HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.323  
[TIL ANTON SCHJØTH]
Efter H. Lassens utgave av Werge-
lands "Samlede Skrifter" II (1852),
Tillæg, s. 76; okt. 1842.

TIL A. S.

           S
kaf bara mig på Svenskt Originalet,
skal jag lydaktig vara straxt befalet,
och pröfva på at få det i vårt mål,
skjöndt nylig jag har druckit sådan skål:


           "Med bränvinsflaskan i min brända strupa,
och ett krus öl uti min venstra hand
jag önskar äran, att jag måste stupa
för kung, för lag och för mitt fosterland."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE