HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


SCHMAHRS CORREGGIO
Morgenbladet 25. april 1842.

   vil endnu i tre Dage før Undertegnedes Afreise pr. Skibsleilig-
hed til England blive at see. Skulde denne ikke foregaa i de
allerførste Dage efter Udstillingens endelige Slutning, vil Male-
riet, mod en billig Godtgjørelse, staa til Afbenyttelse og Udlaan
for de Dyrkere af Malerkunsten, som maatte ville vælge dette
Mesterstykke til Afkopieren og Studium. Jeg fylder idag mit
60de Aar.

           Jeg føler Luftningen fra bliden Himmel
i mine faa og spredte hvide Haar,
men, saasandt Gud under mig Hilsen, skal jeg om faa Maane-
der have den Ære, ved min Tilbagekomst pr. Dampbaad, at
overtyde DHrr. Tvivlere om mit Maleries Ægthed og Værd, at
det Par smaa correggianske Engle virkelig have frelst Oldingen
for den Nød, som ellers vilde true hans Alderdom. Skulde Nogen
ellers generes af Entreen, der er 12 &bmskilling;. eller efter Behag, da føler
jeg mig saa opfyldt af hiin glade Forhaabning, at jeg idag, da
jeg saa at sige betræder Tærskelen imellem to Tilværelser, idet
jeg bliver sexaginta ætatis, med Fornøielse vil vise Maleriet
gratis.

I. H. Schmahr.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE