HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


GAMMELDAGS TRYKKEFRIHED
Statsborgeren 23. april 1837.

   Intet er Friheden fordærveligere end de store Begreber, man
gjør sig i vore Dage om dens nærværende Tilstand og om hvor
udstrakt den er til og i alle Samfundets Forhold. Henrundne
Aarhundreder opvise Dokumenter, som burde betage os noget
af denne Indbildskhed og vise Huulheden ved det Selvbedrag,
som i det konstitutionelle Monarkies System seer den eneste
og fortrinligste Garanti for en fornuftig Frihed og en Stats
politiske Velvære. Selv i Stater, hvor den ministerielle Ansvar-
lighed finder anderledes Sted end hos os, faaer Folket Beviser
paa Beviser ihænde herfor. Trykkefriheden er visselig den
sikreste Angiver af hvorvidt anden borgerlig Frihed finder Sted
i et Folk. Det er den det sidst lader sig betage; ligesom det og,
med den samme Ufornuft, som engang maa styrte de ufri mo-
narkiske Systemer, er den, hvorimod de først stile sine An-
greb. Frankrigs seneste Historie oplyser dette klarest. Hvor
paafaldende maa det da ikke være, med hine Indbildninger i
Hovedet, for Aarhundreder siden, midt i det hellige feudale
romerske Rige at træffe paa Dokumentationer for Tilværet af
en Trykkefrihed, Anskuelser af det monarkiske Væsen og en
d.VI,b.1,s.219   Ubundethed i det offentlige Omdømme af monarkiske Person-
ligheder, hvormed vore Tiders Yttringsfrihed vanskelig lader
sig sammenligne. Forhen har dette Blad leveret saadanne i et
Par lutherske Breve; og det, vi her meddele, tør tjene til det
samme, nemlig til en Prøve paa Skrivefriheden paa Luthers
Tider, saa maa sammenlignes med vor, der, som bekjendt, hos
os har erholdt betydelige Indskrænkninger med Hensyn til Ytt-
ringsfriheden om fremmede monarkiske Personer, ligesom man
og bør have i Erindring, at i Sverig finde de fleste Inddrag-
ninger af Blade Sted paa Grund af saadanne formeentlige For-
nærmelser. Nedenstaaende er Begyndelsen til et Skrivt af
Luther, trykt i 1524, under Titel:
"Zwey Keyserliche uneynige
und wyderwertige Gebot, den Luther betreffend." (To keiser-
lige modstridende Befalinger, Luther betræffende).
   [Her følger begynnelsen til Luthers skrift, i oversettelse.]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE