . . .]
Jeg averterede strax for
[. . . . . . . . . .]
. et har ikke
forsømt
[. . . . . . . . . . . .]
en Huuslærer. Dette
[. . . . . . . . . . . .]

Avertissement fra Cand.
[. . . . . . . . . . .]
rinck der var Kommis-
sionær for en Proprietær og
[ud]
enbys i Soløer, hvor hans Bro-
der netop skulde forlade Posten. Han gav mig godt Haab, han
skulde skrive derop; men endnu har jeg ikke faaet Svar. Lønnen
var 80 Spd. Imidlertid har der igaar tilbudt sig et andet Engage-
ment, nemlig hos Lensmand Andersen i Vrængen ved Arendal,
der gjennem Guldberg & Dzwonkowski lader søge om en Huus-
lærer uden om Lønnen at udlade sig anderledes end at han derom
vil lade det bero til nærmere Aftale med Vedkommende selv.
Han
[. . . . . .]
ikke vil føre til Vanske
[ligheder . . . . . . .]
det. Vil
Hansen
[. . . . . . . . . . .]
efter det faa Soløer
[. . . . . . . . .]
at til-
skrive Andersen
[. . . . . .]

   Jeg
[. . .]
at
[. . .]
og vær selv venskabeligst hilset fra din

Henr. Wergeland.

   P. S. Da jeg indfandt mig hos Dahl forat tegne
[. . . . . . . .]

Minde, fandt jeg
[. . . . . . . . .]
Munch(?)". For at undgaa
[. . . . .]

"Ud med den Nederdrægtige
[. . . . .]
det. "Meld Man
[. . . . .]

og at de 60 Sk ere
[. . . . . . . .]
Jeg meldte Besty
[. . . . .]
lumpne
Paategning, og
[. . . . . . .]

Tillisch etc sendt
med behørig Betydning


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE