HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[NOTER I "SAMLING AF SANGE OG DIGTE FOR DEN
NORSKE SJØMAND" UDGIVEN AF HENR. WERGELAND]

Høsten 1839.

   [Ved den første av de to sanger "Det gamle og ny Norge" av Henrik
Wergeland:]

   Udgiveren indtager denne og følgende Sang imod sin Beslut-
ning, paa de optagne Nationalsange nær, strengt at binde sig til
d.VI,b.1,s.237   hvad der alene vedkommer Sjømanden, fordi de tilforn i en
Visebog ere bragte Publikum ihænde i en saadan Form, at For-
fatteren ikke kan vedkjende sig dem.
   [Til Schwachs "Flagsang" ved ordene:
           Det hvidene Kors i den røde Bund
det har du af Danebrog arvet,

har Wergeland anført i en note til første linje:]

   Da denne og den følgende Linje er historisk urigtig, foreslaaes
saadan Omredaktion:


           Med hvidene Kors i den røde Bund
           Du Danebrogs Fane har marvet;

   [Til Wergelands "Det norske Flag" ved ordene:
           "da Solen blegned, blank og høj
du sad paa Olafs Dag,"

anmerker Wergeland:]

   Solformørkelsen under Stiklestadslaget.
   [I Claus Frimanns "Tordenskjolds Priis" er ordene "du haarde Steen"
i linjene
           "Hvem var det for, du haarde Steen!
hvem var det for, du maatte bukke?"

forklart slik:]

   Carlsteen, Fæstningen ved Marstrand.
   [Ved diktet "Herr Alf" av Pram er oplyst:]
   Alf Erikson, Jarl af Tønsberg. Under Kong Eirik Præsthader
en Skræk for de danske Kyster.

   [I Trojels "Æressang for Tordenskjold" er ved navnet Soubise gitt føl-
gende oplysning:]

   Et fransk Hofkreatur som General i Syvaarskrigen.
   [Ved "Kaperfører Knud Ellingsens Vise" finnes følgende note:]
   Se "Sjømands Tidsfordriv". Kristiania 1838 hos Winther.
Udgiveren har kun kunnet erholde denne i sin Tid aftrykte og
meget bekjendte Folkevise i et Haandskrivt, der overlod meget
til hans Gjetning.

   [Ved en sang om Salve Nielsen bemerker Wergeland:]
   Rummet forbyder Udg. at indtage de to andre Sange, som i
Bogen "Salve Nielsen og hans Hædersdaad" forevige Ædlingens
Bedrivt.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE