HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[OPFORDRING TIL YTTEBORG]

(Indsendt.)

Statsborgeren 25. juni 1837.

   Omendskjøndt Loven om Formandskaber i Kjøbstederne af
14de Januar 1837 ifølge Bestemmelserne i § 45 træder i Kraft
fra 1ste Mai d. A., har Formændene i Hovedstaden endnu ei
sammenkaldt Repræsentanterne. Efter Sigende har Ordførerens
Fraværelse paa en Reise i Udlandet foranlediget denne Ud-
sættelse, da Viceordførerens, Hr. Ytteborg, ei har kunnet op-
træde som Leder af en delibererende Forsamling. Uden Tvivl
er det ingenlunde ubekjendt, at Hr. Ytteborg neppe er istand til,
maadeligt nok, at læse en simpel trykt Bog og ikke har Skriv-
dygtighed til at føre det Ubetydeligste i Pennen, hvorfor det er
saameget mere paafaldende, at han modtager Bestillinger, som,
tilsyneladende en altfor meget kildret Forfængelighed, men in-
genlunde Talenter og Brugbarhed aabner ham Adgang til. Imid-
lertid henstilles til Hr. Ytteborgs egen Overveielse, om han ikke
finder det baade rigtigst og meest passende at udbede sig ent-
lediget som Viceordfører i Formandskabet.
Christiania den 20de Juni 1837.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE