HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


OM KUNSTBERIDDER MANZINIS ADFÆRD
MOD ET BARN

(Indsendt.)

Statsborgeren 10. des. 1837.

   Allerede det første Stykke i Morgenbladet om Kunstberidder
Manzinis umenneskelige forbryderske Adfærd mot det ulykke-
lige fremmede Barn, som -- Gud veed paa hvad Maade -- skal
være kommet i hans og hans ligesaa unaturlige Mages Hænder
i Kjøbenhavn, bragte nærværende Indsender til at erhverve sig
Oplysninger paa Stedet; og Ugjerningen selv, saaledes som de
fleste af Gaardens Beboere bekræfte den, overtræffer enhver
Forestilling, som man efter hiin offentlige Klage maatte kunne
danne sig derom. Barnet blev den hele Formiddag dresseret
d.VI,b.1,s.226   under den voldsomste Behandling af en næsten 3 Alen lang
Chambriere eller snoet Ridepidsk, hvis Hug, under Barnets
Jamren, idelig faldt uden Hensyn til Stedet hvor de rammede
og med en Styrke, der hudflettede Hals, Laar, Ryg -- kort
ethvert Sted undtagen Brystet, hvorhen den ikke kunde naae.
Men desmindre blev Ansigtet sparet paa det ulykkelige Barn.
Da Gaardens Folk omsider lagde sig imellem, kunde det, især
paa det ene Øje, neppe see for store blodfyldte Poser, og det
var nærmere dødt end levende da Huusejeren bar det ned i sin
Seng, og Politiadjutanten samt Lægen kom paa dennes Reqvisi-
tion. Manzinis ere fraflyttede Gaarden til Jfr. Schwencke i
Raadhuusgaden, men endnu fremdeles i Besiddelse af Barnet.
   I et saadant Tilfælde maa det Offentlige saavelsom Private
være eet om at lægge sig imellem og ganske at befrie det værge-
løse Offer. Barnet maa uden Spørgsmaal tages fra dem og
plejes indtil det kan sendes til sine nærmeste Slægtninge igjen.
Lovene maae udstrække sin Beskyttelse saavidt; ellers vil Hev-
nen over de Uleiligheder, Manzinis ville have formedelst Bar-
nets Behandling, endnu mere gjøre dem hadske paa det. At
Hr. Gauthier befrier sin Trop for et saa uværdigt og prostitu-
erende Selskab tør man vente; ligesom og, at han har den Klog-
skab ikke nogensinde hersteds at lade ham vise sig offentlig i
hvor duelig han ellers maatte være. Man tænke sig bare, at
denne Manzinis Fag er Bajazens. Der er noget modbydelig i
at tænke sig det.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE