HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[MOT TEATERDIREKSJONEN]

(Indsendt.)

Christiania Intelligentssedler 27. aug.1839.

   Idag ere Theatrets Actieeiere sammenkaldte af Directionen
til en Samling; og om man end ikke har stor Grund til at haabe,
saa tør man dog vel yttre, hvor ønskeligt det vilde være, om
Actieeierne vilde benytte denne Leilighed og sin naturlige Ret
til nærmere at bestemme Directionens Besættelse, Afgang og
Myndighed. Baade nationale og æsthetiske Interesser vilde da
ikke blive saa tilsidesatte som de nu blive. Man vilde kunne
haabe Løftet om en Theaterskole for Indfødte opfyldt, Præmier
for originale Stykker udsatte, en, Directionen fraskilt, Censur-
committee oprettet -- kort, dog noget gjort forat betage denne
Indretning det directe Skadelige, den nu har til Følge. Det er
Troppens Aand, som gjør sig gjældende igjennem den nær-
værende Direction, og af den er lidet at vente for Landet eller
det Nationale, og ikke mere for Kunsten. Paa Retfærdigheden
af dens Uddelinger af Gratialer og paa dens Stilling til Casse-
reren har man ogsaa noget at sige. Embedsmænd, der have saa
overordentlig meget at gjøre, som et Par af dens Medlemmer,
ere lidet skikkede til et saadant Hverv. Normænd, der al sin
Tid have været bekjendte for Efterhærming af alt Danskt, due
heller ikke meget til de Regneratorer, en forqvaklet Scene og
et gjennem den forqvaklet Publicum trænger til -- ikke tale om
enkelt Medlem, som desforuden ikke saalængesiden deeltog i
Optøier paa Theatret, der kostede endeel voxne Drenge vold-
som Udkastelse. Bør man tillade nogen Partiaand at trænge
ind i en Theaterdirection i Norges Hovedstad, hvor det Natio-
nale gnaves paa saamange Kanter, burde det ialfald være en i
d.VI,b.1,s.236   patriotisk Retning. Dersom man tager Hensyn til humanistisk
Dannelse, hvor er det da ikke paafaldende, at Ingen af Universi-
tetets mange Lærere findes i Directionen? Kort, Mangel paa
passende Subjecter er vel ikke saa stor, og det nærværende
Regimente er ikke saa fortrinligt, at det bør vare evigt.
Norsk Stemme.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE