HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[OM SAKEN MELLEM L. K. DAA OG WERGELAND]
Morgenbladet 21. jan. 1842.

   Mellem det "pikante", interessante og godt sammenstillede
Indhold af Granskerens sidste No., som Morgenbladet, der for-
agter at referere af andre Blade, idag dog refererer, er ogsaa
Beretningen om, at Bythinget, i Sagen mod Statsrevisor Daa
i Anledning af Talen om hans Kvalifikation til Storthingsmand,
har tilpligtet mig en Mulkt, som jeg tror er den laveste i Trykke-
frihedssager. Men hvad vil Publikum dømme os imellem, naar
det hører, at hiin Dom støtter sig til Hr. Statsrevisor og Stor-
thingsmand L. K. Daas Benegtelse af at være Forfatter til For-
d.VI,b.1,s.318   nærmelserne imod mig i hans Blad Granskeren? Naar han
kunde bekvemme sig hertil, var der naturligviis intet at gjøre
for mig, hvis hele Yttrende af 15de August var grundet paa
Forudsætningen deraf. Jeg tør antage, at jeg i denne Fra-
gaaelse i ethvert Menneskes Øine, som besidder Ære for sig
selv, har erholdt en endnu væsentligere Mortifikation end min
Modparts ad saadan Vei tilvundne juridiske. Da jeg imidlertid
ikke endnu er saa ganske paa det Rene med min Tro paa denne
Æresmands Benegtelse der ikke forbausede mig mindre end
enhver anden derom Underrettet, er det muligt, at Sagen vil
blive appelleret.
   19de Januar 1842.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE