HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.325  
KONTRAKT
[MELLEM HENRIK WERGELAND OG JOHAN
DAHL OM FORTSETTELSE AV "NORGES
KONSTITUTIONSHISTORIE"]
Efter ms. i Riksarkivet Oslo, Bernt
Moes samling "Norske autografer";
desember 1842.

   Jeg, Wergeland, forpligter mig herved til, ved Udgivelsen af
ovennævnte Konstitutionens Historie, at iagttage følgende:
   1. Ingen af disse Hefter skulle overskride et større Arketal
end at de efter ovenanførte Udgiverens Bestemmelse, kunne sæl-
ges for et Maximum af 96 Skilling for hvert.

   2. Det første af disse Hefter leveres saa betimeligen i Løbet
af Vinteren, at det kan udkomme til Dampfartens Aabning.

   3. Jeg overtager selv Korrekturen, hvoraf der skal leveres to,
med Ret til Forandringer i den 1ste, samt en Revision idet Halv-
arket lægges under Pressen.

   4. I Tilfælde af Udgave af en Ombearbeidelse af de to før
udgivne Hefter, skal Hr. Dahl, paa Betingelser, der ikke over-
skride nedenangivne med Hensyn til Honoraret, være fortrins-
berettiget til Forlaget. --

   Jeg, Dahl, forpligter mig til herved:
   1. At betale Wergeland 25 Spdlr. i Forskud paa Honoraret;
   2. At betale Wergeland i Honorar, eftersom Arkene forlade
Pressen, og da i Tilfælde af at han maatte ønske samme, 15 --
femten -- Spdlr. pr. Ark trykt originale Text i Format som
ovenstaaende, samt 5 -- fem -- Spdlr for de Bihang, pr. Ark,
han maatte finde nødvendige.

   3. Ligesaa tilstaaes ham 10 -- ti -- indheftede Exemplarer.
   I Tilfælde af Misligholdelse fra nogen af Siderne, afgjøres
Tvisten ved Valg af 3 Voldgiftsmænd efter Overeenskomst, be-
staaende af 1 Boghandler, 1 Bogtrykker og 1 literær eller juri-
disk Person.

Kristiania i December 1842
Henr. Wergeland
[Johan Dahl.]

Anmærkning
   De i ovenstaaende Kontrakt omstipulerede 25 Spdlr. ere er-
lagte.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE