HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


OPFORDRING TIL DEN CST.NELLE

(Indsendt.)

Statsborgeren 15. juni 1837.

   Af de flere Annoncer i Morgenbladet og Christiania Intelli-
gentssedler er man bleven bekjendt med at Rector ved Chri-
stiania Kathedralskole Professor Bugge skal for sine Disciple
have holdt en Tale mod 17de Mais Højtideligholdelse. Ander-
ledes handlede Hr. Overlærer Møller, paa hvis Institut alle Dis-
ciple, der medbragte Forældrenes Tilladelse, den Dag skulde
faae være frie. Som man kunde vente sig, medbragtes Tilladel-
sen fra næsten alle uden Undtagelse. Fra "næsten" Alle? Ja
der gaves dog virkelig Undtagelse. Og hvilken Fader kunde
ville, at hans Søn den Dag skulde sidde fængslet til Skole-
bænken? Jeg kan nævne den Mand, der ifølge Den Cst.nelles
Udsagn har bevaret den største Uafhængighed i Norge, nemlig
Statsministerens Defensor, den nylig blevne Stiftamtmand Pe-
tersen
.
   Man tillader sig at opfordre den Cst.nelle til at vise hvorledes
Saadant lader sig forene med dens saa varmt afgivne Vidnes-
byrd. Det turde maaske lede os paa et eller andet Spor, og give
os Anledning til at kige en Smule ind i det Indre af den be-
synderlige Combination, som skal udgjøre den Cst.nelles Politik.
Vi kunne ikke forene med Begrebet om en uafhængig norsk
Mand, hvem Magtens Gunst betyder mindre end hans Følelse
for Frihed og Fædreland, en saadan Handlemaade. Kan imid-
lertid den Cst.nelle gjøre det, er det os en Fornøielse; thi vi
faa vel da atter en glimrende Prøve paa dens "Intelligents," en
d.VI,b.1,s.224   Ting, som for den -- NB. i Phraser -- er som et sort Skjørt
nyttig til alle Ting.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE