HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


TIL
COLLEGIUM ACADEMICUM
Efter Wergelands ms., Univ. arkiv; 14. mars 1839.

   I Henhold til hoslagte anbefalende Vidnesbyrd fra mine Fore-
satte paa Universitetsbibliotheket, giver jeg mig den Frihed,
ærbødigst at anholde hos Collegium Academicum om at erholde
fornyet Ansættelse som anden Amanuensis ved Bibliotheket,
idet den hidtil havte udløber med denne Maaned. Da jeg af
Motiverne til Gageforhøjelse for første Amanuensis seer, at der
lægges nogen Vægt paa at disse i længere Tid ville beholde sin
Post, kan jeg tilkjendegive, at det er min Hensigt, ikke at søge
nogen anden Ansættelse i de første Par Aar, naar jeg kan be-
holde denne, der er det, jeg lever af.
Kristiania 14. Marz 1839
Ærbødigst
Henr. Wergeland


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE