HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


UDSTILLING
Den Constitutionelle 21. april 1842.

   af Correggio, anbefalet af Hr. Slotsintendant Linstow i den Con-
stitutionelle No. 84 og ligeledes af en Kunstkjender i Morgen-
bladet No. 96 d. A., vover jeg tillige at anbefale til det ærede
Publicum et udmærket og originalt Malerie af Carivaggio (Spaa-
qvinden i Endor) samt mine øvrige omprocederede originale
Malerier, som ere endnu at see indtil førstkommende Søndag,
bestemt sidste Gang Correggio er, som man veed, en Sjælden-
hed her, og som man maaskee ikke faaer at see i Norge paa et
heelt Seculum. -- Et italiensk Digt over Antonius Allegrettio
do Correggio, frit oversat fra det Tydske:

           O! Du store Kunstner herneden paa Jorden!
           Englene visseligen istemme Chor, Sang, Musik for Dig hist oppe,
           Din Nat er Verdens første Klenodie,
           Derfor di' Navn din Pensel ikke berøres eller bedømmes kan!

d.VI,b.1,s.320   Da jeg har bragt i Erfaring, at flere Hundrede flittigen besøge
National-Galleriet paa Slottet, de Dage det er aabnet, for at
besee Arbeider af Nutidens Kunstnere, slutter jeg deraf, at Pub-
licum dog har Sands for Kunsten, hvorfor jeg anmoder det be-
hageligst om inden ovennævnte Tid, at besee mine gamle Meste-
res originale Malerier. Udstillingen er i Kjøbmand Bomhoffs
Gaard i Kirkegaden, ligeoverfor Kjøbmand Schreiner, og aaben
fra Kl. 10 Formiddag til 4 Eftermiddag. Entréen betales med
12 &bmskilling;. eller hvormeget Enhver godhedsfuld vil give. Da jeg efter
den anførte Tid agter at forlade Staden, anbefaler jeg mig til
de ærede Damers og Herrers Yndest.
Ærbødigst
I. H. Schmahr.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE