HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.280  
BEKJENDTGJØRELSE
For Arbeidsklassen 23. mars 1840,
første oplag.

   De Medborgere, som i nogen Maade interessere sig for dette
Blads Udbredelse, underrettes herved om, at underdanigst An-
søgning om Portofrihed er forlængst indleveret, og af Amtet ind-
stillet til naadigst Indvilgelse, hvorfor Rekvisitioner, stilede til
Forlæggeren Bogbinder Barlien, i Storgaden, kunne forventes
snart expederede. Prisen er 1 Skill. Nr.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE