HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.312  
[BEVIDNELSE TIL "SELSKABET FOR CHRISTIANIA
BYES VEL"]
Efter ms.-fotografi hos Selsk. for
Oslo bys vel; 27. mai 1841.

   At Skolelærernes Qvitteringer udvise, at ompaaskrevne Af-
hentning, paanær et Par Forglemmelser, som skulle søges ret-
tede ved Indvarsling i Aviserne, har fundet Sted, bevidnes af
Bladets undertegnede Udgiver. Omkostningerne ved det 5 000
Explr. store Oplag, hvoraf omtrent 1 300 afsatte til Dato under
mange Besværligheder og Bekostninger ved Inddrivelsen, lige-
som og Almuens Tilvanthed til Selskabets Gave af Explr. gjør
dets fremtidige Understøttelse ønskelig.
   Et indbundet Exemplar samt de i dette Aar udkomne Num-
mere hoslægges -- saaat Direktionen kan overtyde sig om Be-
tingelsen for Understøttelsen, nemlig et passende Indhold, har
fremdeles været tilstede.

D. u. s.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE