HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


OM MAJOR YTTEBORG SOM VICE-ORDFØRER

(Intsendt.)

Statsborgeren 13. april 1837.

   Vore Repræsentanter ere da valgte, og det som man kunde
vente sig af en saa oplyst Kommune som Kristianias. Ord-
føreren og Viceordføreren ere ogsaa valgte, for Formandskabet,
men tilfredsstiller dette Valg i samme Grad de samme Fordrin-
ger? Vi driste os ingenlunde til at besvare dette Spørgsmaal
med noget bestemt: Ja! Dette er ikke vel, helst naar man veed,
hvormeget det ved en saadan Institution kommer an paa, at den
fra Begyndelsen af erholder al den Agtelse, som den kan er-
hverve sig. At være Formand bør betyde det samme, som at
være blandt Kommunens meest anseede, meest oplyste og meest
populære Borgere, og de Første blandt de Første bør danne
Forsamlingens ledende Element. Vi have alligevel intet at ud-
sætte paa Hr. Toftes Valg som Ordfører; han skal endog i en
anden deliber
[er]
ende Forsamling have vist sig som en dygtig
Leder af Forhandlingerne; men Viceordføreren er -- Exerceer-
major Ytteborg!! Folk, der vel kjende de udvalgte Formænd,
paastaa, at ingen af dem skal i Ordførerens Forfald være mindre
skikket til at indtage hans Plads end netop Hr. Ytteborg. Kan
man da endnu ikke hæve sig over den feilagtigste af alle For-
domme, at Penge skal kunne udrette alt, ja endog erstatte den
fuldkomne Mangel paa alle aandelige Fortrin, paa Talenter,
Dannelse, Indsigt og Duelighed? Der findes vist eiheller blandt
Formændene nogen, uden at han med Hensyn til et uplettet
d.VI,b.1,s.218   Rygte kan stille sig ved Hr. Ytteborgs Side, og visselig er der
mange iblandt dem, hvis enkelte Handlinger ikke have været
Gjenstand for saa megen forskjellig Omtale som Hr. Ytteborgs.
I ethvert Tilfælde kan der neppe være mere end een Mening
om den Rolle, han vilde komme til at spille som Ordfører, som
Leder af en debatterende Forsamlings Forhandlinger. Er ikke
Indsenderen aldeles feilagtig underrettet, da skal han endog
være saa blottet for almindelig Skrivedygtighed, at han til at
føre de simpleste Ting i Pennen maa betjene sig af Andres
Hjælp, -- og, Kristiania Kommune, der har fire Storthings-
Præsidenter blandt dine Repræsentanter denne, denne Hr. Yt-
teborg er din Viceordfører!!
   Men han er jo en "solid, vederhæftig Mand?" Javist!
   Og desuden er han en svensk Riddersmand.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE