HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


OM DEN CONSTITUTIONELLES ATPAASLÆNG TIL STUD.
SIVERTSONS FORKLARING OM OPTRINET MED
DE SVENSKE SKIPPERE

(Indsendt.)

Statsborgeren 28. mai 1837.

   No. 140 af Den Constitutionelle indeholdt et Angreb paa
Stud. Sivertson, som om han den 17de Mai skulde som Anfører
for en "Flok" tvunget en fremmed Nations Skipper til at stryge
sin Nations Flag. Hr. Sivertson oplyste i en Opsats i Morgen-
bladet, at netop det Modsatte var det Sande, og at han i Følge
med nogle Kammerater havde talt med en svensk Skipper, der
førte Unionsflagget, om dette, og yttret Ønske om, at han i dets
Sted vilde heise det nationale svenske Koffardiflag. Skipperen
opfyldte dette Ønske, som blev ytret paa en honnet Maade og
uden nogensomhelst Fornærmelse for ham. Den Cst.nelles Re-
daktion udviste vel den Sandhedskjærlighed, at optage det Væ-
senligste af Hr. Sivertsons Forklaring, erkjendende, at "det Hele
sees at opløse sig i en ganske uskyldig Ting;" men føier dertil
den Atpaaslæng, at det alligevel havde været "ønskeligt, om
heller ikke det var foregaaet, som efter Hr. Sivertsons Forkla-
ring sees at have fundet Sted." Det er ikke godt at indsee, hvad
d.VI,b.1,s.223   dette Tillæg skal til. Kan man ikke dadle Handlingens, og finder
man den endog aldeles uskyldig, da faaer et saadant Tilføjende
Udseende af Dadlelyst, og som man griber til det Sidste, for
dog at lade nogen Skygge hvile paa Vedkommende. Vel angiver
Den Cst.nelle som Grund for sit Ønske, at man vilde have und-
gaaet Misforstaaelsen; men hvilken Misforstaaelse skulde den
"ganske uskyldige" Handling have foranlediget, hvis man ikke
havde gjort sig det Bryderi at fremstille den for Publikum i et
falskt Lys? Et Ønske i denne Henseende burde Den Cst.nelle
derfor helst havt for sin egen Forfatter.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE