HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


HØJSTÆREDE HERR RASCH
Efter ms. som foreg.; 27. febr. 1840.

   Hermed 4 Regninger fra Steen for Bladet, hvoraf de to ly-
dende paa 12 Sp. og 7 Sp. ere betalte. Derimod anvises de to
andre paa 8 Sp. 41 Sk. Jeg ønsker ret at blive fri for denne Bog-
trykker, til hvis øvrige Ubehageligheder ogsaa kommer Barliens
Klage igaar over at han aldrig har leveret saamange Explr. som
pligtigt var. Men qvitter ham blot ned, saa er jeg fri for megen
Chagrin.
   Barlien kan formedelst Markedsreise først efter dennes Ende
levere detailleret Regnskab; men No 6 udkommer paa hans
Reqvisition inden faa Dage.

27de Febr. 40.
Deres
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE